You are hereKonferencia Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie, sa koná 08.-09. 04. 2016 v Modre

Konferencia Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie, sa koná 08.-09. 04. 2016 v Modre


By admin - Posted on 16 February 2016

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Cieľ konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia bude zameraná na profesionalizáciu a inštitucionalizáciu mediátorov, mediačných a probačných úradníkov a účastníkov mediácie. Mediácia v troch okruhoch: civilné, obchodné a trestné právo.
Cieľom konferencie je prezentovanie aktuálnych vedeckých a odborných príspevkov v oblasti profesionalizácie a inštitucionalizácie mediácie.

Tematické okruhy konferencie

Mediácia v civilnom práve:

Využitie mediácie v práci s rodinou
Mediácia a sociálna práca
Mediácia a marginalizované skupiny
Mediácia a občansko - právne spory
Mediácia a škola
Mediácia – zamestnávateľ verzus zamestnanec
Mediácia – obec, mesto
Mediácia a cezhraničné spory
Mediácia - postoj psychológov, andragógov, teológov... .
Mediácia a utečenecká kríza

Mediácia v obchodnom práve:

Mediácia a obchodno – právne spory
Mediácia a spotrebiteľské fórum (sprostredkovatelia služieb a obchodu)
Mediácia vo finančnom sektore (bankovníctvo, poisťovníctvo, leasingové spoločnosti, úverové pôžičkové spoločnosti, nebankový sektor – súkromný investor)
Mediácia a obchodné a priemyselné komory.

Mediácia v trestnom práve:

Postavenie probačného a mediáčného úradníka na súde
Mediačný a probačný úradník v procese mediácie
Postavenie mediátora v trestnom práve
Výhody mediácie v trestnom práve
Restoratívna justícia a alternatívne tresty
Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť.

MEDIÁCIA:
Legislatívna úprava mediácie - nový zákon o mediácii.
Etické a morálne aspekty v mediácii
Kredibilita mediátora pre výkon mediácie

Miesto a čas konania konferencie:
08. - 09. 04. 2016

Hotel Sebastian
Dukelská 4
900 01 Modra
www.hotelsebastian.sk

Prihláška na konferenciu

Termín prihlásenia aktívnych účastníkov najneskôr do 03. 03. 2015 (anotácia) prostredníctvom webu www.mediacia-ams.com Zaslanie príspevku najneskôr do 10.03. 2015 na email: konferenciaams@gmail.com Termín prihlásenia pasívnych účastníkov do 25. 03. 2015 Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené a odoslané všetkým prihláseným účastníkom

Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené na webe:
www.mediacia-ams.com a odoslané všetkým prihláseným účastníkom.

Kontaktná osoba
Mgr. Jana Hrašková, PhD., email: konferenciaams@gmail.com

Kontaktná adresa organizátora:
Asociácia mediátorov Slovenska
Tomášikova 26
821 01 Bratislava

Výstupom konferencie bude vzájomné obohatenie a recenzovaný zborník príspevkov a monografia z vybraných tém. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku na konferencii a absolvovanie recenzného konania.

Konferenčný poplatok
Pre účastníkov konferencie je stanovený jednotný konferenčný poplatok 40,- €.
Pre členov Asociácie mediátorov Slovenska je konferenčný poplatok 20,- €.

Tento treba zaplatiť do 15. 03. 2016 na účet číslo: 1137499003/1111, SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK6111110000001137499003 UniCredit Bank.
Kvôli identifikácii platby uveďte variabilný symbol 20160809 a v správe pre príjemcu je potrebné uviesť: MEDIACIA2016: Meno a Priezvisko

Z poplatku budú hradené materiály ku konferencii, obed, certifikát a organizačné náklady spojené s konferenciou, coffe break.

Viac informácií v prílohe:

Tags

Vyhľadávanie

Preložiť stránku

Odkazy

Zverte nám svoje materiály na korektúru
Každý z nás je omylný, a preto ak si potrpíte na kvalitu písomného prejavu, zverte nám svoje materiály na jazykovú, štylistickú alebo predtlačovú korektúru. Viac TU


judikáty
zákony.judikaty
Máte záujem o reklamu na tomto mieste? Kontaktujte nás na adrese projustice@projustice.sk alebo na telefónnom čísle +421 904 977 933.

Pripravujeme

Články a práce, ktoré sa aktuálne pripravujú, prípadne sa plánujú začať. K ich príprave môžete prispieť:
- pracovné právo
- trestné právo
V prípade, že sa chcete podieľať na príprave jednotlivých tém, alebo sa chcete stať pravidelným prispievateľom kontaktujte našu redakciu.


Verzia pre tlač