You are hereO projekte

O projekte


Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Vedecko-odborný internetový odborný časopis Projustice je venovaný problematike práva a spravodlivosti. Založený bol v roku 2012 a je prevádzkovaný na webovej stránke www.projustice.sk a vďaka tomu je dostupný pre širokú odbornú i laickú verejnosť.

Cieľovou skupinou časopisu Projustice sú jednak odborníci pôsobiaci v praxi v jednotlivých právnických profesiách (prípadne v príbuzných odboroch), jednak akademická verejnosť vrátane študentov študujúcich študijný program právo, a v neposlednom rade aj široká verejnosť vyhľadávajúca kvalifikované, no pritom zrozumiteľne a prístupne podané informácie o aktuálnych právnych a s právom súvisiacich spoločenských otázkach.

Zameranie časopisu je profilované snahou o oslovenie čo najširšieho okruhu čitateľov a o aktuálnosť publikovaných článkov. Časopis sa preto zameriava skôr na odborné, všeobecne zrozumiteľné články prístupné svojim obsahom aj širokej laickej verejnosti, než na vedecké články a štúdie, pričom však samozrejme vítame aj záujem o publikovanie vedeckých článkov.

V časopise je možné publikovať aj správy z vedeckých konferencií a iných odborných podujatí, ale aj správy o vydaní vedeckých a odborných monografií a iných publikácií, vrátane zverejnenia častí týchto publikácií (napríklad obal, titulný list, obsah, recenzné posudky) a vrátane možnosti umiestniť do správy hypertextové prepojenie na stránku, ktorej prostredníctvom je možné publikáciu objednať). Publikovať možno aj informačné články o dianí a udalostiach v právnických profesiách a oznamy a upútavky na pripravované podujatia (súčasťou portálu je i kalendár podujatí).

Autormi článkov budú jednak predstavitelia akademickej obce – zamestnanci, doktorandi a prípadne aj študenti pôsobiaci na právnických fakultách v Slovenskej republike, jednak odborníci pôsobiaci v právnej praxi, či už sudcovia, advokáti, prokurátori, notári, exekútori, alebo právnici z iných právnických povolaní, prípadne funkcionári a zamestnanci orgánov verejnej správy.

Údaje o časopise:

Názov časopisu: Projustice
Časopis je aktualizovaný týždenne.
ISSN 1339-1038

Údaje o vydavateľovi:

Business Intelligence Club, o.z.
Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 42256020.

Vyhľadávanie

Preložiť stránku

Odkazy

Zverte nám svoje materiály na korektúru
Každý z nás je omylný, a preto ak si potrpíte na kvalitu písomného prejavu, zverte nám svoje materiály na jazykovú, štylistickú alebo predtlačovú korektúru. Viac TU


judikáty
zákony.judikaty
Máte záujem o reklamu na tomto mieste? Kontaktujte nás na adrese projustice@projustice.sk alebo na telefónnom čísle +421 904 977 933.

Pripravujeme

Články a práce, ktoré sa aktuálne pripravujú, prípadne sa plánujú začať. K ich príprave môžete prispieť:
- pracovné právo
- trestné právo
V prípade, že sa chcete podieľať na príprave jednotlivých tém, alebo sa chcete stať pravidelným prispievateľom kontaktujte našu redakciu.


Verzia pre tlač