Na čo sú policajti oprávnení v čase pandémie Covid-19? 15 otázok a odpovedí

apr 5 2020

V tomto článku nájdete 15 otázok a odpovedí týkajúcich sa toho, aké sú oprávnenia policajtov v čase koronavírovej pandémie.

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)


1. Ak mi policajt niečo prikáže alebo ma na niečo vyzve, musím uposlúchnuť?

Áno. Podľa zákona o Policajnom zbore každý musí poslúchnuť výzvu a pokyn policajta v rozsahu oprávnení policajta podľa zákona.1 Prosím, nesťažujte v súčasnej náročnej situácii polícii prácu zbytočným spochybňovaním ich služobných úkonov.


2. Čo robiť, ak považujem výzvu alebo pokyn policajta za nezákonnú?

Aj keď s policajtom nesúhlasíte, rešpektujte ho a splňte, čo od vás žiada. Ak si myslíte, že policajt prekročil svoje oprávnenia, môžete sa následne obrátiť na rôzne orgány (podľa okolností napríklad na jeho nadriadeného, s podnetom na prokuratúru alebo na verejného ochrancu práv, na súd so žalobou proti inému zásahu orgánu verejnej správy). Obrátiť sa môžete aj na Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Odporúčam vám poradiť sa pred podaním akéhokoľvek podania či podnetu s právnikom, možno vám vysvetlí, že policajt postupoval zákonne.


3. Môže mi policajt zakázať byť na mieste, ktoré je verejne prístupné?

Áno, policajt v záujme ochrany zdravia môže osoby vykázať z miest inak prístupných verejnosti alebo im prikázať, aby po určitý čas zostali na určenom mieste.2 Myslite na to, že v pandemickej situácii zhromažďovanie sa osôb vo väčšom počte na verejných priestranstvách môže byť v rozpore s verejným poriadkom.3


4. Môže ma policajt len tak žiadať, aby som predložil občiansky preukaz?

Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa zákona o Policajnom zbore, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti.4 To, či je to potrebné na plnenie úloh policajta, dokáže posúdiť len policajt, nie vy. V súčasnosti môžu policajti celkom legitímne napríklad preverovať, či sa vonku nepohybujú osoby porušujúce nariadenú karanténu. Ak vás teda policajt vyzve na preukázanie totožnosti, určite nie je šťastný nápad spochybňovať, či má na to zákonný dôvod.


5. Ako môžem preukázať svoju totožnosť?

Pri bežných občanoch dokladom totožnosti môže byť občiansky preukaz alebo cestovný pas. Ak nemáte občiansky preukaz, svoju totožnosť môžete preukázať aj prostredníctvom potvrdenia o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.5


6. Som povinný mať pri sebe občiansky preukaz, keď idem von?

Právny poriadok SR občanom, ktorí dovŕšili predpísaný vek, a majú trvalý pobyt na území SR, ukladá povinnosť mať občiansky preukaz. Zákonom ustanovená povinnosť mať ho pri sebe však neexistuje6. Na tom nič nezmenil ani nový zákon o občianskych preukazoch z roku 2019.7 Ak však nemáte pri sebe občiansky preukaz, môžete si spôsobiť zbytočné komplikácie a nepríjemnosti (k tomu viac v odpovedi na ďalšiu otázku).


7. Čo ak niekto odmietne alebo nemôže preukázať svoju totožnosť spôsobom ustanoveným zákonom?

Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, policajt je oprávnený takúto osobu predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti. Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť spôsobom ustanoveným v zákone, policajt jej najprv poskytne súčinnosť v tom zmysle, že jej umožní hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska, ak to osoba neurobí, môže ju predviesť. Platí pritom, že podľa zákona hodnovernosť preukázania týchto údajov posudzuje policajt podľa dôvodu zisťovania totožnosti osoby. Je teda na ňom, či sa uspokojí s ústnym vyhlásením, ktoré si preverí v informačnom systéme polície, alebo či sa uspokojí s iným dokladom typu vodičský preukaz. Ak sa policajtovi s ohľadom na okolnosti spôsob preukázania totožnosti nebude javiť hodnoverný, môže osobu predviesť na útvar PZ.8


8. Môže sa ma policajt pýtať, čo robím vonku, pri bežných aktivitách?

V dnešnej dobe sa nutne musí zmeniť aj náš pohľad na to, čo sú bežné aktivity a kde sú hranice, za ktorými sú otázky polície už zbytočným zasahovaním do súkromia.
Policajti sú podľa zákona oprávnení požadovať vysvetlenia od osôb, opäť však platí, že musia byť splnené zákonom stanovené podmienky: Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu a na zistenie jeho páchateľa, ako aj na vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí.9 Opäť teda platí, že nie vy, ale policajt vie posúdiť, či sú tieto podmienky naplnené. Môže napríklad odhaľovať priestupky spáchané porušením opatrení podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 10


9. Môj osamelo žijúci sused nereaguje na klopanie, zvonenie, obávam sa, že môže byť v akútnom ohrození života, má význam volať políciu?

Áno, polícia má za splnenia prísnych podmienok ustanovených v zákone právo otvoriť byt, okrem iného aj vtedy, ak je dôvodné podozrenie, že sa v ňom nachádza osoba, ktorá je ohrozená na živote, alebo mŕtvy človek.11


10. Môžu policajti proti osobe, ktorá by neuposlúchla ich výzvu, použiť násilné donútenie?

Za splnenia zákonom ustanovených podmienok áno. Policajt je napríklad (okrem iného) oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany, aby zabránil hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok, alebo aby predviedol, zaistil, zatkol, zadržal alebo dodal do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody osobu, ktorá kladie aktívny odpor12 (zákonných dôvodov je viac, uvádzam tie, ktoré môžu mať osobitný význam v situácii „koronakrízy“).

Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný toho, proti komu zakročuje, vyzvať, aby upustil od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov policajt použije, rozhoduje podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom a použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.13


11. Aké má oprávnenia s súvislosti s epidémiou obecná polícia?

Medzi úlohy obecnej polície patrí aj zabezpečovanie verejného poriadku v obci, pričom spolupôsobí pri ochrane ľudí pred ohrozením ich života a zdravia. Obecná polícia ďalej napríklad dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na verejne prístupných miestach.14 Obecná polícia pri svojej hliadkovej činnosti môže vplývať na obyvateľov, aby sa zbytočne nezhlukovali na verejnosti. Môže takisto kontrolovať dodržiavanie obmedzení prevádzkovania určitých prevádzok. V prípade, ak by určité zistenia prekračovali rámec jej pôsobnosti (resp., pôsobnosti obce), mala by ich obecná polícia oznámiť štátnym orgánom alebo Policajnému zboru.

Policajti obecnej polície majú napríklad aj oprávnenie vyzvať nás, aby sme upustili od konania, ktoré narušuje verejný poriadok, či oprávnenie prikázať nám, aby sme na nevyhnutný čas nevstupovali na určené miesta alebo sa na nich nezdržiavali.15 Aj obecná polícia má oprávnenie otvoriť byt, a to za obdobných podmienok, ako Policajný zbor.16


12. Môže odo mňa požadovať preukázanie totožnosti aj „esbéeskár“?

Za účelom kontroly veku nakupujúceho v čase, keď nakupovať majú vyhradené seniori, sa môže stať, že aj pracovníci súkromných bezpečnostných služieb vykonávajúci stráženie v supermarketoch budú od nás v určenom čase požadovať preukázanie totožnosti a veku.

Zákonná úprava v zákone o súkromnej bezpečnosti17 v tomto smere nie je dostatočná. Zákon o súkromnej bezpečnosti obsahuje tri ustanovenia, na ktorých základe môže zamestnanec s. b. s. požadovať od osoby preukázanie totožnosti. Z nich najviac prichádza do úvahy oprávnenie podľa § 50 ods. 4 písm. g) (v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany vyžadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto – toto ustanovenie by sa mohlo uplatniť, ak máme za to, že v prípade nedosiahnutia predpísaného veku niekto v určitom čase vstupuje do predajne neoprávnene). Menej praktické by bolo využitie písmena d) toho istého odseku, keďže tu sa oprávnenie na kontrolu totožnosti spája aj s evidenciou vstupujúcich osôb, čo by bolo pre „esbéesku“ zrejme priliš „pracné“.

Možno povedať, že v platnom a účinnom znení zákon o súkromnej bezpečnosti príliš na potrebu kontrolovať vek osoby vstupujúcej do obchodu „esbéeskárom“ nemyslí. Odporúčam však správať sa ohľaduplne a v súlade so zdravým rozumom. Zákonodarca nemohol predvídať všetky možné situácie, ktoré teraz nastávajú. Rešpektujte úpravu času nakupovania pre seniorov a v čase vyhradenom pre nich nenakupujte. Ak ste senior a pracovník sbs vás žiada o preukázanie veku, berte to ako kompliment a snahu chrániť vás a starších ľudí vo všeobecnosti.


13. Čo môžu v tejto situácii robiť vojaci s páskou „polícia“ na ramene?

Ak sily a prostriedky Policajného zboru nepostačujú na zabezpečenie ochrany verejného poriadku, môže vláda na nevyhnutný čas vyčleniť na tieto účely aj vojakov, čo sa stalo aj v súčasnosti. Na nich sa v takom prípade primerane použijú niektoré ustanovenia zákona o PZ.
V praxi to znamená napríklad to, že majú obdobné základné povinnosti ako policajti. Sú oprávnení za rovnakých podmienok požadovať vysvetlenie či preukázanie totožnosti. Za splnenia rovnakých podmienok, ako zákon o PZ ustanovuje pre policajtov, môžu osobu zaistiť. Oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste majú takisto za rovnakých podmienok, ako policajti. Na rozdiel od policajtov však napríklad nemajú oprávnenie zaistiť vec podľa § 21 zákona o PZ či oprávnenie otvoriť byt podľa § 29 toho istého zákona. Presnejšie rozobratie oprávnení vojakov vyčlenených na plnenie úlohy polície by bolo príliš rozsiahle, v prípade záujmu odporúčam preštudovať si § 70 zákona o PZ.

Aj v prípade vojakov vyčlenených na plnenie úloh polície platí, že každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku takéhoto vojaka alebo strpieť výkon jeho oprávnení v takom rozsahu, v akom mu ich zákon o PZ priznáva.18
Vojaci preukazujú príslušnosť na plnenie úloh Policajného zboru svojou vojenskou rovnošatou a vonkajším označením „POLÍCIA“19.

14. Môže ma kontrolovať aj nejaká dobrovoľná poriadková služba organizovaná nejakou politickou stranou, občianskym združením alebo len tak neformálne zoskupená z občanov?
Z hľadiska čisto ľudského pochopiteľne aj váš sused či akýkoľvek okoloidúci vám môže dohovoriť, ak napríklad nemáte ústa a nos na verejnosti zakryté rúškom. Rovnako nemôžete susedovi či kolegovi zabrániť, aby vám kládol nepríjemné otázky, napríklad či pohybom mimo domova náhodou neporušujte povinnú karanténu. Takéto súkromné osoby, alebo nejaké zoskupenia osôb organizované napríklad politickými stranami či občianskymi združeniami, však nemajú voči vám mocenské oprávnenia a nemôžu voči vám vystupovať autoritatívne. Nemôžu vám napríklad prikazovať, aby ste nevstupovali na verejne prístupné miesta, ukladať vám, aby ste im preukázali svoju totožnosť a podobne. Ak by sa niekto voči vám pokúšal o takéto praktiky, neváhajte zavolať políciu.


15. Budú oprávnenia polície väčšie, ak by sa núdzový stav rozšíril a sprísnil, alebo ak by sa zaviedol výnimočný stav?

Na túto otázku sa vo vzťahu prípadnému sprísneniu núdzového stavu20 ťažko odpovedá, pretože to závisí od toho, s akými obmedzeniami by bol rozšírený núdzový stav spojený. Nejde pritom ani tak o širšie oprávnenia, ale skôr o to, na využitie akých oprávnení v akých situáciách by mali policajti právo – pretože to nadväzuje na to, aké povinnosti a obmedzenia má verejnosť. Ak by však napríklad došlo k vyhláseniu čiastočného zákazu vychádzania, logicky by mali aj policajti v nadväznosti na kontrolu a vynucovanie jeho dodržiavania k dispozícii primerané zákonné nástroje.

Vyhlásenie výnimočného stavu v Slovenskej republike je v súčasnej situácii veľmi nepravdepodobné, pretože nie sú splnené podmienky na jeho vyhlásenie21 a výnimočný stav ani nie je ústavnoprávnym nástrojom na riešenie dopadov pandémie. Na to môže byť použitý iba núdzový stav.

Autor: Doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


1 § 34 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o PZ“).
2 § 27 zákona o PZ.
3 K tomu bližšie napríklad v článku ŠKROBÁK, J.: Správne právo v časoch pandémie koronavírusu. Časť druhá: Úlohy a oprávnenia polície. In COMENIUS, odborný blog, 17.03.2020 [cit. 2020-04-04]. Dostupné na internete: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/17/spravne-pravo-v-casoch-pan..., alebo VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná časť. 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer a PraF UK, 2017, s. 130.
4 § 18 ods. 1 zákona o PZ.
5 § 18 ods. 1 a 2 zákona o PZ.
6 Keďže od decembra 2019 je na Slovensku platný a účinný nový zákon o občianskych preukazoch, osobitne na túto otázku odpovedám aj napriek tomu, že ju už v minulosti riešilo viacero článkov a blogov (pozri napr. PUŠKÁR, A.: Zákonná povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe neexistuje. In najpravo.sk, 25.01.2015 [cit. 2020-04-05]. Dostupné na internete: https://www.najpravo.sk/rady-a-vzory/rady-pre-kazdeho/o/zakonna-povinnos....
7 Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8 Pozri § 18 ods. 3 a 4 zákona o PZ.
9 Oprávnenie požadovať vysvetlenie je upravené v § 17 zákona o PZ.
10 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11 Toto oprávnenie upravuje § 29 zákona o PZ.
12 § 51 ods. 1 zákona o PZ.
13 § 50 ods. 3 a 4 zákona o PZ.
14 V tomto odseku sa uvádza výber z oprávnení a úloh obecnej polície podľa § 3 ods. 1 zákona o obecnej polícii.
15 Toto oprávnenie majú policajti obecnej polície, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce (ide o všeobecné oprávnenia podľa § 8 ods. 1 zákona o obecnej polícii).
16 Podľa § 11 ods. 1 zákona o obecnej polícii § 11 ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník obecnej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
17 Ide o zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
18 Ide o § 8 až 14, § 17 až 20, § 22, § 23, § 24, § 26 až 28, § 34, § 50 až 61b, § 63 až 66, § 67 a § 80 tohto zákona.
19 § 71 zákona o PZ.
20 K núdzovému stavu bližšie pozri ŠKROBÁK, J.: Správne právo v časoch pandémie koronavírusu : Časť prvá: Núdzový Stav(?) In COMENIUS, odborný blog [online], 15.03.2020 [cit. 2020-04-05]. Dostupné na internete: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/15/spravne-pravo-v-casoch-pan...
21 Úprava podmienok na vyhlásenie výnimočného stavu je v čl. 4 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších ústavných zákonov: „Výnimočný stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným nepokojom spojeným s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skladov alebo s inými hromadnými útokmi na majetok alebo dôjde k inému hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, ktoré svojím rozsahom alebo následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje verejný poriadok a bezpečnosť štátu, ak ho nemožno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci a ak je znemožnené účinné použitie zákonných prostriedkov; výnimočný stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.“
Bližšie pozri ŠKROBÁK, J.: „Blackout“ či dokonca výnimočný stav? Správne právo v časoch pandémie koronavírusu – časť piata. In COMENIUS, odborný blog. [online], 03.04.2020 [cit. 2020-04-05]. Dostupné na internete: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/04/03/blackout-ci-dokonca-vynimo...