2 % z dane pre Projustice

jan 28 2024

Ak ste našli u nás čitateľsky zaujímavý obsah a chceli by ste nám pomôcť poukázaním 2 % z dane pre ďalší rozvoj časopisu.

Plány na rok 2024 ako použijeme 2 % z dane

  • Máme záujem zvýšiť počet publikovaných audio podcastov "Projustice AI".
  • Chceme nájsť tak ako každý rok ďalších mladých nadaných autorov a pomôcť im s publikovaním prvých kvalitných článkov, čo je našim poslaním.
  • Zopakovať projekt "Mesiac recenzií kníh" - možnosť napísať recenziu na zaujímavú knihu.
  • Pripraviť ďalší ročník projektu "The Best of ŠVOČ 2024", v ktorom akademické inštitúcie môžu odprezentovať najlepšie práce zo študentskej vedeckej odbornej činnosti organizovanej na školách.

Spúšťame podcast vytvorený umelou inteligenciou "Projustice AI" dostupný na Spotify aj Apple Podcasts

jan 27 2024

Pre čitateľov, ktorí aj radi počúvajú sme pripravili podcast, dostupný na platforme Spotify a na prepojených platformách Apple Podcasts, Google Podcasts a iných. Je celý vytvorený a nahovorený umelou inteligenciou (AI) a je rozšírením časopisu Prohuman, v ktorom od roku 2009 publikujeme vedecko-odborné články. V podcaste nájdete nielen 3 minútové upútavky na články, ale aj podcasty experimentálne spracované AI na rôzne témy. Umožňujeme publikovať okrem našich podcastov aj vaše vlastné, ktoré si vytvoríte sami, alebo využijete našu službu a podcast vám pripravíme.

V podcastoch "Projustice AI" zverejňujeme:

  • "Trailer" čiže upútavku na konkrétny dlhší príspevok.
  • Podcast s celým textom, ktorý je vhodný ku kratšiemu článku.
  • Podcast s vlastnou témou, ktorý nieje previazaný na publikovaný článok, ktorého autorom môže byť osoba alebo samotná umelá inteligencia.
  • Podcast z vašich podkladov ktorý pripravíme v MP3 a môžete ho použiť na vlastné účely (skriptá, prednášky, kniha, a pod. a nemusí byť zverejnený u nás).

The Best of ŠVOČ 2024

jan 8 2024

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) ponúka študentom vysokých škôl možnosť vypracovať odborné práce na témy súvisiace s oblasťou štúdia. Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom cenné skúsenosti, detailnejší pohľad na skúmanú problematiku, ako aj zdokonalenie analytických schopností v oblasti vedeckého skúmania. Takto získané poznatky a zručnosti môžu študenti využiť pri písaní záverečnej práce, v ďalšom štúdiu alebo vo svojom budúcom zamestnaní.

Do ŠVOČ sa môžu zapájať všetci študenti na vysokých školách a univerzitách bez ohľadu na stupeň a formu štúdia. Súťaže na školách sú realizované formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným dohľadom vysokoškolského pedagóga alebo interného konzultanta, ktorého si študent sám vyberá.

Výsledkom ŠVOČ sú práce študentov, pričom tie najlepšie bývajú prezentované na konferenciách ŠVOČ, ale často by si zaslúžili väčšiu pozornosť. Preto je cieľom nášho projektu THE BEST OF ŠVOČ 2024 osloviť konzultantov, študentov, zástupcov akademických inštitúcií, aby najlepšie práce prihlásili a vyberieme z nich tie najhodnotnejšie, ktoré uverejníme v časopisoch Prohuman a Projustice. Táto možnosť sa týka nielen slovenských, ale aj zahraničných študentov a zahraničných škôl. Autorov uverejnených najlepších prác ohodnotíme zaujímavou knihou. Je to cesta, ako môžu školy urobiť reklamu svojej odbornej činnosti aj samotným študentom.

Môžete prihlasovať ŠVOČ za roky 2023 a 2024 na adrese: redakcia@prohuman.sk a redakcia@projustice.sk. Viac informácií získate na čísle +421 904 977 933 a na uvedených e-mailových adresách.

Termín na prihlásenie škôl a na doručenie prác na online publikovanie je najneskôr do 30.6.2024.

Spoločnosti a inštitúcie, ktoré majú záujem byť mediálnym alebo generálnym partnerom tohto projektu, nás môžu kontaktovať.

Tešíme sa na vaše príspevky

Doteraz publikované práce aj z prechádzajúcich rokov nájdete tu: https://www.prohuman.sk/svoc

ProSurvey & Projustice - realizujte výskumy s nami

jan 8 2024

ProSurvey - Projustice - Prohuman ponúkajú službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov. Od roku 2011 sme individuálne poradili a vyhodnotili cez 700 výskumov z rôznych profesijných oblastí.

1. Prieskumy k študentským záverečným prácam.
2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže.
3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie).

Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať.

Projustice je indexovaný v databázach EBSCO

nov 10 2020


EBSCO je v akademickém světě renomovaným partnerem, který zprostředkovává institucionální předplatné mezi vydavateli a knihovnami a zviditelňuje periodika i autory v oborových rešeršních databázích. Díky indexaci v databázích EBSCO vědci objevují relevantní články, čímž se zvyšuje viditelnost publikace, citovanost autorů i potenciál propagace samotného vydavatele. Stěžejním cílem plnotextových databází je napomoci vědcům a čtenářům knihoven „objevit” relevantní prameny pro jejich článkovou rešerši. Pro autory a vydavatele se tak otevírá jedinečná příležitost, jak mohou upoutat pozornost čtenářů, akademiků i budoucích vědců (studentů) ve více než 130 000 institucích na světě.

www.ebsco.com

Opätovne k nezákonne získanému dôkazu v prospech obvineného

jún 25 2024

Again to the illegally obtained evidence in favor of the accused

Abstrakt: Tento článok má za cieľ sa zaoberať problematikou nezákonne získaného dôkazu v prospech obvineného, ktorého aktuálnosť je podčiarknutá aj súčasným posudzovaním ústavnosti ustanovenia dotýkajúce sa tejto problematiky zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky. Autor bude nadväzovať na myšlienky profesora Burdu, ktorý sa v roku 2008 tejto problematike venoval vo svojom príspevku. Myšlienky budú dopĺňané a rozvíjané ďalšími poznatkami a odporúčaniami k tejto problematike vrátane poukázanie na dôsledky pre iné právne odvetvia. Autor najskôr vykoná horizontálnu komparáciu a analýzu poznatkov problematiky nezákonne získaného dôkazu v trestnom práve a nasledovne tieto poznatky aplikuje do druhej časti príspevku, ktorá sa zaoberá nezákonne získaným dôkazom v prospech obvineného.
Kľúčové slová: dokazovanie, nezákonne získaný dôkaz v prospech obvineného, spravodlivosť, nezákonnosť, prezumpcia neviny

Abstract: This article aims to deal with the issue of illegally obtained evidence in favour of the accused, the relevance of which is underlined by the current assessment of the constitutionality of the provision concerning this issue by the Constitutional Court of the Slovak Republic. The author will follow the ideas of Professor Burda, who addressed this issue in his 2008 paper. The ideas will be supplemented and developed with further knowledge and recommendations on this issue including pointing out the consequences for other legal branches. The author will first make a horizontal comparison and analysis of the knowledge of the issue of illegally obtained evidence in criminal law and then apply this knowledge to the second part of the paper, which deals with illegally obtained evidence in favour of the accused.
Key words: evidence, illegally obtained evidence in favor of the accused, justice, illegality, presumption of innocence

Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)

Možná trestná zodpovednosť dedičov v dedičskom konaní vo vzťahu k majetkovej trestnej činnosti

máj 9 2024

Possible criminal liability of heirs in inheritance proceedings in relation to property crime

Anotácia: Autorka v príspevku analyzuje vyvodenie možnej trestnej zodpovednosti dedičov za trestné činy spáchané počas dedičského konania vo vzťahu k majetkovej trestnej činnosti, najmä vo vzťahu k trestnému činu krádeže a podvodu.
Kľúčové slová: dedičské konanie, dedičia, trestné zodpovednosť

Anotation: In the article, the author analyzes the possible criminal liability of heirs for crimes committed during inheritance proceedings in relation to property crime, especially in relation to the crime of theft and fraud.
Keywords: inheritance proceedings, heirs, criminal liability

Osobitosti dokazovania drogových trestných činov

máj 8 2024

Particularities of proving drug crimes

Abstrakt: Konzumácia drog ale i rôzne druhy páchanej drogovej trestnej činnosti predstavuje v dnešnej dobe závažný problém nielen pre jednotlivcov, ale aj rodiny, či spoločenstvá, a to nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na území celej Európy. Trh s drogami predstavuje popri zdravotných a sociálnych dôsledkoch zneužívania drog významný prvok trestnej činnosti nielen v rámci spoločnosti európskej, ale aj na úrovni celosvetovej. Počet osôb, ktoré experimentujú s drogami, zneužívajú ich alebo sú od nich závislé, konzistentne narastá, avšak priemerný vek týchto osôb sa znižuje, a to aj napriek všetkým doposiaľ prijatým a uskutočneným opatreniam. Počet odhalených a dokázaných trestných činov nedovolenej výroby prechovávania a distribúcie drog sa v súčasnej dobe zvyšuje. Drogy nepoškodzujú zdravie a kvalitu života len ich užívateľom, ale aj ich celému sociálnemu okruhu. Za najzávažnejšie riziká, ktoré hrozia konzumentovi sa považuje hodnotový rebríček jedinca, ktorý sa dynamicky mení, v strácaní pevnej vôle, v postupnom rozklade rodín a v neposlednom rade i narušení medziľudských vzťahov. V mestách a obciach je naprieč celým územím Slovenskej republiky v dôsledku negatívnych sociálnych, zdravotných, bezpečnostných či ekonomických dosahov, ktoré majú súvis s užívaním drog, ohrozované verejné zdravie, zdravý vývoj spoločnosti, bezpečnosť, či všeobecný poriadok. V tomto nepriaznivom trende je možné pozitívne zmeny dosiahnuť len spoločným a koordinovaným postupom. V súlade s poznatkami vývoja drogovej scény v našej spoločnosti je nevyhnutné hľadať nové prístupy. Je žiaduce upriamiť pozornosť na dôkladnú analýzu vývoja drogovej scény, poznať príčiny výskytu šírenia sa drog v spoločnosti, spôsoby ich užívania a vyhodnocovať efektivitu prijatých legislatívnych opatrení v kontexte medzinárodných skúseností, národných špecifík a poznatkov.
Kľúčové slová: droga, drogová kriminalita, odhaľovanie a dokazovanie trestných činov, omamná a psychotropná látka, páchateľ, trestný čin.

Abstrakt: The use and abuse of drugs nowadays is a serious problem not only for individuals, but also for families and communities, not only in the territory of the Slovak republic, but also in the territory of the whole of Europe. The drug market represents, in addition to the health and social consequences of drug abuse, an important element of criminal activity not only within the framework of European society, but also on a global level. Novadays despite all the measures taken and implemented so far, the number of people who experiment with drugs, abuse them or arw dependent on them is consistendly increasing, but the average age is decreasing. The number of detected and proven crimes of illegal production storage and distribution of drugs is increasing nowadays. Drugs do not only harm the health an quality of life of users, but also those closet to them. The most serious risksare considered to be changes in the baasic life values of the individual, the weakening of the will the distruption of interpersonal relationships and the gradual disintegration of the familis. As a results of the negative health social economic and security impacts associated with drug use the healthy development of society public health general order and security in cities and towns are threatened. In this unfavorable trend positive chages can only be achieved with a joint an coordinated approach. In accordance with the kowledge of the development of the drug scene in our society i tis necessary to look for new approaches. I tis necessary to pay attention to the documentary analysis of the development of the drug scene to know the causes of the occurrence and spread of drugs in society the ways oftheir use and to evaluate the effectiveness of the adopted legislative measures in the context of interational experiences of national specifics and knowledge.
Key words: drug, drug crime, detection and proof of criminal acts, narcotic and psychoropic substance, offender, crime.

Publikácia Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže

apr 21 2024

Publikáciu „Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže“ napísala PhDr. Ľudmila Húsková, PhD., ktorá pracuje na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Martine, kde je referentom špecialistom skupiny prevencie. Kniha reflektuje pracovné skúsenosti autorky v poviedkach, ktoré sú najoriginálnejšou a z hľadiska prevencie trestnej činnosti najprínosnejšou časťou celého autorského diela. Na záver každej kapitoly je podávané individuálne riešenie situácie za predpokladu splnenia zákonných náležitostí. Pozitívna motivácia vyplývajúca z celej knihy môže do budúcna len napomôcť jej čitateľom pri riešení situácie, keď sa dieťa stane agresorom alebo obeťou protiprávneho konania.

Pozícia a rola subjektov v organizačných zložkách kriminálnej polície

apr 21 2024

The position and role of subjects in the organizational units of criminal police

Abstrakt: Služba kriminálnej polície je jednou zo služieb v rámci organizačnej štruktúry Policajného zboru, ktoré plní špecifické poslanie. Táto skutočnosť je evidentná aj v samotnej pozícii a role príslušníkov polície, ktorí sú organickou personálnou súčasťou tejto služby. Autori v predkladanej vedeckej štúdii prezentujú výsledky analýzy zameranej na skúmanie diverzifikácie pozície a roly príslušníkov Policajného zboru, opierajúc svoje poznanie o teoretický rozbor tohto problému v kontexte výsledkov prieskumu na báze exploratívnej metódy riadeného interview so zástupcami policajnej praxe.
Kľúčové slová: analytik, diverzifikácia, kriminálna polícia, manažér, organizačná zložka, Policajný zbor, pozícia, príslušník Policajného zboru, rola, služba kriminálnej polície, výkonný príslušník

Abstract: The Criminal Police Service is one of the services within the organisational structure of the Police Force, which has a specific mission. This fact is also evident in the very position and role of police officers, who are an organic personal part of this service. In the present scientific study, the authors present the results of an analysis aimed at exploring the diversification of the position and role of police officers, basing their knowledge on a theoretical analysis of this problem in the context of the results of a survey based on the exploratory method of guided interviews with representatives of police practice.
Key words: analyst, diversification, executive officer, criminal police, criminal police service, manager, organizational unit, police force, position, police officer, role