Recenzia: Michal Tomášek, Luboš Tichý a kol., Příklady z Evropského práva

okt 18 2014

Začiatkom roka 2014 vydala Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe publikáciu Příklady z Evropského práva (128 s., ISBN 978-80-8714-693-4). Iniciátorom vydania a vedúcim autorského kolektívu sú vedúci katedry európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. a vedúci centra právnej komparatistiky na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. Pri hodnotení publikácie nesmieme zabudnúť na ďalších členov autorského kolektívu, ako doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M., doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A., JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc., či JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., JUDr. Václav Šmejkal, Ph., Mgr. Petr Navrátil, Mgr. Veronika Vilímková, JUDr. Lenka Pítrová, CSc., ktorí sa podieľali na príprave tejto študijnej pomôcky.

Učebnica je rozdelená do predhovoru, všeobecnej metodiky riešenia prípadových štúdií z európskeho práva a 5 hlavných častí: Časť I (Štrukturálne (ústavné) princípy európskeho práva obsahujúca príklady ohľadne princípu subsidiarity, princípu proporcionality, princípu orchrany legitímnych očakávaní, zásady flexibility, princípu lojality či práva na spravodlivý proces); Časť II (Aplikácia práva EU obsahujúca príklady ohľadne aplikácie nariadení, smerníc a primárneho práva); Časť III (Ochrana základných práv v rámci EÚ obsahujúca príklady ohľadne zákazu diskriminácie, základné trhové slobody, diskriminácie na základe pohlavia); Časť IV (Základné trhové slobody obsahujúca príklady ohľadne voľného pohybu osôb, voľného pohybu platieb a kapitálu); Časť V (Súťažné právo obsahujúca príklady ohľadne kartelových dohôd, zneužitia dominantného postavenie či štátnej podpory). Európske právo, ako písané právo, predstavuje dynamické právne odvetvie ktorého znalosť sa stala nevyhnutnosťou pre právnickú verejnosť, ako aj pre každého, kto uvažuje o uplatnení v inštitúciách Európskej únie. Predpokladom úspešného absolvovania predmetu európske právo je spôsobilosť študentov aplikovať základné princípy európskeho práva na konkrétne skutkové situácie na základe precedentných rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. Sú to práve rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré určujú vývojový smer kľúčových oblastí európskeho práva. Z toho dôvodu je judikatúra Súdneho dvora EÚ a Všeobecného súdu kľúčová.

Každá časť učebnice obsahuje rovnomerný počet vzorových vyriešených prípadov a odporúčaní ohľadne riešenia prípadov v danej oblasti. Príklady majú rôznu mieru obtiažnosti. Riešenie prípadových štúdií si vyžaduje zvládnutie základnej matérie európskeho práva. Pri riešení jednotlivých prípadov si treba v úvode položiť otázku, kto je adresátom povinnosti, kto je beneficientom práva, aké sú následky porušenia práva, akým procesným postupom je možné dosiahnuť nápravy porušenia práva atď. V rámci riešenia prípadov musí študent pochopiť, či má daný prípad cezhraničný charakter, alebo len vnútroštátnu dimenziu (napr. obrátená diskriminácia tuzemcov), alebo má len medzinárodnú dimenziu, alebo je daný prípad vylúčený z pôsobnosti pravidla (napr. z dôvodu zamestnania vo verejnej správe podľa čl. 45 (4) ZFEÚ). V ďalšom kroku musí zistiť, či je konanie adresáta povinnosti porušením pravidla zjavným porušením (napr. v rozpore s priamou diskrimináciou, ktorá je zakázaná Zmluvou), skrytým porušením (napr. v rozpore s nepriamou diskrimináciou zakázanou Súdnym dvorom EÚ), obmedzujúcim opatrením (napr. nezlučiteľným so Zmluvou v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ), je konanie ospravedlniteľné výnimkou (napr. čl. 107 (2) ZFEÚ). V prípade, že nie je konanie adresáta povinnosti porušením pravidla, je jeho prípustnosť korigovaná inými požiadavkami európskeho práva (napr. je opatrenie Únie vhodné v zmysle čl. 5 (4) ZEÚ), nie je opatrenie v rozpore s Listinou základných práv EÚ (čl. 51 (1) Listiny základných práv EÚ), nie je v rozpore s princípmi európskeho práva (napr. právna istota, ochrana dobrej viery)? V ďalšom kroku je potrebné zistiť, akými procesnými postupmi môže beneficient dosiahnuť vynútenie svojho práva, ktoré bolo porušené (napr. u súdu členského štátu?, v správnom alebo súdnom konaní EÚ? a do budúcna pred Európskym súdom pre ľudské práva po pristúpení Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v zmysle čl. 6 (2) ZEÚ). Nakoniec, na základe syntézy odpovedí, je možné dospieť k záveru a vyčerpávajúcemu odôvodneniu.

Celkovo možno konštatovať, že učebnica je prehľadná a dá sa v nej dobre orientovať. Obsah učebnice je prispôsobený potrebám študentov právnických fakúlt ale môže poslúžiť i študentom v súvisiacich odboroch, ako sú napr. európske štúdiá.

Autor: JUDr. Rastislav FUNTA, PhD. (Praha), LL.M. (Budapešť)
Trnavská Univerzita v Trnave
Právnická Fakulta
Katedra medzinárodného a európskeho práva
Kollárova 10
917 01 Trnava
e-mail: rastislav.funta@mail.com