Medzinárodné právo

Vybrané aspekty európskeho správneho práva vo vzťahu k administratívnemu vyhosteniu cudzinca

dec 27 2023

Selected aspects of European administrative law in relation to the administrative expulsion of a foreigner

Abstrakt: Európske správne právo zahŕňa široký diapazón právnych dokumentov. V našom príspevku rozoberieme vybrané aspekty európskeho správneho práva so zameraním na dokumenty Rady Európy. Výber aspektov a právnych dokumentov je zameraný na najdôležitejšie dokumenty súvisiace a dotýkajúce sa administratívneho vyhostenia cudzinca. Jednotlivé aspekty a právne dokumenty rozoberieme v súvise s vnútroštátnou právnou úpravou administratívneho vyhostenia.
Kľúčové slová: cudzinec, administratívne vyhostenie, zákaz vstupu, európske správne právo.

Abstract: European administrative law covers a wide range of legal documents. In our article, we will discuss selected aspects of European administrative law with a focus on Council of Europe documents. The selection of aspects and legal documents is focused on the most important documents related to and affecting the administrative expulsion of a foreigner. We will discuss individual aspects and legal documents in connection with the national legal regulation of administrative expulsion.
Key words: foreigner, administrative expulsion, entry ban, European administrative law.

Raison d´être of privileges and immunities of international organizations in the 21st century

mar 28 2022

Abstract: The aim of the article is to take a closer look at controversial area of international law that is not expected to be clarified and determined in the near future. The privileges and immunities of international organizations have been and are the subject of much debate in both science and judicial practice. As in other areas of "life" of international organizations, there are significantly different views of authors and national and international courts on privileges and immunities of international organizations due to the fact that the law of international organizations is still imperfect and lacks certainty as well as complex international codification of privileges and immunities of international organizations and their functionaries.
Key words: functional necessity, international privileges and immunities, right of access to court

Priznanie práv a právnej subjektivity jazeru? Prípad Erijského jazera

dec 30 2021

Conferring Rights and Legal Personality to the Lake? The Case of Lake Erie

Abstrakt: Cieľom predkladaného článku je poskytnúť teoretickoprávnu analýzu dnes už známeho prípadu priznania vybraných práv a právnej subjektivity jednému z najväčších jazier sveta – Erijskému jazeru. Pozornosť bude venovaná nielen kritickému zhodnoteniu celej kauzy, ale súčasne bude celý prípad zasadený do dnešného medzinárodného hnutia Rights for Nature a poukážeme na dôvody, prečo si myslíme, že prípady typu Erijské jazero môžu ku koncu uškodiť tomuto rozmáhajúcemu sa globálnemu trendu.
Kľúčové slová: Erijské jazero, právna subjektivita, priznanie práv prírodným javom, Rights for Nature

Abstract: The aim of this article is to provide a theoretical legal analysis of the now known case of conferring legal personality and selected rights to one of the largest lakes in the world - Lake Erie. Not only will attention be paid to a critical assessment of the whole case, but also the case will be analysed on the background of today's international Rights for Nature movement and we will point out why we think Lake Erie-type cases may ultimately harm this expanding global trend.
Key words: Lake Erie, Legal Personality, Conferring of Rights to Natural Phenomena, Rights for Nature

Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

nov 23 2018

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting

Abstrakt: Článek se zabývá negativními právními aspekty Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisku ve vztahu k daňovým smlouvám („MLI“) s ohledem na platné právní předpisy a teorii práva. Zejména se soustředí na skutečnost, zda byly dodrženy veškeré povinné podmínky řádného legislativního procesu, dopad MLI na aktuálně vyjednávané smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebo také jeho dopad na princip srozumitelnosti práva. Článek rovněž pojednává o možných způsobech, jak se lze vypořádat s těmito negativními aspekty MLI prostřednictví výkladů platného slovenského práva.
Klíčová slova: Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami, právne aspekty, slovenské daňové právo

Abstract: The article discusses mainly negative legal aspects considering both, the applicable law and the theory of law, of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting („MLI“) with the focus on whether the MLI was implemented in the Slovak legislation in compliance with the mandatory legislation process, whether the MLI will apply also on double tax treaties currently being negotiated or also an impact on a legal certainty of users of the Slovak law. It contains an anticipation how these negative aspects can be overridden by the interpretation of the applicable law as well.
Key words: MLI, legal aspects, Slovak tax law

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Ochrana osobnej slobody v kontexte Európskeho dohovoru

mar 18 2017

Abstrakt: Článok sa zaoberá ochranou osobnej slobody v kontexte Európskeho dohovoru. Úvodom článku poukazujeme na hlavné aspekty práva na osobnú slobodu. V ďalšej časti článku sa zameriavame na osobitosti práva na osobnú slobodu zakotveného v Európskom dohovore. Súčasťou článku je aj výber judikatúry ESĽP, na ktorej demonštrujeme iné formy obmedzenia osobnej slobody. Záverom článku sú spomenuté dôvody a procesné podmienky pozbavenia osobnej slobody ako i oboznámenie s dôvodmi zatknutia. Primárnym cieľom článku je poskytnúť aktuálny pohľad na ochranu jedného z najzákladnejších ľudských práv, ktorým osobná sloboda bezpochyby, čoho dôkazom sú aj všetky spomenuté aspekty.
Kľúčové slová: obmedzenie osobnej slobody, Európsky dohovor, dôvody pozbavenia osobnej slobody, Procesné podmienky pozbavenia slobody, oboznámenie s dôvodmi zatknutia

Abstract: The publication deals with the protection of personal liberty in the context of the European Convention. Introduction The publication reference to the main aspects of the right to personal liberty. In another part of the publication is aimed at the special right to personal liberty enshrined in the European Convention. The publication is also the choice of ECHR case law, in which I demonstrate other forms of deprivation of liberty. In conclusion publications are also the reasons and process conditions of detention as well informed of the grounds of arrest. The primary objective of this publication is to provide a current view of the protection of one of the most fundamental human rights, personal freedom which no doubt is the evidence and all the aspects mentioned in the publication.
Keywords: deprivation of liberty, the Convention, the reasons for detention, procedural conditions of detention, informed of the grounds of arrest

Prípad Bazaarvoice z pohľadu amerického protimonopolného práva

feb 2 2016

Abstrakt: 8. januára 2014 sudca Orrick z Kalifornie (USA) rozhodol, že fúzia medzi Bazaarvoice a PowerReviews porušila § 7 Claytonovho zákona. Tento prípad poskytuje významné pohľady na to ako protimonopolné orgány a ministerstvo spravodlivosti (DOJ) riešia otázky spojené s fúziami a aký pohľad majú súdy na problémy s tým súvisiace.
Kľúčové slová: Bazaarvoice, Claytonov zákon, Fúzie, Hart-Scott-Rodino zákon, USA

Publikácia Právo európskej únie (2015)

jan 31 2016

Rýchla integrácia v rámci EÚ so sebou priniesla jednak rastové stimuly, ale i vytvorila zraniteľné miesta, ktoré sa v mnohých členských štátoch EÚ prehĺbili v dôsledku recesie. Prekonávanie následkov globálnej krízy je možné len prostredníctvom adaptačných procesov ktoré reagujú na jej viacrozmerné príčinné súvislosti. Poslaním Európy v 21. storočí je predovšetkým zabezpečiť mier, prosperitu a stabilitu; podporovať vyrovnaný hospodársky a sociálny rozvoj; čeliť výzvam globalizácie a zachovávať rozmanitosť národov Európy, ako aj zachovávať hodnoty spoločné pre všetkých Európanov (trvalo udržateľný rozvoj, úcta k ľudským právam apod.). Globalizácia prináša zo sebou neustále nové výzvy. EÚ bude potrebovať širokú škálu kompetencií, aby sa mohla pružne prispôsobiť rýchlo sa meniacemu a úzko prepojenému svetu. Lisabonská zmluva, podpísaná 13. decembra 2007, má ambíciu poskytnúť Únii právny rámec ako aj nástroje potrebné na riešenie budúcich výziev a naplnenie požiadaviek občanov Únie. Vďaka nej sa Únia môže lepšie sústrediť na politické výzvy, vrátane globalizácie a zmeny klímy. Bohatstvo a úspech Európy spočíva v jej rôznorodosti a spravodlivej vyváženosti záujmov väčších a menších krajín.

Smernica o žalobách na náhradu škody pri porušení predpisov na ochranu práva hospodárskej súťaže EÚ (2014/104/EÚ): smerom proti kartelom?

sep 22 2015

Abstrakt: Dva hlavné ciele si stanovila Európska únia ohľadne smernice o niektorých pravidlách upravujúcich žaloby podávané na základe vnútroštátneho práva s cieľom získať náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia predpisov členských štátov a Európskej únie na ochranu hospodárskej súťaže prijatej v novembri 2014: efektívna a úplná kompenzácia škody, ktorú utrpela osoba z dôvodu porušenia práva hospodárskej súťaže (čl. 1 (1) Smernice 2014/104/EÚ) ako aj koordinácia presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže medzi orgánmi hospodárskej súťaže a poškodenými osobami (čl. 1 (2) Smernice 2014/104/EÚ). V nasledujúcom článku sa budem stručne venovať všeobecným otázkam takýchto žalôb na náhradu škody a vývoju judikatúry SDEÚ (I.), stručnému prehľadu niektorých ustanovení Smernice 2014/104/EÚ (II.) a nakoniec celkovému posúdeniu s ohľadom na vytýčené ciele (III.)
Kľúčové slová: Hospodárska súťaž, Náhrada škody, SDEÚ

Abstract: The European Union has set itself 2 main objectives concerning the Directive on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union adopted in November 2014: effective and full compensation for the damage suffered by a person (Art. 1 (1) Directive 2014/104/EU) as well as the coordination of the enforcement of the competition rules between competition authorities and those who have suffered such harm (Art. 1 (2) Directive 2014/104/EU). In the following article, I will briefly focus on such actions for damages and the CJEU case law development (I.), short overview of some parts of the Directive 2014/104/EU (II.), and finally provide an overall assessment with regard to the above mentioned objectives (III.).
Key words: Competition law, Actions for damages, CJEU

Recenzia: Michal Tomášek, Luboš Tichý a kol., Příklady z Evropského práva

okt 18 2014

Začiatkom roka 2014 vydala Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe publikáciu Příklady z Evropského práva (128 s., ISBN 978-80-8714-693-4). Iniciátorom vydania a vedúcim autorského kolektívu sú vedúci katedry európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. a vedúci centra právnej komparatistiky na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. Pri hodnotení publikácie nesmieme zabudnúť na ďalších členov autorského kolektívu, ako doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M., doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A., JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc., či JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., JUDr. Václav Šmejkal, Ph., Mgr. Petr Navrátil, Mgr. Veronika Vilímková, JUDr. Lenka Pítrová, CSc., ktorí sa podieľali na príprave tejto študijnej pomôcky.

Diplomatické výsady a imunity a možnosti ich zneužitia

nov 29 2013

Každý prijímajúci štát je podľa medzinárodného práva povinný poskytnúť diplomatickým misiám a ich personálu na svojom území pri výkone ich funkcií a činnosti osobitné právne postavenie, ktoré je odlišné od právneho postavenia vlastných občanov ako aj cudzincov. Rozdiel medzi diplomatickými výsadami a imunitami je v podstate v tom, že obsah výsad je pozitívny, t. j. poskytovanie práv a výhod viac, ktoré iní občania nemajú, zatiaľ čo obsah imunít je negatívny, t. j. znamená vyňatie z pôsobnosti niektorých noriem vnútroštátneho práva platného pre všetkých občanov prijímajúceho štátu. Výsady a imunity diplomatického zástupcu začínajú jeho vstupom na územie prijímajúceho štátu a končia, keď diplomat opustí toto územie, alebo bol vyhlásený za persona non grata (nežiaduca osoba). Diplomatické výsady a imunity a ich obsah sú upravené vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.