Rodinné právo

Surogačné materstvo a jeho právna regulácia vo vybraných krajinách

jún 29 2022

Surrogate motherhood and its legal regulation in selected countries

Abstrakt: Autorka sa v predkladanom článku venuje etickým a právnym problémom náhradného materstva, ako aj legislatívnou úpravou vo svete. V kontexte nadobudnutého poznania a reflektujúc najdiskutovanejšie problémy inštitútu, autorka v závere vyvinie snahu o poskytnutie návrhu de lege ferenda o tom, ako by surogačné materstvo mohlo a malo fungovať v právnom prostredí Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: surogačné materstvo, náhradná matka, nadobúdajúci rodičia

Abstract: In the presented article the author deals with the ethical and legal problems of surrogacy and its legal framework in various states around the world. In the end of the article the author will try to, according to an acquired knowledge and reflecting the most discussed issues of an analyzed legal institute, provide a de lege ferenda proposition in order to find out how could the surrogacy motherhood institute be adapted within the Slovak law system.
Key words: surrogacy motherhood, surrogate mother, intentional parents

Registrované partnerstvo ako integrálna súčasť práva na súkromný a rodinný život

mar 15 2021

Registered partnership as an integral part of the right to private and family life

Abstrakt: Predkladaný článok ponúka prehľadovú analýzu právneho stavu v oblasti ochrany súkromného a rodinného života kohabitujúcich osôb na Slovensku. Aktuálny stav je kriticky reflektovaný z pohľadu medzinárodnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky a regionálnych štandardov v oblasti ľudských práv. Ústrednou otázkou, na ktorú tento text hľadá odpoveď je či alebo v akom zmysle môžeme hovoriť o tom, že Slovenská republika v tejto oblasti nerešpektuje svoje ľudskoprávne záväzky. Článok poukazuje na určité zlyhania predovšetkým vo vzťahu k LGBT osobám, pre ktoré manželstvo, vzhľadom na aktuálny právny stav na Slovensku, nepredstavuje reálnu možnosť vzájomne si upraviť vzťahy a zaistiť tým úplnú právnu ochranu.
Kľúčové slová: registrované partnerstvo, kohabitácie, ľudské práva, LGBT, právo na súkromný a rodinný život

Abstract: The paper offers an introductory analysis of the legal situation in the field of protection of private and family life of cohabiting persons in Slovakia. The situation is critically reflected in terms of international legal obligations of the Slovak Republic and regional standards in the field of human rights. The central question to which the text seeks an answer is whether, or in what sense, we can legitimately say that the Slovak Republic is not respecting its human rights obligations in this area? The article points out certain failures, especially in relation to LGBT persons, for whom marriage, given the current legal situation in Slovakia, does not represent a real possibility to regulate their relationship and secure the full legal protection.
Key words: registered partnership, cohabitation, human rights, LGBT, right to private and family life

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)

Osvojovanie detí osobami rovnakého pohlavia

apr 21 2019

Adoption of children by the same sex couples

Abstrakt: Článok sa venuje osvojovaniu detí osobami rovnakého pohlavia. V článku nájdeme pohľad na slovenskú právnu úpravu danej problematiky ako aj historický vývoj právnej úpravy. Článok sa zameriava aj na komparáciu s inými právnymi úpravami a na rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva práve v tejto oblasti. V závere nájdeme aj osobné úvahy a názory na túto problematiku.
Klúčové slová: Osvojenie, slovenská právna úprava, Európsky súd pre ľudské práva

Abstract: The article deals with the adoption of children of the same sex. In the article we will look at the Slovak legal regulation of the issue as well as the historical development of the legislation. The article also focuses on the comparison with other legal regulations and on the decision-making activity of the European Court of Human Rights in this area. At the end we will also find personal considerations and opinions on this issue.
Keywords: Adoption, Slovak legislation, European Court of Human Rights

Dieťa ako účastník konania o osvojiteľnosti a osvojení

jún 29 2017

Child as a party of adoption proceedings and proceedings to declare adoptability

Abstrakt: Osvojenie sa považuje za najvhodnejšiu formu náhradnej starostlivosti. Daný článok sa zameriava práve na inštitút osvojenia, poukazuje na úpravu konania o osvojiteľnosti a o osvojení. Pri procese osvojenie dochádza ku kolízii práva účastníkov konania o osovojení, na čo tiež v článku bude poukázané. Učastníkom konania v daných konania je aj dieťa, ktoré ma v týchto prípadoch veľmi špecifické postavenie čo sa v článku preukáže.
Kľúčové slová: účastník konania, konanie o osvojení, konanie o osvojiteľnosti, osvojenie, kolízia práva, najlepší záujem dieťaťa

Abstract: Adoption is considered the most appropriate form of substitute care. This article focuses on the adoption institution, refers to the adaptation of the adoption process and adoption. In the adoption process, there is a conflict between the rights of the parties to the rotation process, which will also be referred to in the article. The person in the proceedings is also a child, who in these cases has a very specific position, which will prove in the article.
Key words: party , adoption proceedings , proceedings on adoptability , adoption, conflict of laws , the best interests of the child