Banka ako akciová spoločnosť so zvláštnym právnym režimom v Slovenskej a Českej právnej úprave

júl 10 2017

Bank as a joint stock company with special legal regime in Slovak and Czech legislation

Abstrakt: Predmetom tohto článku je komparácia právnej úpravy inštitútu banky ako akciovej spoločnosti so zvláštnym právnym režimom v podmienkach Slovenskej a Českej republiky v súlade s bankovou legislatívou EÚ.
Kľúčové slová: banka, akciová spoločnosť, zákon o bankách, smernica EÚ, nariadenie EÚ.

Abstract: The subject of the article is a comparison of the legal regulations of the Bank's Institute as a joint stock company with a special legal regime in the conditions of the Slovak and the Czech Republic in accordance with the EU banking legislation
Keywords: bank, joint stock company, bank law, EU directive, EU regulation.

Cieľom článku je analyzovať právne postavenie banky a jej kreovanie ako špecifickej akciovej spoločnosti v bankovom systéme Slovenskej a Českej republiky v kontexte s implementáciou európskych bankových smerníc a zároveň porovnať predmetný inštitút s právnymi predpismi, ktoré upravujú banku ako akciovú spoločnosť z hľadiska spoločných a rozdielnych znakov v Českej a v Slovenskej právnej úprave. Banka ako akciová spoločnosť so zvláštnym právnym režimom nachádza základné právne vyjadrenie najmä v zákone o č.90/2012 Sb.o obchodních korporacích a družstvech ( ďalej len „ZOK“ resp. „zákon o obchodních korporacích“) ako i v zákone č. 21/1992 Sb. o bankách v znení neskorších zmien a predpisov. V Slovenskom právnom poriadku je upravená v zákone číslo 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a v zákone číslo 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Právna úprava, ktorá upravuje banku ako akciovú spoločnosť so zvláštnym právnym režimom je pomerne .rozsiahla. Banka je špecifická inštitúcia, ktorá sa v určitých znakoch odlišuje od klasických akciových spoločností a je nutné regulovať jej činnosť po právnej a ekonomickej stránke.

Podľa §1 ods.1 zákona o bankách (ďalej len „ZoB“) je banka právnická osoba, úverová inštitúcia, založená ako akciová spoločnosť a so sídlom v Slovenskej republike, pričom banky:
a. príjimajú vklady od verejnosti a
b. poskytujú úvery, a ktoré k výkonu činnosti podľa písm.a) a písm.b) majú bankovú licenciu.

Právna úprava banky ako akciovej spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky

V slovenskom právnom poriadku sa v súlade európskou legislativou s účinnosťou od 1.8.2014 zmenila definícia banky obsiahnutá v zákone o bankách. Dôvodom zmeny bol presun definície banky z pôvodnej smernicovej úpravy do nariadenia EÚ o kapitálových požiadavkách ( ďalej len „CRR“) v zmysle citovaného nariadenia úverovou inštitúciou teda bankou je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je príjimanie vkladov a poskytovanie úverov. Založenie banky v SR bližšie a podrobnejšie upravuje Opatrenie NBS č.3/1996, ktorým sa podrobnejšie upravujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky a minimálna výška základného imania.  Súčasťou žiadosti o povolenie na založenie banky je splnomocnenie pre osoby poverené zastupovaním zakladateľov banky o povolenie na založenie banky a písomné vyhlásenie zakladateľov banky o povolenie na založenie banky, že predložené doklady a údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.  Súčasťou žiadosti o povolenie na výkon bankových činností je splnomocnenie pre osoby poverené zastupovaním banky v konaní o žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a písomné vyhlásenie štatutárnych predstaviteľov banky, že predložené doklady a údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé. Peňažný vklad do základného imania je najmenej v sume 16 600 000 EUR.

Komparácia niektorých aspektov banky v ČR ako obchodnej spoločnosti so Slovenskou právnou úpravou

V rámci slovenskej právnej úpravy sa legálne poňatie pojmu banka vo viacerých aspektoch výrazne približuje českej právnej úprave. V slovenskom právnom poriadku sa v súlade s legislatívou EÚ s účinnosťou od 1.8.2014 zmenila definícia banky obsiahnutá v zákone o bankách. Zákon o bankách č. 483/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov definuje banku ako právnickú osobu so sídlom na území SR založenú ako akciovú spoločnosť , ktorá je úverovou inštitúciou podľa osobitného predpisu a má bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje. Dôvodom zmeny bol presun definície banky z pôvodnej smernicovej úpravy ( čl.4 bod 1,2006/48/ES ) do nariadenia CRR, a to prostredníctvom čl. 4 ods.1 bodu 1 nariadenia CRR. Uvedenou zmenou sa zároveň vykonala transpozícia čl.3 ods.1 bodu 1 smernice CRD IV. Banku ako obchodnú spoločnosť v slovenskom právnom poriadku upravuje najmä zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v ktorom sa nachádza všeobecná právna úprava a zákon o bankách č. 483/2001 Z.z.,ktorý obsahuje osobitné pravidlá pre úpravu banky ako i zákon o NBS č.566/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Uvedené právne normy sú plne kompatibilné s európskym právom.

 • Z ust.§ 7 ods.2 z.č.483/2001 Z.z. o bankách vyplýva, že peňažný vklad do základného imania banky je najmenej v sume 16 600 000 EUR, čo je zhodné s minimálnou výškou základného kapitálu banky podľa českej právnej úprave t.j. vo výške 500 000 000 Kč.
 • Banka sa ako akciová spoločnosť so zvláštnym právnym režimom zapisuje do obchodného registra a vzniká v dvoch fázach, čo je zhodné v oboch právnych úpravách.
 • Akciovú spoločnosť v ČR môže založiť v zmysle§11 ZOK aj len jedna osoba, čo podľa výkladov k zákonu nie je pri banke možné. Obchodný zákonník sa počtom zakladateľov zaoberá v ust.§162 v ktorom rozlišuje zakladateľa fyzickú osobu od zakladateľa s postavením právnickej osoby.
 • Organizačnú štruktúru banky tvorí predstavenstvo ako štatutárny orgán, kontrolným orgánom je dozorná rada, najvyšším orgánom banky je valné zhromaždenie – zhodné v oboch právnych úpravách s tým rozdielom, že ZOK rozlišuje ešte aj monistický a dualistický model vnútornej štruktúry spoločnosti, pričom platí, že pokial nie je ustanovené inak, ide o dualistický systém. V dualistickom systéme je právna úprava obdobná slovenskej právnej úprave s drobnými odchýlkami pokial ide o predstavenstvo, nakoľko z ustanovení obchodného zákonníka nie je možné zistiť aký je počet členov predstavenstva. To si však banka môže upraviť v stanovách. Naproti tomu v českej úprave § 439 ZOK je uvedené, že predstavenstvo je kolektívny orgán, ktorý sa skladá z 3 členov. Ďalej na rozdiel od obchodného zákonníka , ktorý sa zaoberá otázkou pôsobnosti valného zhromaždenia, ZOK v §421 zaraďuje do pôsobnosti valného zhromaždenia aj ďalšie otázky, avšak bez zásadných rozdielov.
 • Banka ako kapitálová spoločnosť vydáva akcie v podobe listinného cenného papiera a zaknihované akcie – zhodná úprava
 • Ak akciovú spoločnosť zakladajú dvaja a viacerí zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu, ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ nahrádza zakladateľskú zmluvu zakladateľská listina, ktorá sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej listiny je návrh stanov. Banka je povinná v stanovách upraviť aj organizačnú štruktúru a systém riadenia banky, tak aby zabezpečovali riadny a bezpečný výkon povolených bankových činností. Banka je povinná v stanovách upraviť vzťahy medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, útvarom vnútornej kontroly a pod. Banka je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoc a zodpovednosť v banke. Banka je povinná písomne informovať NBS o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie bankového povolenia vopred – podobná úprava vrátane obsahu náležitostí stanov
 • Z ust. § 7 ods. 2 z.o. bankách 483/2001 Z.z. vyplýva, že na udelenie bankovej licencie musia byť splnené prísnejšie podmienky oproti klasickej obchodnej spoločnosti – podmienky sú zhodné u oboch právnych úprav s tým dodatkom v slovenskom z.o. bankách §10 podľa obsahu ktorého bankové povolenie nie je možné udeliť, ak by bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná.
 • Podľa obchodného zákonníka akciová spoločnosť nesmie upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie zhodná úprava

Členenie bánk v ČR a SR

Bankovú sústavu na Slovensku tvoria nasledovné banky:

 • Národná banka Slovenska
 • Komerčné banky (Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Sberbank, ČSOB, Prima banka ...)
 • Štátne peňažné ústavy (zriaďovateľ Ministerstvo financií, patrí sem Konsolidačná banka, Eximbanka)
 • Pobočky zahraničných bánk (J&T banka, Fio banka, mBank, Oberbank...)
 • Zahraničné zastúpenia (SARIO)
 • Účelové organizácie (napr.Fond ochrany vkladov)

Členenie bánk v Českej republike:

 • Česká národní banka
 • Komerčné banky (Air banka, Česká spořitelna, Equa bank...)
 • Obchodné banky
 • Investičné banky
 • Hypoteční banky
 • Spotrebné banky

Záver

Cieľom článku bolo aspoň v základných znakoch identifikovať banku ako akciovú spoločnosť so zvláštnym právnym určením, ktorá sa odlišuje v niektorých aspektoch od bežnej akciovej spoločnosti a navyše sa na jej fungovanie vzťahuje špeciálna legislatíva a je aj ovplyvňovaná právom Európskej únie. Zároveň som sa snažila aspoň v stručnosti načrtnúť komparáciu so slovenskou právnou úpravou banky ako podnikateľského subjektu, ktorý podniká na základe bankového povolenia.

Súčasná právna úprava v rámci oboch právnych poriadkov je de lege lata dostačujúca.

Autor: JUDr.Jana Ivankovičová

Literatúra:
1. http://www.bbh.cz/files/bulletin/bulletin-bbh-novela-zyokona-o-bankyoch.pdf
2. http://news.cafin.cz/slovnik/basel-iii-zvysena-regulace-bank
3. http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2015/02-2015/...
4. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU...
5. https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohled...
6. S.Černá a kol. : Právo obchodních korporací, 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015
7. Liška P., Elek Š.,Marek K.: Bankovní obchody, Praha, Wolters Kluwer,a.s. 2014
8. ŠKRINÁR, A., NEVOLNÁ, Z. 2009. Obchodné právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 335 s. ISBN 978-80-7380-176-2.
9. Pokorná,Lasák: Obchodní společnosti a družstva, Beck 2014
10. z.č.21/1992 Sb. o bankách
11. z.č.89/2012 Sb, občanský zákonník
12. z.č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech
13. z.č. 6/1993 Sb. o ČNB
14. z.č.182/2006 Sb. insolvenční zákon
15. z.č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob
16. vyhl.č.163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelných a úvěrních družstvech ao bchodníku s cennými papíry
17. z.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
18. z.č. 483/2001 z.z. o bankách
19. Zborník UMB Banská bystrica 10-11, 2006
20. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012