O projekte

Vedecko-odborný internetový časopis Projustice je venovaný problematike práva a spravodlivosti. Založený bol v roku 2012 a je dostupný pre širokú odbornú i laickú verejnosť.

Cieľovou skupinou časopisu Projustice sú jednak odborníci pôsobiaci v praxi v jednotlivých právnických profesiách (prípadne v príbuzných odboroch), jednak akademická verejnosť vrátane študentov študujúcich študijný program právo, a v neposlednom rade aj široká verejnosť vyhľadávajúca kvalifikované, no pritom zrozumiteľne a prístupne podané informácie o aktuálnych právnych a s právom súvisiacich spoločenských otázkach.

Zameranie časopisu je profilované snahou o oslovenie čo najširšieho okruhu čitateľov a o aktuálnosť publikovaných článkov. Časopis sa preto zameriava skôr na odborné, všeobecne zrozumiteľné články prístupné svojim obsahom aj širokej laickej verejnosti, než na vedecké články a štúdie, pričom však samozrejme vítame aj záujem o publikovanie vedeckých článkov.

V časopise je možné publikovať aj správy z vedeckých konferencií a iných odborných podujatí, ale aj správy o vydaní vedeckých a odborných monografií a iných publikácií, vrátane zverejnenia častí týchto publikácií (napríklad obal, titulný list, obsah, recenzné posudky) a vrátane možnosti umiestniť do správy hypertextové prepojenie na stránku, ktorej prostredníctvom je možné publikáciu objednať). Publikovať možno aj informačné články o dianí a udalostiach v právnických profesiách a oznamy a upútavky na pripravované podujatia (súčasťou portálu je i kalendár podujatí).

Autormi článkov budú jednak predstavitelia akademickej obce – zamestnanci, doktorandi a prípadne aj študenti pôsobiaci na právnických fakultách v Slovenskej republike, jednak odborníci pôsobiaci v právnej praxi, či už sudcovia, advokáti, prokurátori, notári, exekútori, alebo právnici z iných právnických povolaní, prípadne funkcionári a zamestnanci orgánov verejnej správy.

Údaje o časopise:

Názov časopisu: Projustice
Časopis je aktualizovaný týždenne.
ISSN 1339-1038

Údaje o vydavateľovi:

Business Intelligence Club, o.z.
Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 42256020.