Informácie pre autorov

Prvá registrácia autora alebo záujemcu o publikovanie
Noví záujemcovia o publikovanie sa registrujú online, prostredníctvom tohto formulára.
Redakcia neodpovedá na anonymné e-maily, v ktorých chýbajú kontaktné údaje ako meno, priezvisko a telefonický kontakt. Preto je potrebné použiť uvedený formulár, ktorý uľahčí vzájomnú komunikáciu.
Ak ste u nás už publikovali, nemusíte sa opakovane registrovať, stačí kontaktovať redakciu e-mailom na adrese redakcia@projustice.sk.

Členské poplatky pre fyzické osoby a autorov
Príspevky môžu publikovať naši členovia o. z., ktorým sa stane záujemca po registrácii a zaplatení členského poplatku.

Ročný členský poplatok pre publikovanie príspevkov 60€
Ročný členský poplatok s 1 audio podcastom vytvoreným AI v dĺžke 3 min. (audio upútavka na článok, alebo samostatný podcast) 80€
Mesačný členský poplatok pre publikovanie príspevkov 30€
Mesačný členský poplatok s 1 audio podcastom vytvoreným AI v dĺžke 3 min. (audio upútavka na článok, alebo samostatný podcast) 50€
1 audio podcast vytvorený AI v dĺžke 3 min. (vlastný text, upútavka na článok, upútavka na publikáciu a pod.) 30€
Ročný členský poplatok pre zverejnenie vlastných audio podcastov na "Prohuman AI" na platformách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a ďalších 30€
Ročný členský poplatok pre študentov denného štúdia pre publikovanie článkov 30€
1 audio podcast vytvorený AI v ľubovoľnej dĺžke (vlastný text, prednáška, skriptá, celý článok, upútavka na publikáciu a pod.) orientačne 10€ / 1 min., cenu upresníme po konzultácii

Členstvo je na 12 mesiacov od uhradenia ročného členského poplatku. Počas tohoto obdobia môže autor publikovať neobmedzene veľa príspevkov.
Členom je možné sa stať aj na obdobie 30 dní, kedy je výška členského poplatku 30€.
V prípade, že má príspevok viac spoluautorov, každý ďalší spoluautor už neplatí členský poplatok.

Členský poplatok sa netýka autorov, publikujúcich v rámci našich kampaní: Mesiac recenzií, Business Intelligence Club Review Camp, The Best of SVOČ, Sociálne služby obrazom a slovom.

Členský poplatok sa netýka autorov, ktorí sa podieľajú a pomáhajú pri prevádzke časopisu, či už ako recenzenti alebo sa inak zapájajú do jeho činnosti.

Formy príspevkov, ktoré publikujeme

 • vedecký článok
 • odborný článok
 • informačný článok
 • fotoreportáž
 • zborník príspevkov v pdf
 • kniha alebo iná publikácia v pdf
 • oznam
 • tlačová správa

Kategórie publikačnej činnosti rozdelené do skupín podľa MŠ VVaŠ SR (platné od r. 2015)
Ak potrebujete zaevidovať svoju publikačnú činnosť v knižnici na škole, alebo pracovisku, tak kategórie nájdete popísané v tomto PDF: http://www.pulib.sk/web/data/pulib/subory/stranka/epc/min_kateg.pdf
Vyhláška č. 465/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (PDF) platná aj v roku 2018: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/vyhlaska-crepc,creuc.pdf

Indexovanie článkov v medzinárodných databázach vedeckých publikácií


Projustice je indexovaný v databázach EBSCO.
EBSCO je v akademickém světě renomovaným partnerem, který zprostředkovává institucionální předplatné mezi vydavateli a knihovnami a zviditelňuje periodika i autory v oborových rešeršních databázích. Díky indexaci v databázích EBSCO vědci objevují relevantní články, čímž se zvyšuje viditelnost publikace, citovanost autorů i potenciál propagace samotného vydavatele. Stěžejním cílem plnotextových databází je napomoci vědcům a čtenářům knihoven „objevit” relevantní prameny pro jejich článkovou rešerši. Pro autory a vydavatele se tak otevírá jedinečná příležitost, jak mohou upoutat pozornost čtenářů, akademiků i budoucích vědců (studentů) ve více než 130 000 institucích na světě.
www.ebsco.com


DRJI Indexed Journal

Časopis Projustice je zaradený v medzinárodnom indexe vedeckých, výskumných a vzdelávacích publikácií DRJI - Directory of Research Journals Indexing

Indexované články z Projustice nájdete v DRJI na tomto odkaze. Do DRJI indexu zaevidujeme iba vedecký alebo odborný článok a podmienkou indexovania článku je, že musí obsahovať názov, abstrakt, kľúčové slová v slovenskom aj anglickom jazyku. Ak chcete aby boli články čítané a citované odbornou verejnosťou z iných krajín, odporúčame text publikovať aj v anglickom jazyku.

Forma príspevku

 • autorská strana: 30 riadkov, 60 úderov, resp. 1800 znakov vrátane medzier, riadkovanie 1,5 (pre ľahšiu orientáciu si pozrite a použite pri písaní šablónu príspevku v prílohe)
 • okraje zarovnávajte vľavo, nedeľte slová, očíslované poznámky uvádzajte na konci príspevku
 • zoznam literatúry uveďte na konci príspevku
 • nepoužívajte odkazy pod čiarou. Text uvádzajte vo forme poznámok na konci príspevku za zoznamom literatúry, nie na spodnej časti jednotlivých strán
 • nezabudnite uviesť svoje meno, adresu pracoviska, telefónne číslo, resp. číslo mobilu, e-mailovú adresu
 • vedecký a odborný článok musí obsahovať názov aj anglickom jazyku, abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku a kľúčové slová v slovenskom aj anglickom jazyku

Odporúčaný rozsah príspevku

 • štúdie a vedecké články (do 20 autorských strán),
 • odborné články (do 15 autorských strán),
 • články typu diskusia, polemika a informačné články (5 – 10 autorských strán),
 • recenzie (3 – 5 autorských strán),
 • upútavky na knihy (3 – 5 autorských strán, pričom upútavka musí obsahovať obálku (v PDF, JPG alebo v PNG), obsah bez číslovania strán, príhovor/úvod, záver, tiráž),
 • informačné oznamy (udalosti, vzdelávanie, konferencie atď.) a PR články (1 – 3 autorských strán).

Rady k písaniu príspevkov
Vedecko-odborný článok by mal obsahovať čo najmenej teórie a parafrázovania či citovania iných autorov a čo najviac empirickej časti. Nášho čitateľa zaujíma predovšetkým vlastný prínos autora k téme.
Počet príloh a obrázkov nie je limitovaný.
Obrázky a grafy musia byť v takej kvalite a rozlíšení, aby boli vhodné na publikovanie a boli dobre čitateľné. Posielajte ich, prosím, aj ako prílohu, nie iba vložené v dokumente, v ktorom môžu byť už zmenšené.
Pri písaní príspevku použite a rešpektujte šablónu, ktorá je v prílohe.

PhDr. Dominika Kadlubeková, PhD. veľmi prehľadne spracovala pravidlá pri písaní rôznych odborných textov v dvoch článkoch, ktoré nájdete v našom časopise Prohuman:

Recenzné konanie
Časopis Projustice je recenzovaný časopis. Informačné, vedecké a odborné články postupujeme dvom recenzentom na vypracovanie recenzných posudkov. Recenzné konanie je anonymné, teda autor nepozná recenzenta a recenzent nemá k dispozícii meno autora. O stanovisku recenzentov je autor informovaný. Dĺžka recenzného konania závisí od počtu strán príspevku, ale aj od zložitosti témy príspevku. Obvykle sa pohybuje v rozpätí 2 – 30 dní.
Časopis nemá vydavateľský plán, nakoľko nevydáva tématicky orientované čísla. Na úvodnej stránke časopisu sú uverejnené témy, na ktoré sa autori môžu prihlásiť. Články zverejňujeme čo najskôr po ich dodaní, alebo po schválení recenzentmi.

Záverečnú jazykovú korektúru si zabezpečuje autor sám. Vieme zabezpečiť korektúry v redakcii, ale iba podľa aktuálnych kapacitných možností, v závislosti podľa dĺžky príspevku ako aj rozsahu potrebných korektúr. Informácia k spoplatnenej službe, ak nemáme kapacity na bezplatné korektúry, je tu: http://www.prohuman.sk/korektury

Honorár
Vydavateľ umožňuje autorovi publikovať jeho dielo v časopise Projustice a na základe toho sa autor v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) zaväzuje, že sa vzdáva nároku na odmenu. Príspevky teda nie sú honorované.
Časopis nemá spoplatnený zverejnený obsah pre čitateľov a nehonoruje ani príspevky.

Spoplatnený obsah
Reklamné a PR články sú spoplatnené sumou 20 € za článok alebo ročným poplatkom 100 € (pre neziskové organizácie a občianske združenia) alebo ročným poplatkom 200 € (pre firmy, štátny a verejný sektor). Takto uverejnené články sú u nás trvalo zverejnené, s výnimkou oznamov, ktoré sa stávajú neaktuálnymi.

Zľavu z poplatku môže udeliť vydavateľ za reklamné a PR články tým zadávateľom, ktorí pravidelne publikujú vedecko-odborné texty v časopise, alebo inak sa podieľajú na prevádzke časopisu.

Podmienkou zverejnenia oznamu o konaní konferencie, zborníka alebo správy z tejto konferencie je uvedenie časopisu Projustice ako mediálneho partnera v uvedených materiáloch.

Časopis neuverejní reklamný obsah, ktorý nekorešponduje s vedecko-odbornými poznatkami alebo poškodzuje ciele, pre ktoré časopis vznikol.

PrílohaVeľkosť
Sablona_prispevku_Projustice_20150310.doc38.5 KB