Dôležitosť využitia prvkov klasickej ochrany na chránenom objekte

dec 13 2021

The importance of using elements of classical protection for a protected object

Anotácia: Autor predmetného článku venuje svoju pozornosť na využitie jednotlivých prvkov klasickej ochrany pri zabezpečovaní chránených objektov. Je veľmi dôležité zamerať sa na využitie a použitie vhodných prvkov ochrany, ktoré nám reálne pomáhajú znížiť riziko narušenia chráneného objektu.
Kľúčové slová: bezpečnosť, ochrana objektov, klasická ochrany

Annotation: The author of this article pays his attention to the use of individual elements of classical protection in securing protected objects. It is very important to focus on the use and application of appropriate elements of protection, which really help us to reduce the risk of violation of the protected object.
Keywords: security, object protection, classic protections

Úvod

V dnešnom vyspelom svete sa neustále viac utvára potreba zefektívnenia ochranných opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť v adekvátnom rozsahu ochranu majetku štátu, ale aj majetku každého jednotlivca. Táto potreba sa odvíja od neustáleho nárastu rôzneho druhu nebezpečenstiev, ktoré negatívne vplývajú na chránené záujmy spoločnosti a jednotlivcov. Pojem klasická ochrana je označovaný aj ako mechanická ochrana pričom predstavuje jeden zo základných druhov ochrán. Tento druh ochrany je tvorený súhrnom rôznych opatrení, ktoré majú zabezpečiť ochranu celého objektu prípadne jeho jednotlivých dôležitých častí. Podstata spočíva vo vytvorení určitých zábran, ktoré majú slúžiť na zabránenie prípadne znemožnenie páchateľovi dostať sa do chráneného objektu. Charakteristickou črtou klasickej ochrany, je samotné použitie a aplikovanie mechanicky konštruovaných prostriedkov. Mechanické zábranné prostriedky, sú charakteristické svojou odolnosťou a pevnosťou, pričom doba ktorú potrebuje páchateľ vynaložiť na ich prekonanie je vo veľmi veľa prípadoch odlišná. Ich základnou úlohou je takpovediac vytvorenie určitej pevnej hranice medzi chráneným záujmom a jemu hroziacim nebezpečenstvom.1

Podľa zámeru však môže ísť o zabránenie :

 • násilnému vniknutiu osoby alebo viacerých osôb do chráneného priestoru alebo objektu,
 • zničeniu alebo znehodnoteniu rôznych zariadení vo vnútri chráneného priestoru,
 • možným krádežiam určitých predmetov, prípadne iných hodnôt chráneného objektu,
 • umiesteniu nebezpečných predmetov v chránenom objekte alebo priestore.2

Vo všeobecnosti je však potrebné uviesť, že všetky mechanické zábranné prostriedky sú určitým spôsobom prekonateľné. Samotné prekonanie ochranných opatrení si vyžaduje určitý čas, vhodnosť požitia zvolených nástrojov a v neposlednom rade určité schopnosti, znalosti a zručnosti páchateľa. Každý mechanický zábranný prostriedok disponuje určitým stupňom odolnosti, čo znamená že ak je daný stupeň odolnosti vyšší, tak je dosiahnutá lepšia bezpečnostná úroveň chráneného objektu. Úroveň bezpečnosti sa odvíja od typu chráneného objektu, od stupňa rizika a nebezpečenstva ktoré mu hrozí. 3

Komplex mechanických zábranných prostriedkov je možné využiť v troch základných okruhoch ochranných zón, pri ktorých sa efektívne aplikujú a použijú jednotlivé mechanické prostriedky, čo poslúži pre dosiahnutie určitej bezpečnostnej úrovne chráneného objektu.
Ich efektívne využitie je možné dosiahnuť v rámci ochrany:

 • obvodovej,
 • plášťovej,
 • predmetovej. 4

Mechanické zábranné prostriedky využité v obvodovej ochrane

Podstata využitia mechanických zábranných prostriedkov v rámci obvodovej ochrany pozostáva z vytvorenia a zaistenia bezpečnosti okolo určitého chráneného objektu. Pod obvodom objektu sa chápe jeho katastrálne územie, ktoré je ohraničené buď prírodnou alebo umelou hranicou. Prírodné hranice môžu byť tvorené vodnými tokmi, pohoriami, husto zalesnenými oblasťami a pod. Umelé hranice predstavujú zábrany vytvorené človekom, za účelom oddelenia určitého pozemku alebo chráneného objektu od iných priľahlých pozemkov alebo objektov. Patria sem prostriedky, ktoré sa umiestňujú mimo chránený objekt a to v jeho okolitej voľnej ploche. Zo zásady svojím umiestnením priamo vytyčujú hranicu pozemku, ktorý patrí k určitej budove. Takto vytvorená hranica predstavuje aj tzv. právnu hranicu, pretože od seba oddeľuje jednotlivé pozemky a zabraňujú prístupu nežiadúcich osôb na určité chránené územie alebo chránený objekt. Na zaistenie bezpečnosti obvodu chráneného objektu, sa v súčasnosti využívajú viaceré druhy drôtených oplotení, ktoré sa však od seba líšia kvalitou, tvarom, veľkosťou, šírkou a hrúbkou použitého materiálu prípadne výškou daného oplotenia. 5

Vo všeobecnosti je možné jednotlivé mechanické zábranné prostriedky využívané v obvodovej ochrane zatriediť do oblastí:

 • klasických drôtených oplotení,
 • bezpečnostných oplotení,
 • vysoko bezpečnostných oplotení,
 • vrcholových zábran,
 • podhrabových prekážok,
 • vstupov, vjazdov, a iných vstupných jednotiek.6

Mechanické zábranné prostriedky využité v plášťovej ochrane

Využitie mechanických zábranných prostriedkov v plášťovej ochrane slúži k zabráneniu prípadne sťaženiu násilného vstupu nepovolených osôb do chráneného objektu. Spravidla vždy ide o špecifickosť objektu, pretože každý jeden objekt ma vlastnú stavebnú konštrukciu. Pre zaistenie bezpečnosti v rámci plášťovej ochrany je potrebné aplikovať také prvky zábranných systémov, ktoré znemožnia preniknutie páchateľa do objektu prípadne ho odradia od snahy o prekonanie jednotlivých bezpečnostných prvkov.
Plášť chráneného objektu sa skladá z dvoch základných častí a to zo:

 • stavebných prvkov budovy,
 • a otvorových výplní.7

Stavebné prvky budov

Na efektívne využitie stavebných prvkov budov v rámci plášťovej ochrany sa často zabúda, pritom v sebe zahŕňajú všetky steny, podlahy, stropy a strechy budov. Ich celková odolnosť a tvrdosť závisí od kvality použitého materiálu. Ak ide o objekt vytvorený spôsobom že má spoločné steny s iným objektom je veľmi pravdepodobné predpokladať, že k narušeniu objektu môže dôjsť prostredníctvom prebúrania tejto spoločnej steny alebo strechy. Do objektu sa tak páchateľ dostane bez narušenia vonkajšieho plášťu, preto je potrebné tejto skutočnosti venovať zvýšenú pozornosť a zamerať sa na tvorbu ďalších dôležitých bezpečnostných opatrení. Za takého opatrenie môžeme považovať napríklad využitie fyzickej ochrany a to formou pravidelnej obchôdzkovej služby v týchto kritických miestach. 8

Otvorové výplne

Tvoria dôležitý prvok bezpečnosť, pretože sa výraznou mierou podieľajú na zabezpečení plášťa budovy alebo určitého objektu. Podstata spočíva vo vyplnení otvorov plášťa budovy ako napríklad dvere, okná a výklenky bez ktorých by sa daná budova nezaobišla. Všetky otvorové výplne v súčasnosti predstavujú veľmi veľké riziko, pretože z pohľadu potenciálneho nebezpečenstva sú najčastejšie a najľahšie prekonateľné.10

Otvorové výplne sa z pohľadu svojej využiteľnosti a aplikovanosti rozdeľujú na štyri základe oblasti, pričom každá oblasť má pri zaisťovaní bezpečnosti svoje nezastupiteľné miesto.
Tieto otvorové výplne sa delia na:

 • vstupné alebo vchodové otvorové výplne ako sú napríklad dvere a pod.
 • výplne okien a balkónových dverí,
 • oblasť mreží, roliet, žalúzií,
 • rôzne druhy bezpečnostných skiel, fólií a vrstveného polykarbonátu.11

Z pohľadu páchania neustále narastajúcej trestnej činnosti krádeži vlámaním možno usúdiť, že páchatelia sa do jednotlivých objektov dostali prostredníctvom narušenia otvorových výplní a to prostredníctvom poškodenia okien, dverí a iných vstupných jednotiek. Práve tento druh majetkovej kriminality sa v súčasnosti zaraďuje medzi najrozšírenejšie, pretože v sebe zahŕňa krádeže vlámaním do bytov, rodinných domov, rekreačných a rodinných chát, reštaurácií, obchodov a výkladných skríň. Na tieto skutočnosti nám poukazujú aj každoročné štatistiky páchania kriminality v SR. 12

Tab. č. 1: Zobrazenie štatistických údajov o krádežiach vlámaním a výške spôsobenej škody vo vybraných obdobiach.

Na základe uvedených štatistík z jednotlivých období je možné usúdiť, že tento druh kriminality má každoročne klesajúcu tendenciu, avšak výška spôsobených škôd sa stále pohybuje v niekoľkých miliónoch eur.

Mechanické zábranné prostriedky využité v predmetovej ochrany

V snahe o vytvorenie ideálneho zabezpečenia ochrany rôznych cennosti a predmetov a tak predchádzať páchaniu trestnej činnosti, sa považuje za potrebné neustále zdokonaľovať a zlepšovať úschovné objekty a trezory. Na základe neustále vývoja celosvetového hospodárstva sa samozrejme vyvíjajú aj tieto zabezpečovacie systémy. Samotné umiestnenie týchto úschovných objektov je možné vykonať viacerými spôsobmi, čo samozrejme záleží na samotnom vlastníkovi. Jedna varianta predstavuje pevné zabudovanie objektu do steny určitej miestnosti prípadne jej podlahy. Druhý spôsob pozostáva z voľne umiestneného objektu na ktoromkoľvek zvolenom mieste, čo znamená že úschovný objekt môže byť hocikedy premiestení z jedného miesta na druhé a to z dôvodu, ak je ohrozená jeho bezpečnosť. Tieto spôsoby platili v minulosti a uplatňujú sa aj dnes avšak menia sa vývojové technológie, čo sa prejavuje na čase prekonania zabezpečovacieho mechanizmu, tvrdosti a kvality použitého materiálu, bezpečnejšieho uzamykacieho systému ale aj implementovanie lokálnych prípadne diaľkových signalizačných zariadení. Rozdelenie úschovných objektov je možné vykonať viacerými spôsobmi, avšak za to najdôležitejšie sa považuje rozdelenie podľa stanovenia účelu a samotnej konštrukcie. 13
Rozdeľujú sa na:

 • komorové trezory,
 • komerčné úschovné objekty.

Využitie komorových trezorov

Predstavujú dôležitý prvok bezpečnosti, ktoré svojím charakterom tvoria ochranu uloženého obsahu proti násilnému odcudzeniu. Podstata využitia komorových trezorov predstavuje, že sú buď pevnou súčasťou stavebného celku určitej budovy, čo znamená že sú budované súčasne so stavbou objektu, alebo sú riešené spôsobom, samostatne uložené vo vnútri budovy. Bezpečnosť sa samozrejme odvíja aj od uloženia a umiestenia komorových trezorov a taktiež predispozícií stavebného objektu. 14

Za nevýhodu a nebezpečenstvo umiestenia trezorov je považovaná skutočnosť nesprávneho umiestenia trezoru do vonkajšieho stavebného plášťa budovy, alebo hraničného plášťa susediaceho s inou bytovou jednotkou. Ako najvhodnejší a najbezpečnejší spôsob uloženia komorového trezoru je považované jeho umiestenie do stredu objektu na jeho najnižšie položené podlažie.

Z pohľadu konštrukčných prvkov sú komorové trezory budované ako :

 • monolitické komorové trezory: Z pravidla sú aplikované pri budovaní novostavieb pripadne pri rekonštrukciách určitých priestorov, pričom sa vytvárajú ideálne technické a technologické podmienky umiestnenia. Sú charakteristické železobetónovou konštrukciou pozostávajúcou z tvrdého, kvalitného betónu a taktiež špeciálnou železnou bezpečnostnou výstužou.15
 • panelové komorové trezory: Budujú sa priamo na konkrétnej stavbe a to prostredníctvom priemyselne vyrobených panelových stavebných prvkov. Tento druh trezorov je vhodné implementovať v prípade prebiehajúcej rekonštrukcie, pričom sa zohľadňujú jeho rozmery a hmotnosť. Hmotnosť komorových trezorov zohráva kľúčovú úlohu pri ich umiestnení a to hlavne v tom prípade, ak sa budú nachádzať na vyšších podlažiach objektu. Ich umiestenie na podlažiach predstavuje limitujúci faktor hmotnosti komorovej konštrukcie.16
 • kombinované komorové trezory: Pri vytváraní tohto druhu zabezpečenia je potrebné použiť kombináciu predchádzajúcich dvoch technológií. Spôsoby implementovania sú takmer totožné a to hlavne z pohľadu priestorového usporiadania rekonštruovaného objektu, s cieľom minimalizovať voľný priestor, prispôsobenie výšky stropov a v neposlednom rade aj samotné osadenie komorového trezoru. Na základe tohto technického prispôsobenia sa prakticky skracuje celý stavebný proces. Podľa týchto špecifikácií je možné stanoviť, že každý komorový trezor je individuálny a určitým spôsobom originálny. Líšia sa taktiež miestom umiestnenia, účelom, použitým materiálom, ale aj hrúbkou jednotlivých stien, pričom môžu mať aj niekoľko desiatok centimetrov.17


Rozdelenie komerčných úschovných objektov

Komerčné úschovné objekty majú pri zabezpečovaní ochrany rôznych cennosti svoje špecifické postavenie. Práve do tejto kategórie sa zaraďujú všetky úschovné objekty ktoré nie sú zahrnuté v prvej kategórií začínajúc od rôznych bezpečnostných schránok, až po ťažké skriňové trezory. Zahŕňajú v sebe veľmi rozsiahlu oblasť úschovných objektov, pričom ich je možné rozdeliť do oblastí :

 • skriňových trezorov, vstavaných alebo mobilných,
 • ohňovzdorných skríň,
 • účelových trezorov,
 • oceľových a kartotečných skríň,
 • príručných pokladničiek.20

Záver

Zabezpečovanie ochrany strážených objektov sa postupne stalo neodmysliteľnou súčasťou ľudskej spoločnosti. Keď dochádza k riešeniu konkrétnych situácií, je podrobne analyzovať a kvalifikovať aktuálne hrozby, na základe ktorých môžeme vyvodiť tzv. rizikové miesta bezpečnostného systému. K odhaleniu rizikových alebo slabších miest zabezpečenia dochádza zvyčajne v dvoch prípadoch. Jedným z nich je, že slabé miesto sa odhalí ešte pred vznikom určitej udalosti, to znamená že osoby zabezpečujúce ochranu určitého objektu včas toto miesto odhalia a takýmto spôsobom dokážu predísť možnému narušeniu chráneného objektu. Druhý spôsob odhalenia tzv. slabého miesta nastáva v tom prípade, ak dôjde už k samotnému vzniku určitej udalosti a k samotnému narušeniu chráneného objektu.

Autor: JUDr. Štefan DUBEŇ

Zoznam použitej literatúry

LÖFFLER, Boris a David ZÁMEK, 2017. Aplikácia vybraných subsystémov ochrany osôb a majetku pri eliminácií hromadného narušenia verejného poriadku. Hodonín: Evropsky ústav práva a soudního inženýrství. ISBN 978-80-906601-6-8.

GYMERSKÁ, J. 2003, Mechanické prostriedky a systémy technickej ochrany objektov, Bratislava: Akadémia PZ, 2003. 111 s. ISBN 80-8054-282-1.

HOFREITER, L. 2002, Bezpečnostný manažment, Žilina: EDIS, 2002. 178 s. ISBN 80-7100-953-9

UHLÁŘ, J. 2009, Technická ochrana objektú – II díl. Praha : Policajní akadémia ČR. 2009. 229 s. ISBN 978-80-7251-313-0.
Dek. sk [online].[cit.10. septembra 2020 ]. Dostupné na internete: https://dek.sk/produkty/detail/4400820661-porotherm-25-profi-malta-p12-60ks pal?tab_id=popis

Koval systems - Komorové trezory [online].[ cit.18.októbra 2020]. Dostupné na internete: https://kovalsystems.com/sk/vyrobky/komorove-trezory/komorove-trezory

Trezorové místnosti a dveře [online].[ cit.18.októbra 2020]. Dostupné na internete:
https://kovalsystems.com/sk/vyrobky/komorove-trezory/komorove-trezory


1 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s 14.
2 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s 15.
3 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s 16.
4 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.21-22.
5 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.23.
6 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.23
7 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.47
8 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.47
9 Dek.sk [online].[cit.10. eptembra 2020 ].Dostupné na internete:
https://dek.sk/produkty/detail/4400820661-porotherm-25-profi-malta-p12-6...
10 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.48
11 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.48
12 Oficiálna stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [online].[cit.10. júna 2020 ].Dostupné na internete: https://www.minv.sk/?statistika_kriminality_v_slovenskej_republike_za_ro...
13 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s. 147.
14 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.150
15 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.150-151.
16 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.151
17 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.150
18 Koval systems - Komorové trezory [online].[cit.18.októbra 2020]. Dostupné na internete: https://kovalsystems.com/sk/vyrobky/komorove-trezory/komorove-trezory
19 Trezorové místnosti a dveře [online].[cit.18.októbra 2020]. Dostupné na internete: https://kovalsystems.com/sk/vyrobky/komorove-trezory/komorove-trezory
20 UHLÁŘ, J. 2004. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. Praha: PA ČR, s.154