Publikácia Právo európskej únie (2015)

jan 31 2016

Rýchla integrácia v rámci EÚ so sebou priniesla jednak rastové stimuly, ale i vytvorila zraniteľné miesta, ktoré sa v mnohých členských štátoch EÚ prehĺbili v dôsledku recesie. Prekonávanie následkov globálnej krízy je možné len prostredníctvom adaptačných procesov ktoré reagujú na jej viacrozmerné príčinné súvislosti. Poslaním Európy v 21. storočí je predovšetkým zabezpečiť mier, prosperitu a stabilitu; podporovať vyrovnaný hospodársky a sociálny rozvoj; čeliť výzvam globalizácie a zachovávať rozmanitosť národov Európy, ako aj zachovávať hodnoty spoločné pre všetkých Európanov (trvalo udržateľný rozvoj, úcta k ľudským právam apod.). Globalizácia prináša zo sebou neustále nové výzvy. EÚ bude potrebovať širokú škálu kompetencií, aby sa mohla pružne prispôsobiť rýchlo sa meniacemu a úzko prepojenému svetu. Lisabonská zmluva, podpísaná 13. decembra 2007, má ambíciu poskytnúť Únii právny rámec ako aj nástroje potrebné na riešenie budúcich výziev a naplnenie požiadaviek občanov Únie. Vďaka nej sa Únia môže lepšie sústrediť na politické výzvy, vrátane globalizácie a zmeny klímy. Bohatstvo a úspech Európy spočíva v jej rôznorodosti a spravodlivej vyváženosti záujmov väčších a menších krajín.

Čo je Európa? Prečo a ako bola založená Európska únia (EÚ)? Ako funguje EÚ? Akým spôsobom sa prijímajú rozhodnutia na úrovni EÚ a kto prijíma tieto rozhodnutia? Ako sa tvoria právne predpisy EÚ? Ako funguje vnútorný trh EÚ? To sú len niektoré z otázok, ktorým sa venuje naša učebnica Právo Európskej Únie. Veríme, že táto učebnica pomôže priblížiť podstatu EÚ a jej význam širokej verejnosti.

Autori:
RASTISLAV FUNTA
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FSV UCM)
ŠTEFAN NEBESKÝ
FILIP JURIŠ
Právo európskej únie

Recenzenti:
JUDr. Andrej Králik, Ph.D., LL.M.
Dr.h.c. Doc. JUDr. Alena Pauličková, Ph.D.

Vedúci autorského kolektívu:
JUDr. Rastislav Funta, Ph.D. (Praha), LL.M. (Budapešť)
Úvod; Kapitola: 1. až 7.; 9. až 21.; 23. až 24.; 25.9. až 25.11.; 26. až 27.

Spoluautor:
JUDr. Štefan Nebeský, Ph.D. (Praha), M.E.S.(Hamburg)
Kapitola: 8. a 22.

Spoluautor:
Mgr. Filip Juriš (Bratislava)
Kapitola: 25. (okrem 25.9 až 25.11.)

Printed and published by Tribun EU s. r. o.
Cejl 892/32, Brno 602 00, Czech republic
First edition in Tribun EU
Brno 2014

ISBN 978-80-263-0565-1
www.librix.eu

OBSAH

VŠEOBECNÁ ČASŤ

KAPITOLA I.
1. Európa a Európske právo
1.1. Pojem Európa
1.2. Pojem Európske právo

KAPITOLA II.
2. História európskej integrácie
2.1. Koncepcia európskej integrácie
2.2. Stupne ekonomickej integrácie
2.3. Vývoj do roku 1945
2.4. Pred-komunitárna Európa (1945-1950)
2.5. Vývoj od roku 1950 do Maastrichtu (1992)
2.5.1. Schumanova deklarácia
2.5.2. Parížska zmluva (1952)
2.5.3. Európske obranné spoločenstvo
2.5.4. Európske politické spoločenstvo
2.5.5. Rímske zmluvy (1957)
2.5.6. Európska politická spolupráca
2.5.7. Jednotný Európsky Akt (1986)
2.6. Vývoj v období 1992-2009
2.6.1. Maastrichtská zmluva (1991)
2.6.2. Amsterdamská zmluva (1997)
2.6.3. Zmluva z Nice (2000)
2.6.4. Lisabonská zmluva (2009)
2.7. Po-lisabonský vývoj 2010 - súčasnosť
2.7.1. EÚ a perspektíva ďalšieho rozširovania
2.7.1.1. Kandidátske krajiny
2.7.1.2. Potenciálne kandidátske krajiny
2.8. Slovenská republika a EÚ
2.9. Zmluva o rozpočtovej zodpovednosti v EÚ (2012)
2.10. Vybrané osobnosti európskej integrácie

KAPITOLA III.
3. Európske organizácie
3.1. OECD
3.1.1. Základná charakteristika
3.1.2. Orgány a fungovanie
3.2. Rada Európy
3.2.1. Základná charakteristika
3.2.2. Orgány a fungovanie
3.3. Nordická rada
3.3.1. Základná charakteristika
3.3.2. Orgány a fungovanie
3.4. Západoeurópska únia
3.4.1. Základná charakteristika
3.4.2. Orgány a fungovanie
3.5. EFTA
3.5.1. Základná charakteristika
3.5.2. Orgány a fungovanie
3.6. EHP
3.6.1. Základná charakteristika
3.6.2. Orgány a fungovanie
3.7. OBSE
3.7.1. Základná charakteristika
3.7.2. Orgány a fungovanie

KAPITOLA IV.
4. Základy Európskej únie
4.1. Povaha Európskej únie
4.2. Právna subjektivita EÚ
4.2.1. Právna subjektivita podľa medzinárodného práva
4.2.2. Právna subjektivita podľa práva EÚ
4.2.3. Právna subjektivita podľa čl. 184 Zmluvy Euratom
4.3. Hodnoty EÚ
4.4. EÚ a jej ciele
4.5. Obsah členstva
4.5.1. Pristúpenie, vystúpenie, vylúčenie a pozastavenie práv
4.5.2. Povinnosť lojality
4.6. Občianstvo EÚ
4.7. Symboly EÚ

KAPITOLA V.
5. Právomoci EÚ
5.1. Pojem právomocí v európskom práve
5.2. Výlučné právomoci
5.3. Zdieľané (nevýlučné) právomoci
5.4. Explicitné, implicitné a subsidiárne právomoci

KAPITOLA VI.
6. Inštitucionálny systém
6.1. Prehľad orgánov EÚ
6.2. Európska Rada
6.2.1. Pojem a právna úprava
6.2.2. Právomoc
6.2.3. Zloženie a fungovanie
6.3. Európsky Parlament
6.3.1. Pojem a právna úprava
6.3.2. Právomoc
6.3.3. Zloženie a fungovanie
6.3.4. Politické skupiny
6.4. Rada EÚ
6.4.1. Pojem a právna úprava
6.4.2. Právomoc
6.4.3. Zloženie a fungovanie
6.4.4. Výbor stálych zástupcov (COREPER)
6.4.5. Rozhodovanie v Rade EÚ
6.4.6. Zástupcovia vlád členských štátov v Rade EÚ
6.5. Európska Komisia
6.5.1. Pojem a právna úprava
6.5.2. Právomoc
6.5.3. Zloženie a fungovanie
6.6. Súdny dvor Európskej únie
6.6.1. Pojem a právna úprava
6.6.2. Právomoc
6.6.3. Zloženie a fungovanie
6.7. Všeobecný súd
6.7.1. Pojem a právna úprava
6.7.2. Právomoc
6.7.3. Zloženie a fungovanie
6.8. Súd pre verejnú službu
6.8.1. Pojem a právna úprava
6.8.2. Právomoc
6.8.3. Zloženie a fungovanie
6.9. Dvor audítorov
6.9.1. Pojem a právna úprava
6.9.2. Právomoc
6.9.3. Zloženie a fungovanie
6.10. Európska centrálna banka
6.10.1. Pojem a právna úprava
6.10.2. Právomoc
6.10.3. Zloženie a fungovanie
6.11. Európska investičná banka
6.11.1. Pojem a právna úprava
6.11.2. Právomoc
6.11.3. Zloženie a fungovanie
6.12. Verejný ochranca práv (Ombudsman)
6.12.1. Pojem a právna úprava
6.12.2. Právomoc
6.12.3. Zloženie a fungovanie
6.13. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
6.13.1. Pojem a právna úprava
6.13.2. Právomoc
6.13.3. Zloženie a fungovanie
6.14. Hospodársky a sociálny výbor
6.14.1. Pojem a právna úprava
6.14.2. Právomoc
6.14.3. Zloženie a fungovanie
6.15. Výbor regiónov
6.15.1. Pojem a právna úprava
6.15.2. Právomoc
6.15.3. Zloženie a fungovanie
6.16. Výbor pre zamestnanosť
6.16.1. Pojem a právna úprava
6.16.2. Právomoc
6.16.3. Zloženie a fungovanie

KAPITOLA VII.
7. Financovanie EÚ
7.1. Rozpočet EÚ
7.2. Viacročný finančný rámec Európskej Únie
7.3. Financovanie rozpočtu EÚ
7.4. Rozpočtové konanie

KAPITOLA VIII.
8. Európsky systém finančného dohľadu
8.1. Nová architektúra finančného dohľadu v EÚ
8.2. Právny základ orgánov ESFS
8.3. Európsky výbor pre systémové riziká
8.3.1. Právny rámec ESRB
8.3.2. Úlohy a právomoci ESRB
8.3.2.1. Varovania a odporúčania
8.3.2.2. Konanie iniciujúce vyhláseniu krízového stavu
8.3.3. Organizácia ESRB
8.4. Európske orgány dohľadu
8.4.1. Právny rámec ESAs
8.4.2. Úlohy, právomoci a ciele ESAs
8.4.2.1. Dohľad nad riadnym uplatňovaním právne záväzných aktov Európskej Únie
8.4.2.2. Opatrenia v krízových situáciách
8.4.2.3. Riešenie cezhraničných sporov medzi národnými orgánmi dohľadu
8.4.2.4. Niektoré spoločné ustanovenia k vybraným individuálnym rozhodnutiam ESAs 187
8.4.3. Organizácia Európskych orgánov dohľadu
8.5. Spoločný výbor Európskych orgánov dohľadu

KAPITOLA IX.
9. Interinštitucionálne pomocné orgány a agentúry
9.1. Úrad pre vydávanie úradných publikácií
9.2. Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)
9.3. Európsky štatistický úrad (EUROSTAT)
9.4. Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF)
9.5. Agentúra spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
9.6. Európsky inštitút pre bezpečnostné štúdie (ISS)
9.7. Európska obranná agentúra (EDA)
9.8. Satelitné stredisko Európskej únie (EUSC)
9.9. Európska policajná akadémia (CEPOL)
9.10. Európsky policajný úrad (EUROPOL)
9.11. Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie (EUROJUST)
9.12. Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (Výkonná agentúra ERV)
9.13. Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T EA)
9.14. Výkonná agentúra pre výskum (REA)
9.15. Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA)
9.16. Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC)
9.17. Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI)
9.18. Agentúra Euratom pre zásobovanie (ESA)
9.19. Jadrová syntéza pre energiu – Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (Fusion for Energy)
9.20. Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva (AKHR)
9.21. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
9.22. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
9.23. Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)
9.24. Európska agentúra pre chemické látky (ECHA)
9.25. Európska agentúra pre lieky (EMEA)
9.26. Agentúra pre správu operatívnej spolupráce pri vonkajších hraniciach (FRONTEX) 208
9.27. Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
9.28. Európska environmentálna agentúra (EEA)
9.29. Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
9.30. Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)
9.31. Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
9.32. Európska železničná agentúra (ERA)
9.33. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
9.34. Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami (ECDC)
9.35. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
9.36. Úrad pre dohľad nad európskymi globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GSA)
9.37. Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví (EGI)
9.38. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
9.39. Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
9.40. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM)
9.41. Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

KAPITOLA X.
10. Pramene a tvorba európskeho práva
10.1. Prehľad a hierarchia prameňov európskeho práva
10.2. Primárne právo EÚ
10.2.1. Proces prijímania a revízie primárneho práva
10.3. Nepísané pramene práva
10.4. Medzinárodné dohody
10.5. Sekundárne právo EÚ
10.5.1. Tzv. Nomenklatúrne pramene sekundárneho práva (záväzné a nezáväzné akty Únie)
10.5.1.1. Záväzné akty Únie
10.5.1.1.1. Nariadenia
10.5.1.1.2. Smernice
10.5.1.1.3. Rozhodnutia
10.5.1.2. Nezáväzné akty Únie
10.5.1.2.1. Odporúčania a stanoviská
10.5.1.2.2. Ďalšie nezáväzné akty
10.5.2. Proces prijímania a revízie sekundárneho práva Únie
10.6. Terciálne právo EÚ
10.7. Platnosť, záväznosť a účinnosť prameňov práva EÚ
10.8. Náležitosti právnych aktov

KAPITOLA XI.
11. Zásady práva EÚ
11.1. Zásada subsidiarity a proporcionality (primeranosti)
11.2. Zásada právnej istoty
11.3. Zásada ochrany legitímnych očakávaní
11.4. Zásada zákazu diskriminácie
11.5. Zásada ne bis in idem
11.6. Zásada opatrnosti
11.7. Zásada dobrej viery

KAPITOLA XII.
12. Ochrana základných práv v EÚ
12.1. EÚ a základné práva
12.2. Charta základných práv Európskej Únie
12.3. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
12.4. Pojem právneho štátu (rule of law) v práve Únie

KAPITOLA XIII.
13. Vlastnosti úniového práva
13.1. Zásada prednosti práva Únie
13.2. Bezprostredná aplikovateľnosť práva Únie
13.3. Priamy účinok práva Únie
13.4. Nepriamy účinok práva Únie
13.5. Zodpovednosť členského štátu a Únie za škodu

KAPITOLA XIV.
14. Konanie pred súdmi únie (všeobecne) a zásady konania pred súdmi
14.1. Všeobecne
14.2. Zásady konania pred súdmi Únie
14.2.1. Dispozičná zásada
14.2.2. Prejednávacia zásada a vyšetrovacia zásada
14.2.3. Zásada koncentrácie
14.2.4. Zásada ústnosti a priamosti
14.2.5. Zásada verejnosti
14.2.6. Zásada riadneho konania (fair trial)

KAPITOLA XV.
15. Jednotlivé druhy konania
15.1. Konanie o porušení zmluvy
15.2. Konanie o žalobe na neplatnosť
15.3. Adhézna námietka protiprávnosti
15.4. Konanie o nečinnosti
15.5. Konanie o predbežnej otázke
15.6. Konanie o náhrade škody
15.7. Konanie v zamestnaneckých veciach
15.8. Medzinárodná arbitráž
15.9. Žaloba na neaplikovateľnosť aktu podľa čl. 277 ZFEÚ
15.10. Žaloby z bankového sektoru
15.11. Konanie o posudku

OSOBITNÁ ČASŤ

KAPITOLA XVI.
16. Základy vnútorného trhu
16.1. Vývoj, pojem, význam a cieľ vnútorného trhu EÚ
16.2. Obrátená diskriminácia

KAPITOLA XVII.
17. Voľný pohyb tovaru
17.1. Voľný pohyb tovaru a colná únia
17.2. Vecná pôsobnosť (pojem tovaru)
17.3. Územná pôsobnosť (colné územie)
17.4. Tarifné (fiškálne) prekážky
17.4.1. Opatrenia s rovnocenným účinkom k clám (ORUC)
17.4.2. Zákaz diskriminačného zdanenia
17.5. Kvantitatívne prekážky
17.5.1. Opatrenia s účinkom kvantitatívnym obmedzením (ORUKO)
17.5.2. Výnimky zo zákazu ORUKO
17.6. Technická normalizácia
17.6.1. Technická harmonizácia
17.6.1.1. Nový prístup a odvetvový prístup
17.6.1.2. Obchodné prekážky

KAPITOLA XVIII.
18. Voľný pohyb osôb
18.1. Pojem, význam a právna úprava voľného pohybu osôb
18.1.1. Osobná pôsobnosť (beneficienti)
18.1.2. Vecná pôsobnosť
18.2. Prípustné obmedzenia voľného pohybu osôb

KAPITOLA XIX.
19. Voľný pohyb pracovníkov
19.1. Osobná pôsobnosť (beneficienti)
19.1.1. Pojem pracovníka
19.1.2. Rodinní príslušníci
19.2. Právo prístupu k zamestnaniu
19.2.1. Zákaz diskriminácie v zamestnaní
19.3. Sociálna politika v EÚ
19.4. Voľný pohyb pracovníkov a jeho výnimky

KAPITOLA XX.
20. Sloboda podnikania (usadzovania)
20.1. Pojem a obsah slobody usadzovania v práve EÚ
20.2. Výnimky zo slobody usadzovania
20.3. Osobná pôsobnosť (beneficienti)
20.3.1. Fyzické a právnické osoby
20.4. Vzájomné uznávanie diplomov a sloboda výkonu právnych služieb
20.5. Usadzovanie právnických osôb
20.5.1. Inkorporačná teória a teória skutočného sídla
20.5.2. Relevantné rozsudky SDEÚ k slobode usadiť sa
20.5.3. Harmonizácia práva obchodných spoločností
20.5.4. Formy obchodných spoločností v práve EÚ
20.6. Prekážky pri slobode usadzovania

KAPITOLA XXI.
21. Voľný pohyb služieb
21.1. Pojem a právna úprava voľného pohybu služieb
21.1.1. Osobná pôsobnosť (beneficienti)
21.1.2. Prekážky voľného pohybu služieb
21.2. Výnimky zo zákazu obmedzovania voľného pohybu služieb
21.3. Liberalizácia finančných služieb

KAPITOLA XXII.
22. Právny rámec regulácie činnosti finančných inštitúcií
22.1. Vývoj systému právneho rámca regulácie činnosti finančných inštitúcií právnymi aktmi EÚ
22.2. Technické predpisy podľa ESFS
22.2.1. Delegované akty
22.2.2. Regulačné technické predpisy
22.2.3. Vykonávacie akty
22.2.4. Vykonávacie technické predpisy
22.3. Právne nezáväzné predpisy prijímané prostredníctvom ESAs

KAPITOLA XXIII.
23. Voľný pohyb kapitálu
23.1. Pojem a právna úprava voľného pohybu kapitálu
23.1.1. Vzťah k iným základným slobodám
23.1.2. Rozdiel medzi kapitálom a bežnými platbami
23.2. Zákaz obmedzenia voľného pohybu kapitálu
23.3. Výnimky zo zásady voľného pohybu kapitálu

KAPITOLA XXIV.
24. Hospodárska a menová únia (HMÚ)
24.1. Význam a právna úprava HMÚ
24.1.1. História HMÚ
24.2. Koordinácia hospodárskych politík členských štátov
24.3. Spoločná mena Euro
24.4. Európsky menový systém
24.5. Inštitúcie HMÚ

KAPITOLA XXV.
25. Súťažná politika EÚ
25.1. Pojem a význam a právna úprava súťažného práva EÚ
25.1.1. Súťažné právo v USA a jeho vplyv na právo EÚ
25.2. Pojem podnik
25.3. Relevantný trh a jeho súčasti
25.4. Dohody narušujúce súťaž
25.4.1. Pojem dohody
25.4.2. Forma dohody
25.4.3. Podstatné obmedzenie súťaže
25.4.4. Dopad na obchod medzi členskými štátmi (medzištátna klauzula)
25.4.5. Výnimky zo zákazu dohôd narušujúcich súťaž
25.5. Dominantné postavenie v práve EÚ
25.5.1. Zneužitie dominantného postavenia
25.5.1.1. Odmietnutie dodávok
25.5.1.2. Cenová diskriminácia
25.5.1.3. Junktim
25.6. Aplikácia čl. 101 a 102 ZFEÚ v súťažnej politike únie
25.6.1. Vzťah medzi Európskou Komisiou a národnými súťažnými orgánmi
25.7. Spájanie podnikov
25.7.1. Pojem spájania podnikov
25.7.2. Procesné pravidlá
25.7.3. Právomoci Európskej Komisie
25.8. Súťažné pravidlá a povinnosť členských štátov EÚ
25.9. Štátny monopol, verejný podnik a súťažné právo
25.9.1. Štátny monopol obchodnej povahy
25.9.2. Podniky s verejným vplyvom (verejnoprávne podniky)
25.10. Štátna pomoc v Európskom práve
25.10.1. Pojem a právna úprava štátnych podpôr
25.10.2. Štátna pomoc pre malé a stredné podniky
25.10.3. Prieskum štátnych podpôr
25.10.3.1. Sankcie pri zneužití štátnych podpôr
25.10.4. Verejné obstarávanie
25.11. Antidumpingové a antisubvenčné právo
25.11.1. Pojem, význam a vývoj právnej úpravy dumpingu a subvencií
25.11.2. Dumping, subvencia a ich určenie

KAPITOLA XXVI.
26. Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
26.1. Kontrola na hraniciach únie, vízová, azylová a prisťahovalecká politika
26.1.1. Pravidlá platné pre prekročenie vnútorných hraníc únie
26.1.2. Boj s nelegálnou migráciou v EÚ
26.1.3. Spoločná vízová politika
26.1.4. Spoločná azylová politika
26.1.5. Shengenský informačný systém
26.2. Súdna spolupráca v občianskoprávnych veciach
26.2.1. Rozhodné právo, súdna príslušnosť a jej určenie
26.2.2. Uznávanie a výkon rozhodnutí v práve EÚ
26.3. Súdna spolupráca v trestných veciach
26.3.1. Harmonizácia trestného práva na pôde únie
26.3.2. Vzájomné uznávanie rozhodnutí justičných orgánov
26.3.3. Policajná spolupráca v trestných veciach
26.3.3.1. Oblasti spolupráce v trestných veciach
26.3.4. Ochrana osobných údajov

KAPITOLA XXVII.
27. Prehľad politík EÚ
27.1. Vnútorné politiky EÚ (prehľad)
27.1.1. Súťažná politika
27.1.1.1. Právna úprava
27.1.1.2. Pojem a význam
27.1.2. Ochrana spotrebiteľa
27.1.2.1. Právna úprava
27.1.2.2. Pojem a význam
27.1.3. Spoločná poľnohospodárska politika a rybolov
27.1.3.1. Právna úprava
27.1.3.2. Pojem a význam
27.1.4. Regionálna politika a štrukturálna politika
27.1.4.1. Právna úprava
27.1.4.2. Pojem a význam
27.1.5. Dopravná politka
27.1.5.1. Právna úprava
27.1.5.2. Pojem a význam
27.1.6. Transeurópske siete
27.1.6.1. Právna úprava
27.1.6.2. Pojem a význam
27.1.7. Hospodárska a menová politika
27.1.7.1. Právna úprava
27.1.7.2. Pojem a význam
27.1.8. Sociálna politika
27.1.8.1. Právna úprava
27.1.8.2. Pojem a význam
27.1.9. Politika zamestnanosti
27.1.9.1. Právna úprava
27.1.9.2. Pojem a význam
27.1.10. Veda a výskum
27.1.10.1. Právna úprava
27.1.10.2. Pojem a význam
27.1.11. Priemysel
27.1.11.1. Právna úprava
27.1.11.2. Pojem a význam
27.1.12. Životné prostredie
27.1.12.1. Právna úprava
27.1.12.2. Pojem a význam
27.1.13. Energetika
27.1.13.1. Právna úprava
27.1.13.2. Pojem a význam
27.1.14. Ochrana zdravia
27.1.14.1. Právna úprava
27.1.14.2. Pojem a význam
27.1.15. Kultúra
27.1.15.1. Právna úprava
27.1.15.2. Pojem a význam
27.1.16. Šport
27.1.16.1. Právna úprava
27.1.16.2. Pojem a význam
27.1.17. Vzdelávanie
27.1.17.1. Právna úprava
27.1.17.2. Pojem a význam
27.1.18. Cestovný ruch
27.1.18.1. Právna úprava
27.1.18.2. Pojem a význam
27.1.19. Civilná obrana
27.1.19.1. Právna úprava
27.1.19.2. Pojem a význam
27.1.20. Administratívna spolupráca
27.1.20.1. Právna úprava
27.1.20.2. Pojem a význam
27.1.21. Priestor slobody, bezpečnosti a práva
27.1.21.1. Právna úprava
27.1.21.2. Pojem a význam
27.2. Spoločné vonkajšie politiky
27.2.1. Pojem, ciele a nástroje
27.2.2. Vonkajšie právomoci EÚ
27.2.2.1. Právna úprava
27.2.2.2. Pojem a význam
27.2.3. Spoločná obchodná politika únie
27.2.3.1. Právna úprava
27.2.3.2. Pojem a význam
27.2.4. Rozvojová spolupráca
27.2.4.1. Právna úprava
27.2.4.2. Pojem a význam
27.2.5. Humanitárna pomoc
27.2.5.1. Právna úprava
27.2.5.2. Pojem a význam
27.2.6. Spolupráca s tretími krajinami
27.2.6.1. Právna úprava
27.2.6.2. Pojem a význam
27.2.7. Európska susedská politika
27.2.7.1. Právna úprava
27.2.7.2. Pojem a význam
27.2.8. Pridružené krajiny
27.2.8.1. Právna úprava
27.2.8.2. Pojem a význam
27.2.9. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP)
27.2.9.1. Ciele a nástroje SZBP
27.2.9.2. Orgány a fungovanie SZBP
27.2.9.3. Posilnená spolupráca
27.2.9.4. Európska bezpečnostná a obranná politika