Licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka

sep 3 2013

Licenčná zmluva je vo všeobecnosti považovaná za zmluvu, na základe ktorej jedna zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane súhlas na používanie určitého predmetu práva duševného vlastníctva. Licenčná zmluva je upravená nielen v zákone č. 513/19991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ObchZ), ale jej úpravu možno nájsť aj v iných právnych predpisoch. Právna úprava licenčnej zmluvy je obsiahnutá aj v zákone č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon, ktorý upravuje licenčnú zmluvu použiteľnú vo veciach autorského práva a práv príbuzných autorskému právu. Uvedenú právnu úpravu však nemožno použiť na oblasť priemyselných práv. Práve v oblasti práv priemyselného vlastníctva sa používa licenčná zmluva upravená Obchodným zákonníkom, ktorý ju upravuje v § 508 až § 515.

Licenčná zmluva je podľa § 508 ObchZ zmluva, na základe ktorej poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi právo používať predmet priemyselného vlastníctva a to v dohodnutom rozsahu a na dohodnutom území. Základnou povinnosťou nadobúdateľa licencie je zaplatiť odplatu za poskytnutie licencie. Zmluvnými stranami licenčnej zmluvy sú na jednej strane poskytovateľ licencie a na druhej strane nadobúdateľ licencie.

Na platné uzavretie licenčnej zmluvy podľa § 508 ObchZ treba dodržať písomnú formu. V určitých prípadoch je účinnosť licenčnej zmluvy viazaná na registráciu tejto zmluvy v osobitnom registri (§ 509 ods. 1 ObchZ). Registrácia sa vyžaduje napríklad v prípade ochranných známok alebo patentov podľa osobitných predpisov. Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v § 20 ods. 3 ustanovuje: „Licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jej zápisu do registra. Zápis licenčnej zmluvy do registra vykoná úrad na základe žiadosti, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Ak licenčná zmluva neustanovuje inak, platí, že majiteľ ochrannej známky môže udeliť licenciu ďalším osobám a môže ochrannú známku sám používať.“ Otázku registrácie licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o patenty, rieši zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)) v § 24 ods. 2, podľa ktorého je účinnosť licenčnej zmluvy viazaná na registráciu rovnako, ako aj v prípade ochranných známok. „To neplatí vo vzťahu k osobám, ktoré o uzatvorení licenčnej zmluvy vedeli alebo podľa okolností mali vedieť. Úrad je povinný zapísať licenciu do registra najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia licenčnej zmluvy úradu alebo v tej istej lehote oznámiť rozhodnutie s uvedením dôvodov, pre ktoré nemožno vykonať zápis licencie do registra.“

Ďalej treba uviesť, že poskytovateľ licencie v zmysle § 512 ObchZ je povinný odovzdať nadobúdateľovi dokumenty potrebné na realizáciu licenčnej zmluvy, pričom je tak povinný urobiť bezodkladne po uzavretí zmluvy. Dokumenty, ktoré boli poskytnuté nadobúdateľovi licencie, musí nadobúdateľ vrátiť poskytovateľovi, a to po zániku licenčnej zmluvy (§ 513 ObchZ).

Zákon upravuje osobitne aj otázku ochrany nadobúdateľa licencie v prípade, ak ho vo výkone práv z licencie neoprávnene obmedzujú tretie osoby. O tejto skutočnosti je povinný upovedomiť poskytovateľa licencie, ktorý urobí za účelom ochrany nadobúdateľa potrebné opatrenia (§ 514 ObchZ).

Obchodný zákonník sa v § 511 zaoberá právom udeľovať licenciu tretej osobe. Poskytovateľ licencie môže udeliť tretej osobe licenciu týkajúcu sa rovnakého predmetu priemyselných práv. Ide teda o licenciu nevýhradnú. Pokiaľ ide o nadobúdateľa, platí, že udeliť sublicenciu tretej osobe je oprávnený len v prípade, ak sa na tom zmluvné strany dohodli.

Zánik licenčnej zmluvy upravuje § 515 ObchZ, z ktorého možno odvodiť, že licenčnú zmluvu možno uzavrieť jednak na čas určitý, a jednak na čas neurčitý. Licenčná zmluva, ktorá bola uzavretá na čas neurčitý, môže zaniknúť výpoveďou zmluvnej strany. Ak je podaná výpoveď, zmluvný vzťah končí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvné strany si môžu v licenčnej zmluve určiť dĺžku výpovednej lehoty, pričom ak takejto dohody niet, použijú sa subsidiárne ustanovenia § 515 ObchZ, ktorý upravuje pre tieto prípady dĺžku výpovednej lehoty. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia ide o jednoročnú výpovednú lehotu.

Autor: Mgr. Anton Ukropec
Autor je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave

Použité pramene

Zákon č. 513/21991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
Zákon č. 435/2001 Z. z. (o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)).