Zmluva o tichom spoločenstve

júl 31 2013

Za špecifickú formu podnikania možno označiť zmluvu o tichom spoločenstve, ktorej účelom je podieľať sa na podnikaní, avšak bez toho, aby bola takáto osoba, ktorá má záujem podieľať sa na podnikaní iného subjektu známa verejnosti. Zmluvu o tichom spoločenstve upravuje Obchodný zákonník v § 673 až § 681. Pojmové znaky zmluvy o tichom spoločenstve vymedzuje § 673 Obchodného zákonníka, podľa ktorého: „zmluvou o tichom spoločenstve sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania.“ Z uvedeného ustanovenia vyplývajú práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú tichý spoločník a podnikateľ. Základnou povinnosťou tichého spoločníka v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je povinnosť odovzdať podnikateľovi určitý vklad, na druhej strane základnou povinnosťou podnikateľa je v závislosti od výšky vkladu tichého spoločníka vyplatiť mu podiel na zisku.

V obchodnoprávnych vzťahoch platí zásada neformálnosti pokiaľ ide o formu zmluvy, ktorú majú zmluvné strany záujem medzi sebou uzavrieť. To však neplatí v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon. Jeden z prípadov, kedy zákon vyžaduje na platnosť uzavretia určitej zmluvy písomnú formu, je aj zmluva o tichom spoločenstve, čo vyplýva z § 673 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zákon v § 674 ods. 1 Obchodného zákonníka sa zmieňuje o povahe vkladu tichého spoločníka. V súlade s tým sa za vklad považuje buď určitý peňažný vklad, alebo nepeňažný vklad.

Zákon upravuje ďalšiu povinnosť podnikateľa a tomu zodpovedajúce právo tichého spoločníka, ktoré spočíva v tom, že tichý spoločník vzhľadom na to, že poskytol podnikateľovi vklad, má možnosť nahliadať do obchodnej dokumentácie, účtovnej závierky, výročnej správy, podnikateľského zámeru, prípadne iných súvisiacich dokumentov, čo vyplýva z § 675 Obchodného zákonníka, ktorý zakotvuje povinnosť podnikateľa pri nahliadaní do týchto dokumentov tichým spoločníkom.

Hlavným účelom rozhodnutia určitej osoby uzavrieť s podnikateľom zmluvu o tichom spoločenstve je záujem tichého spoločníka o dosiahnutie zisku z výsledku podnikania. Podiel na zisku upravuje § 676 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa pri určovaní podielu vychádza z ročnej účtovnej závierky, pričom zákon rozlišuje či je tichým spoločníkom fyzická osoba, alebo právnická osoba. V prípade tichého spoločníka, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ, sa podiel na zisku viaže na vyhotovenie účtovnej závierky a to do 30 dní od tejto skutočnosti, naproti tomu v prípade právnickej osoby táto lehota začína plynúť od schválenia účtovnej závierky.

Tichý spoločník v zmysle § 677 Obchodného zákonníka nemá právo podieľať sa len na zisku, ale je tiež povinný zodpovedať aj za prípadné straty. Zodpovednosť za straty však nie je neobmedzená, naopak, je limitovaná výškou vkladu, nad ktorý už tichý spoločník nezodpovedá za straty a podnikateľ nesie zodpovednosť v tomto prípade sám.

S podieľaním sa na strate súvisí aj otázka zániku zmluvy o tichom spoločenstve, ku ktorej dochádza v prípadoch vymedzených v § 679 Obchodného zákonníka. Zmluva o tichom spoločenstve môže v tejto súvislosti zaniknúť vtedy, keď podiel na strate dosiahne výšku vkladu tichého spoločníka. Zákon upravuje aj ďalšie prípady zániku zmluvy o tichom spoločenstve, napríklad uplynutie lehoty, na ktorú bola zmluva uzavretá či výpoveďou zmluvných strán.

Pri zániku zmluvy o tichom spoločenstve je potrebné vyriešiť aj otázku vrátenia vkladu tichému spoločníkovi, čo je predmetom úpravy v § 680 Obchodného zákonníka. Podnikateľ musí vrátiť tichému spoločníkovi jeho vklad do 30 dní odo dňa, keď zmluva o tichom spoločenstve zanikla. Treba však mať na zreteli, že týmto vkladom sa tichý spoločník podieľal na podnikaní podnikateľa, preto spravidla dochádza k úprave tohto vkladu a to jednak o podiel na zisku, a jednak o podiel na strate.

Autor: Mgr. Anton Ukropec

Použité pramene:

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.