Správa z medzinárodnej konferencie Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013

máj 6 2013

V dňoch 21. – 23. marca 2013 sa v priestoroch účelového zariadenia Kancelárie NR SR Častá – Papiernička uskutočnil 7. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, ktorý sa konal pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc. a Kancelárie Národnej rady Slovenskej Republiky.

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore sú fórom, na ktorom doktorandi a mladí vedeckí pracovníci prezentujú výsledky svojej vedeckej činnosti a výskumu, diskutujú o aktuálnych otázkach právnej teórie a hľadajú riešenia problémov, ktoré prináša aplikačná prax. Ponúkajú tak výbornú príležitosť pre odborný rast, ale aj nadväzovanie a rozvíjanie osobných vzťahov s účastníkmi z právnických fakúlt zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a ďalších krajín.

7. ročník konferencie bol rozdelený do desiatich sekcií – sekcia Občianskeho práva hmotného a procesného, sekcia Medzinárodného práva a európskeho práva, sekcia Správneho práva, sekcia Obchodného práva, sekcia Finančného práva, sekcia Teórie a dejín štátu a práva, sekcia Pracovného práva, sekcia Ústavného práva, sekcia Trestného práva hmotného a procesného a Zahraničná sekcia, primárne určená pre účastníkov zo zahraničia, ktorej rokovacím jazykom bola angličtina, pričom príspevky účastníkov konferencie boli do jednotlivých sekcií zaradené podľa príbuzných právnych odvetví. Rovnako ako po minulé roky nebol ani siedmy ročník výnimkou a témy jednotlivých sekcií neboli vopred stanovené ani nijak obmedzené. „Míľniky“ tak každoročne ponúkajú jedinečnú možnosť zapojiť sa skutočne veľmi širokému okruhu účastníkov, čím je zároveň ponechaný priestor riešeniu aktuálnych problémov celého spektra právnej vedy.

Po privítaní všetkých 150 účastníkov konferencie prodekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre vonkajšie vzťahy a ďalšie vzdelávanie JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD. bolo zahájené rokovanie v jednotlivých sekciách, ktoré prebiehali paralelne. Druhý rokovací deň bol zakončený slávnostnou recepciou za účasti dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore predstavujú v podmienkach Slovenskej republiky jedinečný projekt, ktorý sa teší veľkej obľube v odborných kruhoch. Na tomto mieste je potrebné poďakovať autorom tejto myšlienky, ktorí stáli pri zrode konferencie: JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD., JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. a JUDr. Eduard Burda, PhD. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na neoceniteľnú podporu, ktorej sa konferencii počas celej jej existencie dostávalo od vedenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Veríme, že projekt sa bude i v budúcnosti tešiť veľkej obľube.

Zdroj: Organizačný tím konferencie