Správa z medzinárodnej konferencie Schutz vor Mobbing, ktorá sa konala v Bad Kreuznachu

apr 14 2013

Na základe pozvania nemeckej pracovnej skupiny podpory siete proti mobbingu som sa zúčastnila 2. februára 2013 druhej medzinárodnej konferencie Schutz vor Mobbing, ktorá sa konala v Bad Kreuznachu.

Hlavná organizátorka Anke Kampka zo Sörgenlochu v úvodnej prednáške zhrnula svoje skúsenosti v problematike mobbingu v Nemecku, ktorej sa venuje od roku 1996, keď nadviazali na spoluprácu so Švajčiarskom a vytvorili spoločné tematické internetové siete o mobbingu. V roku 1999 bolo sídlo vznikajúceho spoločenstva premiestnené z Ratingenu do Sörgenlochu.

Množstvo vyhraných súdnych procesov má svojich odborníkov. Tí sa mobbingom zaoberajú dlhší čas, majú mnoho cenných informácií a know-how ako manažovať proces reedukácie na pracoviskách.

Medzinárodnú spoluprácu v boji proti mobbingu vnímam ako jednoznačný prínos v prevencii proti akémukoľvek násiliu. Prejavy násilia v zamestnaní sú vo svojej podstate takmer v každej krajine rovnaké, líšia sa len jazykom a niekedy tradičnými formami hierarchie. Legislatívne kroky požadované proti mobbingu sú v každom štáte Európskej únie rovnaké.

Mnohé štáty Európskej únie idú podstatne ďalej ako Slovenská republika, hoci dosahujú len minimalistické výsledky v tvorbe legislatívy, predsa prekročili horizont vnímavosti v spoločenskom vedomí, najmä čo sa týka prevencie mobbingu a bossingu. Efekt v zahraničí je zmerateľný množstvom poklesu počtu diagnostikovaných prípadov.

Psychické násilie a tzv. vzťahová patológia vo firmách i v spoločnosti (mobbing, bossing, bullying,...) majú s ekonomickým násilím a šikanovaním (krádeže, korupcia, defraudácia, ...) spoločné oveľa viac než je oficiálna prezentácia systému ochotná pripustiť.

Nemci si občanov ochraňujú. Svedčí o tom veľké množstvo antimobbingových skupín pomoci v Nemecku. Spoločnými silami bojujú proti mobbingu. Problematike sa venujú aj advokátske kancelárie, pomáhajú obetiam riešiť situácie súdnou cestou. Súdne spory končia úspechom pre obete, a s vysokou sumou kompenzácií škôd v prípadoch preukázaného násilia na pracovisku.

Účastníci konferencie sa venovali praktickým skúsenostiam, ktoré so sebou prináša riešenie vzťahov na pracovisku. Fenomén akčnej agresivity preniká z televíznej kultúry na pracoviská. Mnohí bossovia a mobbéri sa realizujú patologickou formou iba na pracovisku. Patologická kultúra má za následok patologické vzťahy. Zlá kultúra práce sa prejavuje mobbingovým syndrómom.

„Ak sa vyskytne na pracovisku mobbing, vyhľadajte pomoc. Nezostaňte sami. Príďte k nám!“ Takto vyzýva obete mobbingu Bernhard M. Samberger, účastník konferencie, ktorý sa venuje mobbingu formou prevencie v Eischenfeldene.

„Dobrá pracovná atmosféra je určite lepšia ako mobbing. Ako riešiť konflikty na pracovisku? Nenechajte všetko tak.“ - to sú témy, povedal Hendrik Starfinger z Drážďan, ktoré musí riešiť dnešná spoločnosť.

„Mladý zamestnanec, alebo starý zamestnanec, žena, alebo muž, či je v škole, alebo na pracovisku, či žije sám, alebo v rodine, každý môže mať s mobbingom životné skúsenosti.“ - napísala Dorothea Schafer, miestna poslankyňa Bad Kreuznachu, vo svojom otvorenom liste všetkým účastníkom konferencie.

Sandra Maurer, predsedníčka celej Sociálnej siete práce z nemeckého Kassela, predniesla svoje skúsenosti z poradenskej činnosti, zdôraznila: „Je dôležité, aby sme mobbing riešili v každom jednotlivom prípade.“

Pavol Beňo z Prahy zdôraznil dôležitosť medzinárodnej spolupráce v prevencii a riešení mobbingu. Poukázal na potrebu pravidelných stretnutí, kde by sme sa mali spoločne venovať jednotlivým prípadom na medzinárodnej úrovni. Nezabudol pripomenúť dôležitú skúsenosť zo svojej spolupráce so Slovenskom. Vyzdvihol moje úsilie v boji proti mobbingu a moju cestu do Národnej rady Slovenskej republiky, tým sa ukázalo, aké dôležité je pre Slovákov mať legislatívnu úpravu, antimobbingový zákon.

Aktivitu Slovenska proti mobbingu, ktorú som zviditeľnila, ocenila aj nemecká strana, ako aj všetci účastníci konferencie. Všetci účastníci medzinárodnej konferencie vyjadrili obdiv môjmu napredovaniu, že sa otázka mobbingu dostala do Národnej rady Slovenskej republiky. V závere konferencie vyjadrili veľkú podporu mojej činnosti v osvete a v príprave potrebnej legislatívy.

Na konferencii odzneli varovné signály o organizovanom postupe mobérov. Je to nový fenomén, reakcia mobérov na existujúce antimobbingové kampane. Ako uviedla Alice Beres, spoluorganizátorka konferencie Schutz vor mobbing, v poslednom období zo strany mobérov dochádza k nekalým praktikám zameraným proti obetiam. Napríklad organizujú semináre na tému: Ako sa zbaviť zamestnancov.

Proti takýmto postupom nesmie zaostávať ani jeden štát Európskej únie. Mali by sme spoločne aktivizovať všetky sily na ochranu pracujúcich pred fenoménom akčnej agresivity na pracoviskách.

Všetci prítomní účastníci medzinárodnej konferencie Schutz vor mobbing vyjadrili podporu z plánovanej medzinárodnej spolupráce pri riešení problému mobbing a pri ochrane pred mobbingom v rámci Európskej únie.
Nesmieme sa zmieriť s pribúdaním patologických vzťahov v spoločnosti ani s nárastom fyzického a psychického násilia v zamestnaní. S podporou vedenia nášho parlamentu venujeme pozornosť potieraniu a prevencii akéhokoľvek násilia, aj ekonomického. Znamená to oveľa prísnejšie a dôslednejšie kontroly, vyšetrenia a postihy opierané o účinné zmeny v súčasnej legislatíve. Zmeny v slovenskej legislatíve sa pripravujú.

Čas neúprosne plynie. Zhromažďujeme údaje o príčinách vzniku mobbingu na Slovensku a spolu s účastníkmi medzinárodného boja proti mobbingu riešime záchranu každého jedného poškodeného zamestnanca.

Ako všade v krajinách Európskej únii prebieha boj o miesta a všade pribúda počet psychiatrických pacientov následkom nekalého prepustenia zo zamestnania, tak všade treba, aby všetky štáty Európskej únie prijali potrebnú preventívnu legislatívnu a účinnú ochranu. Štatistika únikov peňazí zo štátneho rozpočtu prezentuje vysoké stratené sumy. Aj to je dôvod, pre ktorý je legislatívna prevencia mobbingu nevyhnutná.
Mobbing sa dotýka každého z nás – niekto je obeťou, iný mobérom a ostatní sú viac či menej aktívnymi alebo pasívnymi spoluúčastníkmi.

Momentálny stav v spoločnosti je chaotický a nikto nemôže s istotou povedať „mne sa to nikdy nestane“. Stačí, aby ktokoľvek prišiel o peniaze, o moc, o rodinu..., a okamžite je zhodený v patologickej hierarchii pod úroveň zvieraťa. Otáčať sa chrbtom k neľudským a patologickým vzťahom v spoločnosti, na pracoviskách, to je postoj nezlučiteľný s postojom slušného človeka.

Autor: JUDr. Mária Ritomská