Vyjadrenie k medializovaným informáciám týkajúcim sa odopretia výkonu mimoriadnej vojenskej služby

jan 21 2015

V časopise Projustice bol dňa 18. apríla 2013 publikovaný článok “Branná povinnosť, mimoriadna vojenská služba a alternatívna služba”. V ostatných dňoch sme zaznamenali zvýšený záujem médií i verejnosti o túto problematiku, podnietený najmä článkami na niektorých internetových portáloch, venovanými problematike odopretia výkonu mimoriadnej vojenskej služby. Tieto články jednak priamo odkazovali na uvedený článok v Projustice a jednak z neho vychádzali v rámci svojho obsahu.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dňa 13. januára 2015 publikovalo tlačovú správu (s jej obsahom sa možno oboznámiť tu), ktorou dementovalo viaceré na internete sa šíriace (dez)informácie o problematike odopretia výkonu mimoriadnej služby. Viacero spravodajských portálov v nadväznosti na stanovisko ministerstva obrany označilo informácie týkajúce sa odopretia výkonu mimoriadnej služby za hoax. Napriek tejto skutočnosti sme zaznamenali ďalšie šírenie informácií o tejto problematike na internete, ktoré nemajú vždy korektný charakter. Vzhľadom na uvedené skutočnosti považujú redakcia časopisu Projustice a autor článku za potrebné vyjadriť sa k uvedeným otázkam:

1. Článok “Branná povinnosť, mimoriadna vojenská služba a alternatívna služba” bol publikovaný na jar 2013 a už z tohto dôvodu nijakým spôsobom nedáva a nemôže dávať do súvisu problematiku odopretia výkonu mimoriadnej služby s aktuálnou bezpečnostnou a vojensko-politickou situáciou na Ukrajine či v Európe. Obsahom ani účelom článku nebolo šírenie sugestívnych a strach budiacich správ v duchu výrokov „Ak nechcete ísť zomierať na Ukrajinu, máte šancu už iba do konca januára“, či „Nepremeškajte 30. január 2015, inak hrozí, že budete musieť ísť zabíjať ľudí do vojny“ (názvy niektorých z článkov, ktoré v ostatných dňoch boli na internete ohľadom tejto problematiky publikované a odkazujú na článok v Projustice ako na zdroj).

2. Tvrdenia, že odoprieť výkon mimoriadnej služby možno iba do konca januára tohto roku, majú relevanciu iba vo vzťahu k tomuto kalendárnemu roku. Pokiaľ nedôjde k zmene právnej úpravy a bude zachovaný stav bezpečnosti v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších ústavných zákonov, rovnaká možnosť bude daná aj v každom ďalšom kalendárnom roku, opäť v mesiaci január. Pritom platí, že vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby možno spraviť aj v priebehu celého kalendárneho roku, v ktorom osobe vznikla branná povinnosť.

3. Tlačová správa Ministerstva obrany SR nie je v obsahovom nesúlade s článkom Branná povinnosť, mimoriadna vojenská služba a alternatívna služba publikovaným v časopise Projustice, čo je pochopiteľné, keďže obe vychádzajú z právnej úpravy. Ak teda ministerstvo dementuje informácie šíriace sa na webe, netýka sa toto dementi nášho článku, ale článkov iných informačných portálov, ktoré obsahovo sčasti vychádzajú z článku v časopise Projustice a/alebo naň odkazujú.

4. Účelom článku v Projustice nebolo šíriť obavy medzi obyvateľstvom ani podnecovať na odopieranie výkonu mimoriadnej služby. Dištancujeme sa od informácií na webe, ktoré odkazujú na článok v Projustice a súčasne vyvolávajú strach občanov, ktorí sú nositeľmi brannej povinnosti, prezentovaním situácie v takom svetle, ako keby bola účasť bežných Slovákov vo vojnovom konflikte v najbližšom období vysoko pravdepodobná. Odoprieť výkon mimoriadnej služby je ústavou garantované právo občana, pričom každý nositeľ brannej povinnosti musí sám prijať rozhodnutie, ako sa postaví k prípadnému výkonu brannej povinnosti, založené na jeho najlepšom vedomí a svedomí a na vlastných etických a prípadne náboženských hodnotách. Našim cieľom bolo a je korektne informovať o aktuálnej právnej úprave tejto problematiky a poukázať na určité aspekty právnej úpravy, ktoré by mohli pre časť dotknutých osôb predstavovať veľmi nepríjemné prekvapenie. Tak, ako upozorňujeme na úskalia platnej a účinnej právnej úpravy problematiky, a na možné „nepríjemné prekvapenia“, ktoré môže priniesť, musíme upozorniť aj na nesporný význam brannej povinnosti a mimoriadnej služby pre zabezpečenie obrany Slovenskej republiky ako jednej z jej elementárnych funkcií. Zároveň autor článku vyjadruje presvedčenie a zároveň nádej, že bez ohľadu na konflikt na Ukrajine je riziko, že by v Slovenskej republike došlo k naplneniu predpokladov na vypovedanie vojny alebo na vyhlásenie vojnového stavu, ktoré ustanovuje ústavný zákon č. 227/2002 Z. z., v období prinajmenšom najbližších mesiacov veľmi nízke.

5. Dôrazne odporúčame občanom, aby neposkytovali prostredníctvom internetu žiadnym osobám svoje osobné údaje za účelom generovania vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby, a to z dôvodu rizika zneužitia takýchto osobných údajov.

Autor: Mgr. Ján Škrobák, PhD.
Autor je šéfredaktorom časopisu Projustice a autorom článku Branná povinnosť, mimoriadna vojenská služba a alternatívna služba publikovaného v tomto časopise 18. apríla 2013.

Poznámka: Odporúčame každému, aby si sám urobil obraz o danej problematike tak, že sa oboznámi priamo s platnou a účinnou právnou úpravou:

1. Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov (čl. 25)
http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-460/1992#par25

2. ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších ústavných zákonov
http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-227/2002

3. zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov
http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-570/2002

4. zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-569/2005

5. zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-253/1998

6. zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (§ 381)
http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-300/2005#par381