Poznámka o slove „právo“ v prológu Jánovho evanjelia

jún 28 2016

Úvod

Zdá sa, že základný biblický príbeh má (aj) právnu dimenziu. Biblia nazýva hriech porušením zákona1 a jeho hlavného aktéra označuje menom Satan (s-t-n), ktoré sa z hebrejčiny prekladá ako protivník alebo tiež (ob)žalobca.2 V knihe Zjavenie Jána je takto diabol výslovne opísaný: „(...) bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.“3 Biblia hovorí, že „mzdou hriechu je smrť“.4 Boží Syn však prechádza smrťou namiesto ľudí, aby, ako sa uvádza v Evanjeliu podľa Jána (Jn 1,12), „všetkým, ktorí ho prijali a uverili v neho, dal právo stať sa Božími deťmi.“5 Zdá sa teda, akoby Boh pri záchrane človeka poskytol právne riešenie na právny problém.

Posledné citované vyjadrenie pochádza z prológu Jánovho evanjelia, ako nám ho podáva moderný slovenský preklad Novej zmluvy Nádej pre každého. Zaujímavé však je, že viaceré biblické preklady na tomto mieste nehovoria o práve, ale o moci.6 Akoby sa z nich vytrácala právna rovina. V nasledovných riadkoch sa preto krátko zamýšľam nad otázkou, či v predmetnom texte možno takúto rovinu vidieť a či teda môže daný text slúžiť ako jeden z biblických podkladov pre formulovanie kresťanskej náuky o spáse prostriedkami jazyka práva.

K pojmu exousia

Z pôvodného gréckeho textu prológu Jánovho evanjelia sa výrazom právo resp. moc prekladá grécke slovo exousia. Toto slovo sa v Novej zmluve vyskytuje celkom 102 krát.7 Gerhardt Kittel a kolektív vo svojom slovníku Novej zmluvy poskytujú prehľad viacerých možných významov slova exousia, a to ako v Biblii, tak v bežnom gréckom použití.8 Ich výpočet sa dá v konečnom dôsledku zjednodušene zredukovať na dva základné významy, a to moc, čiže faktická (materiálna) spôsobilosť subjektu konať určitým spôsobom, alebo právo, čiže statusová (formálna) spôsobilosť.

V Biblii nájdeme texty, v ktorých je pojem exousia použitý jednoznačne vo význame právo. Napríklad v 1. Kor 9,4-6 (Ek) sa uvádza: „Nemáme azda právo [exousia(n)] jesť a piť? Vari podľa príkladu ostatných apoštolov a Pánových bratov i Petra nemáme právo [exousia(n)] brať si so sebou sestru, ženu? Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo [exousia(n)] nepracovať?“ Pavol tu evidentne hovorí o svojom práve a nie o svojej moci (sile). Na iných miestach Biblie sa však zdá pomerne zrejmým zase význam moc. Napríklad v Zj 9,19 (Ek) sa uvádza: „Lebo moc [exousia] koní je v ich ústach a ich chvostoch, lebo ich chvosty sú podobné hadom a hlavy tých hadov zraňujú“ Zdá sa, že tento text hovorí o faktickej schopnosti spomínaných konských bytostí, teda o ich moci, nie o ich práve.

Exousia ako právo v Jn 1,12

V preklade prof. Roháčka znie pasáž z prológu Jánovho evanjelia, v ktorej sa nachádza náš text, takto: „Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali! Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.“

Vidíme, že profesor Roháček prekladá slovo exousia ako právo a moc. Poukazuje teda na jeho oba možné významy. Pre Roháčka je snáď dominantnejším význam moc, pretože výraz právo sa v jeho preklade uvádza kurzívou, ktorá má označovať pridané slovo, ktoré sa v pôvodnom gréckom texte výslovne nenachádza. Zo skutočnosti, že tu daný výraz prof. Roháček uvádza, však zrejme vyplýva, že je preňho v pojme exousia predsa len akýmsi spôsobom prítomný, alebo že sa snáď nevedel rozhodnúť, ktorý z výrazov je pre preklad vhodnejší.

Na rozdiel od prof. Roháčka, ostatné tri slovenské preklady Biblie (ekumenický, katolícky, evanjelický) sa vyhli právnemu aspektu tohto textu (aspoň vo svojom explicitnom znení) a hovoria výlučne o moci. Parafrázovaný preklad Nádej pre každého sa naopak orientuje len na právny aspekt textu (hovorí len o práve). Niektoré zahraničné preklady riešia problém dvojznačnosti pojmu exousia jeho preložením ako autorita (authority), ktorý môže znamenať právo (právomoc, kompetenciu) aj moc (vplyv, schopnosť niečo fakticky presadiť), prípadne snáď i oboje zároveň.

Čo s tým? Nájsť jednoznačnú odpoveď na položenú otázku sa nezdá ľahké. Domnievam sa každopádne, že pri snahe nájsť túto odpoveď, je vhodné všimnúť si jednu triviálnu skutočnosť, na ktorú chcem kratučko poukázať v tomto príspevku.

Ide o skutočnosť, že Nová zmluva obsahuje viacero gréckych výrazov pre slovo moc, no nie pre slovo právo. Pre moc sa v Novej zmluve používajú okrem výrazu exousia aj výrazy bia, dynamis, energeia, kratos a ischys. Pre právo akoby však Nová zmluva osobitný grécky výraz vôbec nemala. Slovo diakióma, ktoré sa v modernej gréčtine používa v zmysle právo, oprávnenie, označuje v novozmluvnej gréčtine ustanovenia, nariadenia. Má teda trochu iný význam. Označuje vlastne objektívne a nie subjektívne právo.9 Zdá sa, že pre subjektívne právo (oprávnenie, splnomocnenie) sa v Novej zmluve používa len dvojznačný výraz exousia.10

Ponúka sa teda myšlienka, že pokiaľ by bolo cieľom textu Jn 1,12 hovoriť (len) o moci, tak vzhľadom na kontext a v záujme vylúčenia nejednoznačnosti by sa tu azda objavil niektorý z uvedených gréckych výrazov určených osobitne pre slovo moc (predovšetkým ischys alebo dynamis). Ak však bolo cieľom textu hovoriť o práve (poprípade o moci a práve zároveň), snáď sa ani nenaskytalo iné grécke slovo, než exousia. Zo skutočnosti, že text používa pojem exousia a nie dynamis alebo ischys, teda možno teoreticky usudzovať, že v ňom ide o význam právo, resp. že tento význam by sme z neho aspoň nemali vylučovať a mali by sme ho prekladať ako právo a moc. Ak by malo ísť o význam moc, sú predsa k dispozícii aj iné grécke slová, zatiaľ čo v prípade významu právo (či právo a moc) predstavoval výraz exousia snáď jedinú alternatívu vyjadrenia.

Nejednoznačnosť bezprostredného kontextu by teda mohla svedčiť v prospech prekladu slova exousia slovom právo, ako to robí preklad Nádej pre každého a ako to robia aj mnohé anglické preklady Biblie (prípadne aspoň v prospech prekladu slovami právo a moc, ako to vo svojom preklade robí prof. Roháček). Aj komentár Vincent's Word Studies uvádza, že v prípade textu Jn 1,12 nejde len o (faktickú) moc, ale o „legitímne právo odvodené od kompetentného zdroja.“11 Obdobne to vnímajú komentáre od Bengela, Meyera či Cambridge Bible for Schools and Colleges.12

Z uvedeného hľadiska teda možno na text Jn 1,12 nazerať ako na text, ktorý vyjadruje právny aspekt. Veriaci je v zmysle tohto čítania oprávnený stať sa Božím dieťaťom. Takáto výpoveď sa dá klásť do súvisu aj s ďalšími textami Novej zmluvy. Možno odkázať najmä na Pavlove vyjadrenia v listoch Rimanom a Galaťanom, ktoré podľa klasického poňatia hovoria o forenznom (súdnom) aspekte ospravedlnenia z viery.13 Pokiaľ chceme hľadať nejaký ďalší náznak, že exousia by v Jn 1,12 mala znamenať právo, za povšimnutie azda stojí aj skutočnosť, že v tom istom evanjeliu o niekoľko kapitol neskôr Kristus používa výraz exousia v súvislosti s realizáciou súdu (teda používa ho v právnom14 kontexte): „A dal mu právo a moc [exousia(n)] konať i súd, pretože je Synom človeka.“15

Záver

V tomto príspevku som sa pokúsil predostrieť argument v prospech tvrdenia, že v texte Jn 1,12 sa hovorí o právnom riešení jedného zo základných problémov veľkého príbehu Biblie. Uvedený text možno z danej perspektívy zaradiť medzi tie biblické výpovede, ktoré umožňujú formulovať kresťanskú náuku o spáse jazykom práva. Takýto záver nás napokon nemusí prekvapovať, veď ako uvádza teológ Robert Martin-Achard, odkazy na právo možno nájsť naprieč celou Bibliou: „Čitateľov Písma zaujme počet a význam právnických výrazov, s ktorými sa v Biblii stretne; pojmy súdu, zmluvy, milosti, spravodlivosti, svedectva slova atď. hrajú v zjavení rozhodujúcu úlohu.“16 Dodáva: „Spása prebieha v rámci súdu; Stvoriteľ tu prejavuje vôľu obnoviť stvorenie v pôvodnej podobe a vrátiť každému stvoreniu zvláštne miesto – ‘právo’, ktoré mu prísluší od večnosti.“17

Autor: JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.
Autor je odborným asistentom na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK v Bratislave.

Použitá literatúra:

HELLER, J. Vocabularium biblicum septem linguarum, Biblický slovník sedmi jazyků. Praha : Vyšehrad. 2006, 368 s. ISBN 80-7021-801-0.
KITTEL, G. a kol. Theological Dictionary of the New Testament. Grand Rapids : Eerdman. 1983.
OTTOVÁ, E. Teória práva. 3. vyd. Šamorín : Heuréka, 2010, 323 s. ISBN 978-80-89122-59-2.
ROHÁČEK, J. (prekl.) Svätá Biblia. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 1998, ISBN 80-85486-33-4. V skratke Roh.
VINCENT, M. R. Word Studies in the New Testament. Zväzok II. New York : Charles Scribner's Sons. 1904, 607 s.
VON ALLEM, J.-J. Biblický slovník. Praha : Kalich. 1987, 360 s.
Biblia. Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy. Liptovský Mikuláš : Tranoscius. 1999, ISBN 978-807140-272-5.
Biblia. Slovenský ekumenický preklad. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť. 2011, ISBN 978-80-85486-59-9. V skratke Ek.
Nádej pre každého. Herljunga : International Bible Society. 1993. 414 s. ISBN 80-7131 013-1. V skratke NPK.
Svätá Písmo Starého i Nového zákona. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2011, ISBN 978-80-7162-874-3.
http://biblecommenter.com/john/1-12.htm, navštívené dňa 5.4.2016.
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/exousia.html, navštívené dňa 7.10.2012.
http://concordances.org/greek/1849.htm, navštívené dňa 7.10.2012.1 1 Jn 3,4 (Ek).
2 http://www.biblestudytools.com/dictionary/satan/, navštívené dňa 1.4.2016.
3 Zj 12,10b (Ek).
4 Rim 6,23 (Ek).
5 Jn 1,12 (NPK).
6 Slovenský katolícky preklad uvádza: „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.“ Podobné uvádza slovenský evanjelický preklad: „Ale tým, čo Ho prijali dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ V rovnakej línii kráča napokon aj slovenský ekumenický preklad: „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“
7 Pozri Strongovu konkordanciu dostupnú na internete: http://concordances.org/greek/1849.htm, navštívené dňa 7.10.2012. Okrem substantívnej podoby nájdeme v Biblii aj slovesnú podobu daného výrazu, teda exousiazein. Táto sa v NZ vyskytuje len štyri krát. Možno poukázať aj na tvar katexousiazein, ktorý sa v NZ vyskytuje dva krát.
8 Prvým z možných významov daného slova je schopnosť niečo vykonať. Pojem exousia z tohto hľadiska vyjadruje moc niečo reálne dosiahnuť alebo zmeniť (možno hovoriť aj o faktickom panstve alebo o sfére vplyvu či o ovládaní). Vo význame velenie, vláda, panstvo prekladá tento pojem aj Jan Heller vo svojom biblickom slovníku siedmych jazykov (HELLER, J. Vocabularium biblicum septem linguarum, Biblický slovník sedmi jazyků, s. 108-109). Druhým možným významom pojmu exousia je spôsobilosť konať poskytnutá vyššou autoritou. Teda právo, oprávnenie, právomoc či kompetencia. Ide o možnosť správať sa určitým spôsobom, ktorá je daná Bohom, zákonom, panovníkom, súdom alebo inou inštanciou. Tretí možný spôsob prekladu pojmu exousia je podobný predchádzajúcemu, no má „negatívny“ význam. Vyjadruje slobodu od pravidiel, slobodu od povinností (v Biblii slobodu od imperatívov uložených svedomím). Pojem exousia je napokon možné použiť v štvrtom význame ako vrchnosť, vláda, panovník (mocenské inštitúcie). (KITTEL, G. a kol. Theological Dictionary of the New Testament, s. 562-563).
9 OTTOVÁ, E. Teória práva, s. 54.
10 Azda môžeme poukázať aj na výraz epitagé, ten však znamená skôr príkaz, rozkaz. Tento výraz je v Novej zmluve len raz použitý vo význame autorita (Tít 2,15); aj tu však ide v podstate o príkazy (prikazovanie).
11 VINCENT, M. R. Word Studies in the New Testament, s. 49.
12 http://biblecommenter.com/john/1-12.htm, navštívené dňa 5.4.2016.
13 Je známe, že veľký dôraz na tieto texty kládol Martin Luther, ktorý na ich základe formuloval tézu, že veriaci v Krista sú pred Bohom právne čistí (ospravedlnení). Hovoril o pripočítanej (poskytnutej) spravodlivosti, ktorá sa nadobúda vierou.
14 Čo samozrejme nutne nevylučuje ani význam moc. Význam právo sa tu však zdá snáď o čosi pravdepodobnejší.
15 Jn 5,27 (Roh). Akoby Kristus hovoril o súdnej právomoci.
16 MARTIN-ACHARD, R. Citované podľa: VON ALLEM, J.-J. Biblický slovník, s. 214.
17 Tamtiež.