Varianty inštitucionálneho začlenenia inšpekčného orgánu

jún 1 2023

Variants of the institutional incorporation of the inspection body

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou možnosti inštitucionálneho začlenenia a pôsobnosti inšpekčného orgánu, resp. orgánu, ktorý plní úlohy na úseku odhaľovania, dokumentovania, objasňovania a vyšetrovania protiprávneho konania policajtov, zamestnancov ministerstva vnútra resp. príslušníkov ostatných bezpečnostných zborov, najmä v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, resp. v ďalších vybraných štátoch.
Kľúčové slová: inšpekčný orgán, Európska únia, vyšetrovanie, odhaľovanie.

Abstract: The paper deals with the analysis of the institutional integration and scope of the inspection body or the body that fulfills tasks in the field of revealing, documenting and clarifying the illegal actions of police officers, employees of the Ministry of the Interior or members of other security forces, especially in individual member states of the European Union, or in other selected states.
Key words: inspection body, European Union, investigation, detection.

Úvod

Vláda Slovenskej republiky sa v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024 zaviazala, že prehodnotí postavenie a činnosť Úradu inšpekčnej služby a na základe výsledkov analýzy legislatívnymi opatreniami zabezpečí jej väčšiu nezávislosť a efektivitu.

Ak by sme vedeli hľadať „optimálny model“ inštitucionálneho začlenenia orgánu pre odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátene vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a navrhnúť zmeny, ktoré by viedli k jeho vzniku, je najprv potrebné preskúmať a analyzovať analogické úpravy v zahraničí. Aj z tohto dôvodu sa v tomto príspevku budeme venovať analýze postavenia, začlenenia a pôsobnosti inšpekčného orgánu resp. orgánu, ktorý plní úlohy na úseku odhaľovania, dokumentovania a objasňovania protiprávneho konania policajtov, zamestnancov ministerstva vnútra resp. príslušníkov ostatných bezpečnostných zborov, najmä v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, resp. v ďalších vybraných štátoch.

Krajiny Európskej Únie

Česká republika

Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov je samostatný ozbrojený bezpečnostný zbor, na čele ktorého stojí riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva na návrh vlády a po prerokovaní vo výbore Poslaneckej snemovne príslušnom vo veciach bezpečnosti predseda vlády, ktorému je riaditeľ z výkonu svojej funkcie zodpovedný.1
Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov je oprávnená vyšetrovať trestné činy:
a) príslušníka Polície Českej republiky, colníka, príslušníka Väzenskej služby Českej republiky alebo zamestnanca Českej republiky zaradeného na výkon práce v Polícii Českej republiky a
b) zamestnanca Českej republiky zaradeného na výkon práce v Colnej správe Českej republiky alebo Väzenskej službe Českej republiky, pokiaľ trestný čin bol spáchaný v súvislosti s plnením jeho pracovných úloh. 2

Rakúska republika

V Rakúskej republike úlohy na úseku odhaľovania a vyšetrovania trestných činov spáchaných zamestnancom ministerstva vnútra, policajtom alebo iným zamestnancom štátnej správy plní Spolkový úrad na prevenciu korupcie a boja proti korupcii, Bundesamt für Korruptionsprävention undbekämpfung, (ďalej len „Spolkový úrad“).3

Z organizačného hľadiska je Spolkový úrad na prevenciu korupcie a boja proti korupcii začlenený pod rakúske Spolkové ministerstvo vnútra. Je jeho samostatnou organizačnou zložkou, zriadenou mimo Generálneho riaditeľstva pre verejnú bezpečnosť. 4

Na čele Spolkového úradu na prevenciu korupcie a boja proti korupcii stoji riaditeľ, ktorého na obdobie 5 rokov vymenúva spolkový minister vnútra po predchádzajúcej konzultácii s predsedom Ústavného súdu, Správneho súdu a Najvyššieho súdu. Po uplynutí tejto doby umožňuje zákon ich opätovné vymenovanie do tejto funkcie.

Dozor nad dodržiavaním zákonnosti činnosti a jednotlivých konaní Spolkového úradu na prevenciu korupcie a boja proti korupcii zabezpečuje nezávislá Komisia na ochranu práva. Komisia má troch členov, ktorých vymenuje rakúsky spolkový prezident na odporúčanie spolkovej vlády po predchádzajúcej konzultácii s predsedom Ústavného súdu, Správneho súdu a Najvyššieho súdu. Členovia sú menovaní na rovnaké obdobie ako vedenie úradu, teda na 5 rokov. Členom komisie nemôže byť osoba, ktorá v posledných 12 rokoch zastávala pozíciu riaditeľa Spolkového úradu lebo jeho zástupcu. Komisia informuje ministra vnútra o výsledkoch svojich preskúmaní a každoročne mu poskytuje komplexnú správu o svojej činnosti. 5

Maďarsko

V Maďarsku plní úlohy „inšpekčnej služby“ Národná ochranná služba, ktorá je samostatnou zložkou ministerstva vnútra a je v priamej podriadenosti ministra vnútra. Na čele Národnej ochrannej služby stoji generálny riaditeľ spolu s jeho dvomi zástupcami, ktorých do funkcie ustanovuje minister vnútra. 6

Národná ochranná služba plní úlohy v oblasti vyhľadávania, preverovania, odhaľovania, dokumentovania a predchádzania trestnej činnosti, ktorého podozrivým je príslušník alebo zamestnanec Polície, Ústavu väzenskej stráže, Záchrannej služby pred katastrofou, Parlamentnej stráže, Národnej bezpečnostnej služby, Centra proti terorizmu, Úradu pre ochranu ústavnosti, Národnej daňovej a colnej správy, Úradu pre prisťahovalectvo a štátneho občianstva a Tajnej služby. Národná ochranná služba vykonáva ochranu nielen u príslušníkov a uvedených zamestnancov pred útokmi, ale aj u ich rodinných príslušníkov. Okrem toho, preveruje kandidátov na uvedené služby a počas výkonu týchto služieb uskutočňuje overovania spoľahlivosti u policajtov aj u ostatných zamestnancov. 7

Národná ochranná služba nevykonáva v rámci svojej pôsobnosti vyšetrovanie trestnej činnosti. Ak pri výkone svojej funkcie zistia príslušníci Národnej ochrannej služby podozrenie z trestného činu, bezodkladne o tom informujú podľa závažnosti buď Národný vyšetrovací úrad alebo prokuratúru. 8

Bulharská republika

V Bulharskej republike úlohy súvisiace s odhaľovaním a dokumentáciu protiprávneho konania všetkých zamestnancov ministerstva, teda aj policajtov, vykonáva Riaditeľstvo "Vnútorná bezpečnosť"9 a Riaditeľstvo "Inšpekcia"10. Obidve riaditeľstvá sú priamo podriadené ministrovi vnútra, ktorý vymenúva a odvoláva aj ich riaditeľov.

Riaditeľstvo „Vnútorná bezpečnosť“ má právomoc vykonávať operatívno-pátraciu, informačno-analytickú a organizačnú činnosť na predchádzanie, odpočúvanie a odhaľovanie trestných činov, zatiaľ čo Riaditeľstvo „Inšpekcia" vykonáva disciplinárne previerky a kontroly porušovania postupov, vrátane tých, ktoré súvisia s korupčným konaním.

Francúzska republika

Vyšetrovanie policajtov vo Francúzsku vykonáva predovšetkým Inšpektorát generálnej polície (Inspection générale de la police nationale). Inšpektorát generálnej polície je interný orgán národnej polície, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie sťažností na správanie policajtov v rámci výkonu ich povinností, vrátane podozrenia z trestných činov a tiež za vykonávanie interných kontrol a auditov v rámci francúzskej polície. 11

Riaditeľ Inšpektorátu generálnej polície je menovaný ministrom vnútra a je podriadený generálnemu riaditeľovi polície (Directeur général de la police nationale). Úrad Riaditeľa má dôležitú úlohu v zaistení transparentnosti a zodpovednosti francúzskej polície a jeho vedenie je zodpovedné za zabezpečenie toho, aby polícia dodržiavala právne predpisy a etické štandardy. Do funkcie ho ustanovuje dekrétom minister vnútra na návrh generálneho riaditeľa polície, ktorému podlieha personálne. 12

Spolková republika Nemecko

Vnútornú bezpečnosť Spolkovej republiky Nemecko zabezpečuje federálna polícia a 16 krajských - zemských polícií. 13 Každá polícia má vlastnú inšpekčnú službu, ktorá sa zaoberá protiprávnym konaním policajtov a vykonáva interné vyšetrovanie. Inšpekčná služba je samostatná a za svoju činnosť sa zodpovedá riaditeľovi zemskej, federálnej polície. Prebiehajú tu dva druhy vyšetrovania – policajné vyšetrovanie, ktoré je vykonávané podľa trestného zákona a inšpekčná služba, ktorá vykonáva vyšetrovanie na základe interného predpisu.

Zaujímavosťou je, že donedávna v žiadnej zo spolkových krajín neexistoval špeciálny orgán na vyšetrovanie trestnej činnosti policajtov. Z dôvodu možnej predpokladanej zaujatosti trestnú činnosť policajta prešetroval orgán inej spolkovej krajiny, než v ktorej podozrivý policajt konal službu alebo mal bydlisko.

Slovinská republika

Úlohy na úseku objasňovania, odhaľovania a dokumentovania protiprávneho konania policajtov, vojenských policajtov, spravodajskej a bezpečnostnej služby ministerstva obrany a informačnej služby vykonáva tzv. špeciále oddelenie – oddelenie vyšetrovania a stíhania verejných činiteľov (Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb). 14

Pôsobí ako samostatná organizačná jednotka s osobitným postavením v rámci Špecializovanej prokuratúry Slovinskej republiky. Špecializovaná prokuratúra je organizačne začlenená pod generálnu prokuratúru. Vedúceho oddelenia vyšetrovania a stíhania verejných činiteľov vymenúva rada štátneho zástupcu na návrh generálneho prokurátora po predchádzajúcom vyjadrení ministra. Účelom vytvorenia Špeciálneho oddelenia vyšetrovania a stíhania verejných činiteľov je zabezpečiť nezávislé, nestranné, včasné, transparentné, dôkladné a efektívne vyšetrovanie týchto trestných činov. 15

Holandsko

V Holandsku pôsobia dva odlišné útvary zamerané na vyšetrovanie trestnej činnosti policajtov. Tieto útvary sú súčasťou jedného ministerstva - Ministerstva bezpečnosti a spravodlivosti.

 1. Odbor pre bezpečnosť a integritu policajtov ako samostatný útvar, ktorý je súčasťou policajného prezídia. Tento útvar má za úlohu riešiť prípady zneužitia právomoci zo strany policajtov, menej závažnú trestnú činnosť policajtov, prípadné konflikty záujmov medzi policajtmi a podobné záležitosti. Riaditeľa tohto útvaru menuje policajný prezident. 16
 2. Štátny vyšetrovací úrad ako samostatný útvar, ktorý je súčasťou štátnej prokuratúry a nie je súčasťou PZ. Tento útvar sa zaoberá závažnými prípadmi trestnej činnosti policajtov, korupciou policajtov a inými prípadmi týkajúcimi sa štátnych úradníkov. Riaditeľa tohto útvaru menuje minister bezpečnosti a spravodlivosti.

Chorvátska republika

Odbor pre organizovaný zločin, hospodársku kriminalitu a korupciu, ktorý je súčasťou prokuratúry Chorvátskej republiky a je oprávnený začať a viesť trestné konanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu proti akémukoľvek štátnemu zamestnancovi. Vyhľadávanie a odhaľovanie je v kompetencii Policajného úradu boja proti organizovanej kriminalite a korupcii. 18

Na čele odboru je prokurátor, ktorého na štyri roky menuje generálny prokurátor po predchádzajúcom stanovisku ministra spravodlivosti a kolégia prokuratúry. Prokurátor úradu a jeho zástupcovia sú pred vymenovaním do funkcie podrobení striktnej bezpečnostnej a majetkovej previerke. Rovnakými previerkami musia prejsť aj všetci zamestnanci úradu. 19

Cyprus

Na Cypre existuje Riaditeľstvo profesionálnych štandárd, auditu a inšpekcie, ktoré sa zaoberá trestnou činnosťou spáchanou cyperskými policajtmi. Riaditeľstvo je vedené starším policajným dôstojníkom, ktorého do funkcie menuje veliteľ polície. Riaditeľ a ostatní pracovníci sú v rámci operatívnej činnosti zodpovední veliteľovi polície, zatiaľ čo administratívne úlohy má na starosti asistent veliteľa polície. Riaditeľstvo je podriadené policajnému prezidentovi, ktorý je veliteľom polície. Na Cypre je polícia súčasťou ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku.

Dánsko

V Dánsku sa sťažnosťami na nevhodné správanie policajtov a vyšetrovaním trestných veci týkajúcich sa policajtov iných zamestnancov polície a prokuratúry, ktorí vykonávajú policajné úlohy alebo úlohy súvisiace s presadzovaním práva alebo trestným stíhaním, zaoberá Nezávislý orgán pre sťažnosti na policajtov, tzv. „DUP“ , ktorý v rámci organizačnej štruktúry spadá pod ministerstvo spravodlivosti. 20 Je riadený výborom a výkonným riaditeľom. Svoju činnosť vykonáva nezávisle na polícii a prokuratúre. Členov výboru ustanovuje Oddelenie spravodlivosti. /b>21

Španielsko

V organizačnej štruktúre rôznych bezpečnostných zborov Španielska vyniká Civilná garda/stráž22, ktorá má civilný charakter a podlieha ministerstvu vnútra a Národná polícia23, ktorá má naopak vojenský charakter a okrem závislosti od ministerstva vnútra závisí aj z časti od ministerstva obrany.

Súčasťou organizačnej štruktúry oboch polícií je Služba vnútorných záležitostí, ktorá pozostáva z členov oboch týchto služieb a sa zaoberá trestnou činnosťou ich členov.

Obidve Služby vnútorných záležitostí sú podriadené najvyššiemu policajnému veliteľovi. Riadiaci pracovník Služby vnútorných záležitostí Civilnej gardy je menovaný generálnym riaditeľom Civilnej gardy, zatiaľ čo riadiaci pracovník Služby vnútorných záležitostí Národnej polície je menovaný generálnym riaditeľom Národnej polície. Policajné oddelenia v Španielsku sú súčasťou ministerstva vnútra.24

Estónsko

V Estónsku existujú dva útvary, ktoré vyšetrujú trestnú činnosť policajtov:

 1. V rámci policajného prezídia existuje Odbor pre vnútorné záležitosti, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie trestnej činnosti policajtov (s výnimkou trestnej činnosti vysokých policajných funkcionárov) a prípadov zneužitia právomoci zo strany policajtov. Riaditeľ tohto útvaru je menovaný policajným prezidentom. 25
 2. V rámci ministerstva vnútra existuje Vnútorná tajná služba, ktorá je osobitnou sekciou. Táto služba sa zaoberá rôznymi úlohami, vrátane vyšetrovania trestnej činnosti vysokých policajných funkcionárov a verejných predstaviteľov, ako sú politici. Riaditeľ tejto služby je menovaný ministrom vnútra. Polícia v Estónsku podlieha ministerstvu vnútra.26

Grécko

V Grécku existuje samostatný útvar pre internú kontrolu, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním prípadov trestnej činnosti policajtov a pracovníkov verejnej správy. Tento útvar je súčasťou Policajného prezídia a jeho riaditeľa menuje prezident polície. Polícia v Grécku je podriadená ministerstvu vnútra.27

Belgicko

V Belgicku existujú tri útvary, ktoré môžu pracovať paralelne, a to:

 1. Vyšetrovateľ, ktorý vyšetruje trestnú činnosť policajtov a je pridelený k bežnému vyšetrovaniu a rozhoduje o treste v rámci trestného konania. Vyšetrovateľ musí však pochádzať z iného útvaru alebo obvodu ako obvinený policajt. Útvary vyšetrovania v Belgicku sú súčasťou ministerstva spravodlivosti
 2. Generálna inšpekcia polície, útvar ktorý je v kompetencii ministra vnútra a ministra spravodlivosti. Tento útvar preveruje prípady trestnej činnosti policajtov, sťažnosti na policajtov (často súbežne s normálnym vyšetrovaním prípadu). Podobne ako polícia, je aj Generálna inšpekcia polície podriadená dvojitej autorite, a to Ministerstvu vnútra a Ministerstvu spravodlivosti. Ministerstvo vnútra má zodpovednosť za dohľad nad „každodennou činnosťou“ manažmentu Inšpekcie, zatiaľ čo Ministerstvo spravodlivosti dohliada na procesné záležitosti a záležitosti informačných tokov.28

Na čele Generálnej inšpekcie je generálny inšpektor a zástupca generálneho inšpektora, ktorých menujú dvaja ministri, minister spravodlivosti a minister vnútra, pričom musí ísť o vzájomnú zhodu oboch. Generálna inšpekcia polície pozostáva z Vrchného veliteľstva a ďalších štyroch veliteľstiev, každé vždy so špecificky vymedzenou pôsobnosťou, a to centrálne, inšpekčné, vyšetrovacie a pre štatutárne kompetencie, sú proporcionálne rozmiestnené na území celého Belgicka 29

Fínsko

Prípady trestnej činnosti policajtov sú vyšetrované bežnými vyšetrovateľmi, ktorí musia pochádzať z iného útvaru alebo okresu ako obvinený policajt. V prípade, keď je policajt predmetom vyšetrovania, v predbežnom vyšetrovaní zastáva vedúcu rolu prokurátor a nie orgán predbežného vyšetrovania, ako je to pri iných trestných veciach. Ak je civilná osoba predmetom vyšetrovania, riaditeľ príslušného vyšetrovacieho odboru riadi vyšetrovanie. Všetky ostatné osoby, ako napríklad colníci, sú predmetom bežného vyšetrovania vykonávaného bežnými vyšetrovateľmi.

Pod Generálnou prokuratúrou existuje špecializovaný útvar zložený z prokurátorov a vyšetrovateľov. Tento špecializovaný útvar má rozhodovaciu právomoc v prípade každého trestného oznámenia a sťažnosti, kde je policajt predmetom preverovania, či sa má začať vyšetrovanie alebo nie. To znamená, že každé vyšetrovanie policajta musí byť schválené týmto špecializovaným útvarom. Ak sa sťažovateľ neuspokojí s rozhodnutím tohto útvaru, má možnosť podať sťažnosť na civilný súd. Pozície v tomto útvare sú obsadzované prostredníctvom výberových konaní a Generálny prokurátor ich potom mení na dvojročný mandát. 30

Švédsko

Vo Švédsku je za vyšetrovanie podozrení z trestných činov, ktorých sa mali dopustiť policajti a vojenskí ozbrojení policajti, zamestnanci Švédskej daňovej agentúry, Švédskej colnej správy a Švédskej pobrežnej hliadky zodpovedné Oddelenie špeciálneho vyšetrovania. Jeho kompetencie sa vzťahujú aj na prokurátorov, sudcov a na špeciálnu žiadosť aj na pracovníkov kancelárie parlamentného ombudsmana a kancelára spravodlivosti. 31

Je to samostatný a nezávislý útvar, hoci je začlenený pod švédske policajné prezídium. Samostatnosť je daná tým, že sídla v osobitnej budove (ich priestory sú oddelené od zvyšku PZ), majú administratívnu kanceláriu, v ktorej prijímajú všetky prípady, rovnako tiež používajú vlastný systém správy prípadov. 32

Všetky prípady riadi prokurátor z Úradu špeciálneho prokurátora. Úrad špeciálneho prokurátora je takisto nezávislý orgán, hoci je začlenený pod švédsku prokuratúru. Všetky rozhodnutia vydáva prokurátor. Vedúceho pracovníka Oddelenia špeciálneho vyšetrovania menuje švédska vláda a pracuje v záujme vlády a každoročne jej predkladá správy o svojej činnosti. Činnosť Oddelenia špeciálneho vyšetrovania je dozorovaná parlamentným ombudsmanom, kancelárom spravodlivosti, švédskym Národným kontrolným úradom, regionálnymi policajnými radami a dozornou radou. 33

Malta

Na Malte vyšetruje trestnú činnosť policajtov Jednotka vnútorných záležitostí, zaradená pod Policajný zbor Malty. Činnosť Jednotky je upravená zákonom. Riaditeľ je menovaný najvyšším veliteľom polície a jemu sa aj zodpovedá. 34

Zároveň je na ministerstve vnútra zriadená Policajná rada, ako nezávislá komisia, ktorej členovia sú oficiálne menovaní. Predsedom komisie je sudca, členovia komisie sú právnici. Je to druhostupňový, odvolací, nezávislý orgán. Jednotka vnútorných záležitostí aj Policajná rada majú kompetencie len v rámci PZ.

Luxembursko

Vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov PZ vykonáva Úrad kriminálnej polície Policajného zboru Luxemburska, ale je to vždy iný útvar, než kde je policajt zaradený. Úrad kriminálnej polície Policajného zboru Luxemburska následne zasiela podklady z vyšetrovania na Generálnu inšpekciu, ktorá je zaradená pod ministerstvo spravodlivosti. Riaditeľa Generálnej inšpekcie riadi generálny prokurátor, ktorému sa aj zodpovedá. 35

Poľská republika

V Poľskej republike, úlohy v oblasti odhaľovania, predchádzania a boja proti kriminalite páchanej policajtmi a zamestnancami PZ, plní Úrad vnútorných vecí, ktorý je organizačne začlenený pod Hlavné veliteľstvo polície (obdobne ako Prezídium Policajného zboru). 36

Na čele Úradu vnútorných vecí je riaditeľ, ktorý je podriadený hlavnému veliteľovi polície Národného policajného riaditeľstva, ktoré je organizačnou jednotkou polície, podriadené ministrovi vnútra.37 V prípade, že ide o trestné činy, páchané policajtmi a zamestnancami polície, tieto je príslušný vyšetrovať vyšetrovateľ prokuratúry. Dozor nad vyšetrovaním vykonáva prokuratúra.

Okrem toho v Poľskej republike pôsobí vo vzťahu k Hraničnej stráži taktiež Úrad vnútorných vecí, ktorý je organizačne začlenený pod Hlavné veliteľstvo Hraničnej stráže, ktorý preveruje priestupky a previnenia členov Hraničnej stráže. Kompetencie Úradu vnútorných vecí Hraničnej stráže sú obdobné ako u Úradu vnútorných vecí polície. 38

Rumunsko

V Rumunsku úlohy na úseku odhaľovania, dokumentovania a objasňovania trestných činov korupcie policajtov a taktiež ostatných zamestnancov Ministerstva vnútra Rumunska plní Generálna protikorupčná jednotka (ďalej len „DGA“). Okrem trestných činov korupcie môže so súhlasom prokurátora odhaľovať a vyšetrovať aj iné protiprávne konanie policajtov a ostatných zamestnancov Ministerstva vnútra Rumunska. Pôsobnosť tohto útvaru je však len vo vzťahu k policajtom a zamestnancom ministerstva vnútra.39

Z organizačného hľadiska je DGA začlenená pod Ministerstvo vnútra Rumunska. Jej riaditeľa ustanovuje do funkcie a rovnako tak aj z funkcie odvoláva priamo minister vnútra. 40

Na tomto úseku pôsobí čiastočne aj Útvar kontroly ministra vnútra, ktorý kontroluje, analyzuje a verifikuje všetky procesy, ktoré prebiehajú v rámci Ministerstva vnútra Rumunska a Generálneho inšpektorátu Rumunskej polície. V prípade, ak pri výkone kontroly zistí podozrenie zo spáchania protiprávneho konania policajtov alebo ostatných zamestnancov Ministerstva vnútra Rumunska, takéto podozrenie odstupuje DGA, alebo inému príslušnému útvaru Generálneho inšpektorátu Rumunskej polície na ďalšie konanie. Útvar kontroly ministra vnútra vykonáva svoje pôsobnosť vo vzťahu k polícii a ostatným zamestnancom Ministerstva vnútra Rumunska. 41

Riaditeľa tohto útvaru, podobne ako riaditeľa DGA, ustanovuje do funkcie a rovnako tak aj z funkcie odvoláva priamo minister vnútra.42

Talianska republika

Jednou zo sekcií Ministerstva vnútra Talianskej republiky je Sekcia verejnej bezpečnosti.43 Pod ňu je zaradený Ústredný inšpekčný úrad, ktorý preveruje výkon nariadení a rozkazov ministra vnútra a policajného prezidenta, overuje efektívnosť a hospodárenie s majetkom atď. 44
Na čele úradu je riaditeľ, ktorý je vždy vo funkcii prefekta (prefektúra – teritoriálny úrad vlády, ktorý je v kompetencii ministerstva vnútra), nominovaný policajným prezidentom.45

Krajiny mimo Európskej únie

Veľká Británia

V Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska je 45 „územných“ síl a 3 „špeciálne“ policajné sily. Každá z nich má svoje nezávislé veliteľstvo, ktoré sa zaoberá sťažnosťami na políciu. Všetky tieto polície sú personálne aj ekonomicky samostatné a zodpovedajú sa priamo Policajnému a kriminálnemu komisárovi, čo je funkcia volená občanmi okresu a tento zodpovedá za bezpečnosť a efektívny výkon policajných činností v okrese. V troch oblastiach patrí policajné riadenie do kompetencie zvoleného starostu, ktorý si môže vymenovať zástupcu primátora pre kriminalitu a policajnú činnosť Ministerstvo vnútra je k týmto políciám vo vzťahu v súvislosti s prijímaním jednotnej legislatívy.

V systéme policajných sťažností a policajnej kontroly sú traja kľúčoví aktéri:

 1. Policajní a kriminálni komisári - sú zodpovední za monitorovanie vybavovania sťažností svojich síl, keď niektorí sťažovatelia nie sú spokojní. V niektorých prípadoch tiež vykonávajú kontroly sťažností a môžu sa rozhodnúť rozšíriť svoje povinnosti.46
 2. Oddelenia profesionálnych štandardov - zahŕňajú špecializované tímy zodpovedné za vyšetrovanie korupcie, vybavovanie väčšiny záležitostí týkajúcich sa sťažností pre ich sily. Je to útvar, ktorý existuje v rámci každého PZ vo Veľkej Británii. Riaditeľa tohto oddelenia menuje veliteľ polície a jemu sa aj zodpovedá.47
 3. Ďalej existuje aj Nezávislý úrad pre výkon polície - orgán, ktorý dohliada na systém policajných sťažností a vykonáva nezávislé vyšetrovanie najzávažnejších policajných sťažností (neoprávnené použitie zbrane, dopravné nehody policajtov, pri ktorých boli zranené alebo usmrtené osoby) a záležitostí týkajúcich sa ich správania. Komisia je zaradená pod ministerstvo vnútra.48

Ukrajina

V Ukrajine plní úlohy na úseku odhaľovania, dokumentovania a objasňovania protiprávneho konania policajtov Odbor vnútornej bezpečnosti Ministerstva vnútra Ukrajiny, ktorá je začlenená do štruktúry Ministerstva vnútra Ukrajiny. Odbor vnútornej bezpečnosti je podriadený priamo Náčelníkovi Národnej polície Ukrajiny. Riaditeľa odboru menuje do funkcie Náčelník Národnej polície Ukrajiny po schválení ministrom vnútra Ukrajiny. Hlavnými úlohami vnútornej bezpečnosti sú detekcia, prevencia, potláčanie kriminality a korupcie v štruktúrach Ministerstva vnútra Ukrajiny. 49

Ruská federácia

V rámci organizácie Ministerstva vnútra Ruskej federácie existuje samostatná entita s názvom Hlavný útvar vlastnej bezpečnosti Ministerstva vnútra Ruskej federácie. Tento útvar je súčasťou centrálneho aparátu Ministerstva vnútra Ruskej federácie. 50
Útvar podlieha výlučne ministrovi vnútra Ruskej federácie. Jeho činnosť je riadená a koordinovaná výhradne ministrom vnútra Ruskej federácie. 51

Hlavným zameraním útvaru je riešenie úloh týkajúcich sa štátnej politiky, tvorba normatívnych materiálov, zabezpečovanie a riešenie vnútornej bezpečnosti Ministerstva vnútra Ruskej federácie, ako aj boj proti trestnej činnosti príslušníkov Ministerstva vnútra Ruskej federácie a podobné úlohy.

Srbská republika

Vnútornú kontrolu práce polície (najmä zákonnosť policajnej práce, a to najmä s ohľadom na dodržiavanie a ochranu ľudských práv pri vykonávaní úloh polície a výkone policajných právomocí) a ostatných zamestnancov ministerstva v Srbskej republike vykonáva Sekcia vnútornej kontroly, ktorá je nezávislou organizačnou jednotkou Ministerstva vnútra Srbskej republiky. 52

Úlohou Sekcie vnútornej kontroly je vykonávať internú kontrolu a dohľad nad činnosťou polície a ďalších bezpečnostných zložiek, a to vrátane prevencie a odhaľovania korupcie, zneužitia právomoci, porušovania ľudských práv a ďalších nezákonných činov.

Sekciu vnútornej kontroly riadi riaditeľ (náčelník), ktorý je zároveň aj námestníkom ministra vnútra, ktorého schvaľuje do funkcie Vláda Srbskej republiky podľa zákona o štátnej službe na základe výberového konania na dobu 5 rokov. Riaditeľ sekcie je priamo zodpovedný ministrovi vnútra, ktorému pravidelne podáva správy o činnosti úseku vnútornej kontroly a príslušnému prokurátorovi správy o vykonaných úkonoch pri odhaľovaní trestnej činnosti. 53

Republika Čierna Hora

Osobitnou organizačnou jednotkou Ministerstva vnútra Republiky Čierna Hora je oddelenie vnútornej kontroly, ktoré kontroluje plnenie policajných povinností a vykonáva vnútorné vyšetrovanie polície. Taktiež je zamerané na výkon operatívnych opatrení a aktivít zameraných na odhaľovanie a potláčanie všetkých foriem protiprávneho konania príslušníkov polície. 54
Vedúcim oddelenia vnútornej kontroly polície je hlavný inšpektor, ktorý je bezprostredne zodpovedný ministrovi vnútra.

Moldavská republika

Na úseku inšpekčnej služby plní v Moldavskej republike úlohy Sekcia vnútornej ochrany a boja proti korupcii, ktorá je organizačne začlenená pod Ministerstvo vnútra Moldavskej republiky. Jej riaditeľ je priamo podriadený ministrovivnútra, ktorý ho ustanovuje do funkcie. Sekcia vnútornej ochrany a boja proti korupcii je príslušná odhaľovať, dokumentovať a objasňovať korupciu a protiprávne konanie policajtov a ostatných zamestnancov Ministerstva vnútra Moldavskej republiky. Jej pôsobnosť je len vo vzťahu k policajtom a zamestnancom ministerstva vnútra. 55

Zhrnutie

Z analýzy o postavení „inšpekčnej služby“ resp. služby, ktorá plní úlohy na úseku odhaľovania, dokumentovania a objasňovania protiprávneho konania príslušníkov bezpečnostných zborov v 28 štátoch vyplýva že:

 • v 19 štátoch je „inšpekčná služba“ v pôsobnosti ministerstva vnútra, pričom sú špecifiká pri samotnom výkone „inšpekčnej služby“,
 • v 5 štátoch t. j. Česká republika, Slovinská republika, Chorvátska republika, Fínsko, Švédsko plní úlohy „inšpekčnej služby“ orgán mimo organizačnej štruktúry ministerstva vnútra,
 • v 4 štátoch, je rôzne zaradenie útvarov, ktoré plnia úlohy „inšpekčnej služby“:
  - Holandsko - plnia úlohy „inšpekčnej služby“ dva útvary, ktoré sú začlenené pod jedno ministerstvo - ministerstvo bezpečnosti a spravodlivosti,
  - Cyprus - úlohy „inšpekčnej služby“ plní útvar v štruktúre ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku,
  - Dánsko - úlohy „inšpekčnej služby“ plní útvar zaradený pod ministerstvo spravodlivosti,
  - Luxembursko - úlohy „inšpekčnej služby“ plní útvar v štruktúre ministerstva spravodlivosti.

Záver

Častou témou politických, odborných a mediálnych diskusií je práve otázka postavenia a inštitucionálneho začlenenia inšpekčného orgánu, v kompetencii ktorého
je odhaľovanie a vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov. Táto skutočnosť nasvedčuje tomu, že kriminalita príslušníkov bezpečnostných zborov je vnímaná politikmi, odborníkmi a verejnosťou ako závažný a citlivý problém, a preto sa neustále hľadajú optimálne riešenia s cieľom maximalizovať objektivitu a efektivitu pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov, ako aj riešenia týkajúce sa inštitucionálneho začlenenia inšpekčného orgánu, ktorého hlavnou úlohou je boj proti tomuto fenoménu.

Vo všeobecnosti platí, že snáď každý štát má odlišne koncipované inštitucionálne zabezpečenie boja s trestnou činnosťou policajtov, ďalších verejných činiteľov a štátnych zamestnancov. Aj napriek značnej variabilite inšpekčných orgánov, je možné skonštatovať, že prevažuje „model“ začlenenia inšpekčného orgánu v rezorte ministerstva vnútra. Naopak prípady, kedy je inšpekčný orgán podriadený ministerstvu spravodlivosti resp. kedy inšpekčný orgán stoji mimo organizačných štruktúr ministerstiev nie sú až tak bežné.

Autor: npor. JUDr. Jozef Gdovin


1Zákon č. 341/2011 Sb. o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
2Zákon č. 341/2011 Sb. o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
3Spolkový zákon o zriadení a organizácii Spolkového úradu pre prevenciu a boj proti korupcii StF Vestník spolkového zákona I č. 72/2009.
4BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES. Bundesamt zur Korruptionsprävention un Korruptionsbekämpfung – BAK. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.bmi.gv.at/415/start.aspx.
5Spolkový zákon o zriadení a organizácii Spolkového úradu pre prevenciu a boj proti korupcii StF: Vestník spolkového zákona I č. 72/2009.
6BELÜGYMINISZTÉRIUM. Nemzeti Védelmi Szolgálat. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.nvsz.hu/2/.
7BELÜGYMINISZTÉRIUM. Nemzeti Védelmi Szolgálat. [online]. cit. [2023.10.02].Dostupné na internete: https://www.nvsz.hu/2/.
8BELÜGYMINISZTÉRIUM. Nemzeti Védelmi Szolgálat. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.nvsz.hu/2/.
9Министерството на вътрешните работи. Дирекция "Вътрешна сигурност. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.mvr.bg/dvs.
10Министерството на вътрешните работи. Дирекция "Вътрешна сигурност. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.mvr.bg/inspektorat.
11POLICE NATIONALE. Inspection générale de la Police nationale. [online]. cit.
[2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.police-
nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-generale-de-la-Police-nationale.
12POLICE NATIONALE. Inspection générale de la Police nationale. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete:https://www.police
nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-generale-de-la-Police-nationale.
13POLIZEI. Polizeien der Länder und des Bundes. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na ) internete: https://www.polizei.de/Polizei/DE/Home/home_node.html.
14Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1).
15SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO. Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. [online]. cit. [2020-10.02]. Dostupné na internete: https://www.dt-rs.si/oddelek-za- preiskovanje-in-pregon-uradnih-oseb-s-posebnimi-
pooblastili.
16POLITIE. Organisatiestructuur politie nationaal. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.politie.nl/informatie/organisatiestructuur-politie-nationaal....
17HET OPENBAAR MINISTRIE. Rijksrecherche. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.rijksrecherche.nl/organisatie-rijksrecherche/rijksrecherche-....
18PROSECUTOR'S OFFICE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA. Department II (Special Department for Organized Crime, Economic Crime and Corruption). [online]. cit.
[2023.10.02]. Dostupné na internete:
https://www.tuzilastvobih.gov.ba/?opcija=sadrzaj&kat=2&id=5&jezik=e
19PROSECUTOR'S OFFICE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA. Department II (Special Department for Organized Crime, Economic Crime and Corruption). [online]. cit.
[2023.10.02]. Dostupné na internete:
https://www.tuzilastvobih.gov.ba/?opcija=sadrzaj&kat=2&id=5&jezik=e.
20DEN UAFHÆNGIGE POLITIKLAGEMYNDIGHED. Velkommen til
Politiklagemyndigheden. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete:https://politiklagemyndigheden.dk/.
21DEN UAFHÆNGIGE POLITIKLAGEMYNDIGHED. Velkommen til Politiklagemyndigheden. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete:
https://politiklagemyndigheden.dk/.
22Rozkaz PRE/422/2013 z 15. marca, ktorým sa rozvíja organická štruktúra Ústredných služieb Generálneho riaditeľstva Civilnej stráže.
23MINISTERIO DEL INTERIOR. Dirección General de la Policía. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.policia.es/_es/index.php.
24 Rozkaz PRE/422/2013 z 15. marca, ktorým sa rozvíja organická štruktúra Ústredných služieb Generálneho riaditeľstva Civilnej stráže.
25SISEMINISTREERIUM. Politsei- ja Piirivalveameti. . [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.politsei.ee/et/.
26SISEMINISTREERIUM. Politsei- ja Piirivalveameti. . [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.politsei.ee/et/.
27Αστυνομικό προεδρείο. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.upatras.gr/upatras/administrative-services/independent-units....
28POLITIE. Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie. online]. cit. [2020-10.02]. Dostupné na internete: https://www.aigpol.be/nl/.
29Zákon z 15. mája 2007 o Generálnej inšpekcii a obsahujúci rôzne ustanovenia o právnom postavení niektorých príslušníkov Policajného zboru.
30SYYTTÄJÄLAITOS. Poliisirikosasiat. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://syyttajalaitos.fi/poliisirikosasiat.
31POLISEN. Avdelningen för särskilda utredningar. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://polisen.se/om-polisen/sarskilda-utredningar/.
32POLISEN. Avdelningen för särskilda utredningar. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://polisen.se/om-polisen/sarskilda-utredningar/.
33POLISEN. Avdelningen för särskilda utredningar. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete https://polisen.se/om-polisen/sarskilda-utredningar/.
34THE MALTA POLICE FORCE. Professional Standards. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://pulizija.gov.mt/en/police-force/police-
sections/Pages/Internal-Affairs-Unit.aspx.
35Ministère de la Sécurité intérieure. Inspection générale de la police. . [online]. cit. [2020-10.02]. Dostupné na internete: https://igp.gouvernement.lu/fr.html.
36POLICJA. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://policja.pl/pol/bswp/67855,Biuro-Spraw-Wewnetrznych-Policji.html.
37POLICJA. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://policja.pl/pol/bswp/67855,Biuro-Spraw-Wewnetrznych-Policji.html.
38POLICJA. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://policja.pl/pol/bswp/67855,Biuro-Spraw-Wewnetrznych-Policji.html.
39MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Direcția Generală Anticorupție. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.mai-dga.ro/.
40 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Direcția Generală Anticorupție. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.mai-dga.ro/.
41MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Corpul de Control al Ministrului. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-
central/corpul-de-control-al-ministrului/.
42MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Corpul de Control al Ministrului. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-
central/corpul-de-control-al- ministrului/.
43MINISTERO dell'Interno. Dipartimento della Pubblica sicurezza. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete:
https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubbli....
44MINISTERO dell'Interno. Ufficio centrale ispettivo. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-
sicurezza/ufficio-centrale-ispettivo.
45MINISTERO dell'Interno. Ufficio centrale ispettivo. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-
sicurezza/ufficio-centrale-ispettivo.
46UK PARLIAMENT. Police complaints and discipline. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn02056/.
47 UK PARLIAMENT. Police complaints and discipline. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn02056/.
48UK PARLIAMENT. Police complaints and discipline. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn02056/.
49Rozkaz národnej polície Ukrajiny zo dňa 9.11.2015 číslo 83 o odbore vnútornej bezpečnosti Národnej polície Ukrajiny.
50 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Главное управление внутренней безопасности МВД России [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://xn--b1aew.x p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B1 .
51Министерство внутренних дел Российской Федерации. Главное управление внутренней безопасности МВД России [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete: https://xn--b1aew.xn-
p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B1.
52Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Сектор унутрашње контроле. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internethttp://prezentacije.mup.gov.rs/sukp/sukp.htm.
3Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Сектор унутрашње контроле. [online]. cit. [2023.10.02]. Dostupné na internete:
http://prezentacije.mup.gov.rs/sukp/sukp.htm.
54 Министарство унутрашњих послова. Унутрашња контрола полиције.. [online]. cit.[2023.10.02]. Dostupné na internete: https://www.gov.me/cyr/mup/unutrasnja-kontrola-rada-policije.
55MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Serviciul protectie interna si anticorupcie.[online]. cit. [2023. 10.02]. Dostupné na internete: https://www.mai.gov.md/ro/institutii- subordonate/serviciul- protectie- interna-si-anticoruptie.