Zodpovednosť v občianskom práve

dec 13 2018

Liability in civil law

Abstrakt: Článok sa zameriava na pojem „zodpovednosť“. Hoci ide o pojem právnym jazykom často využívaný, jeho obsah nie je jednoznačný. Preto predstavíme štyri koncepcie, ktoré ponímajú pojem „zodpovednosť“, každá z iného uhlu pohľadu na jeho obsah a význam. Zároveň sa budeme venovať otázke vzniku zodpovednosti, resp. predpokladom vzniku zodpovednosti, jej predmetu a funkciám.
Kľúčové slová: zodpovednosť; štyri koncepcie, ktoré ponímajú pojem „zodpovednosť“; vznik zodpovednosti

Abstract: This article focuses on the term "liability". Although the term is often used by legal language, its content is not unambiguous. Therefore, we will present four concepts which deals with that term, each from a different point of view to its content and meaning. At the same time, we will speak of the origin of liability/assumptions of its origin, its subject and functions.
Key words: liability, four concepts which deals with term "liability", origin of liability

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Máš záujem o spoluprácu s časopisom Projustice?

nov 25 2018

Napíšte nám ak máte záujem aj o spoluprácu s nami ako redaktor, alebo recenzent. Hľadáme nových autorov odborných článkov. Záujemcovia nás môžu kontaktovať e-mailom na adrese redakcia@projustice.sk alebo na čísle +421 904 977 933. Spolupracovať s nami môžu ako jednotlivci, tak spoločnosti a organizácie.

Negatívne následky absencie skutkovej podstaty trestného činu postihujúceho pokútnych liečiteľov v právnom poriadku Slovenskej republiky

nov 25 2018

Negative consequences of the lack of factual nature of a criminal offense affecting fine therapists in the legal order of the Slovak Republic

Abstrakt: V právnom poriadku Slovenskej republiky absentuje pojem liečiteľ, neexistuje právna úprava, ktorá by upravovala ich právne postavenie či status, z toho vyplývajúce práva a povinnosti, ako aj otázku zodpovednosti a neexistuje ani osobitný právny predpis, ktorý by reguloval vykonávanie ich činnosti. Z dôvodu, že právny poriadok nedefinuje pojem liečiteľ, ako liečiteľ môže vystupovať v podstate každý, aj bez medicínskych vedomostí, čo znamená, že svoju činnosť môže vykonávať prakticky bez obmedzenia. Žiadny právny predpis nevymedzuje podmienky, ktoré by osoba musela splniť, ak by sa rozhodla vykonávať činnosť liečiteľa. Jediné právne limity pre činnosť liečiteľa stanovuje Trestný zákon, avšak v nedostatočnom rozsahu, nakoľko neexistuje žiadna skutková podstata trestného činu, ktorá by postihovala pokutných liečiteľov vykonávajúcich svoju činnosť za odmenu bez splnenia príslušných kvalifikačných predpokladov.
Aká je teda hranica medzi pokutným liečiteľstvom, ktoré vykonávajú šarlatáni za odmenu za účelom obohatenia sa a medzi činnosťou obyčajných bylinkárok, predávajúcich napríklad čaje alebo hojivé masti, ktoré v súčasnosti využíva takmer každý z nás? Práve týmto článkom by sme chceli poukázať na nevyhnutnosť zavedenia právnej úpravy liečiteľstva vykonávaného bez splnenia kvalifikačných predpokladov za odmenu do nášho právneho poriadku, nakoľko diskusia ohľadom zavedenia nového trestného činu neoprávneného výkonu regulovanej činnosti, ktorý mal patriť medzi trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku sa viedla už v roku 2015, no žiaľ bezúspešne.
Kľúčové slová: liečiteľ, Trestný zákon, poškodenie zdravia, neoprávnené podnikanie

Abstract: In the legal order of the Slovak Republic there is no term healer, there is no legal regulation and there is no specific legal regulation regulating the performance of their activities. Due to the fact that the law does not define the term healer, the healer can be virtually everybody, even without medical knowledge, which means that he can practice practically without limitation. No legislation defines the conditions that a person would have to fulfill if he decides to pursue the activity of the healer. The only legal limits to the healer's activity are set by the Criminal Law, but to the extent that there is no fact whatsoever that would penalize fine therapists performing their activities for remuneration without fulfilling the relevant qualification assumptions.
What, then, is the boundary between fine therapies that make charlatans a reward for enrichment and the activity of ordinary herbs that sell, for example, teas or healing ointments that are currently used by everyone? It is with this contribution that I would like to point out the necessity of introducing the legislation of the healing performed without fulfilling the qualification prerequisites for rewarding our legal order because the discussion about the introduction of a new offense of unauthorized exercise of regulated activity that belonged to crimes that threatened the market economy was already in 2015, but unfortunately unsuccessful.
Key words: healer, the Criminal code, damage to health, unauthorized business

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

nov 23 2018

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting

Abstrakt: Článek se zabývá negativními právními aspekty Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisku ve vztahu k daňovým smlouvám („MLI“) s ohledem na platné právní předpisy a teorii práva. Zejména se soustředí na skutečnost, zda byly dodrženy veškeré povinné podmínky řádného legislativního procesu, dopad MLI na aktuálně vyjednávané smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebo také jeho dopad na princip srozumitelnosti práva. Článek rovněž pojednává o možných způsobech, jak se lze vypořádat s těmito negativními aspekty MLI prostřednictví výkladů platného slovenského práva.
Klíčová slova: Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami, právne aspekty, slovenské daňové právo

Abstract: The article discusses mainly negative legal aspects considering both, the applicable law and the theory of law, of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting („MLI“) with the focus on whether the MLI was implemented in the Slovak legislation in compliance with the mandatory legislation process, whether the MLI will apply also on double tax treaties currently being negotiated or also an impact on a legal certainty of users of the Slovak law. It contains an anticipation how these negative aspects can be overridden by the interpretation of the applicable law as well.
Key words: MLI, legal aspects, Slovak tax law

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Výkon práva na slobodu prejavu v nadväznosti na podmienky jeho obmedzenia

nov 22 2018

The right to freedom of expression and the conditions of its restriction

Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na analýzu právnych prostriedkov obmedzenia garantovaného práva na slobodu prejavu. Osobitnú pozornosť venuje analýze vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva s cieľom identifikovať konkrétne argumentačné línie vysokej súdnej autority, rozhodujúcej aj v kontexte obmedzenia výkonu základného ľudského práva na slobodu prejavu. Cieľom príspevku je sprehľadniť výpočet zákonných obmedzení a ponúknuť odbornej právnickej obci ucelený pohľad na relatívnosť výkonu uvedeného základného ľudského práva.
Kľúčové slová: sloboda prejavu, výkon práva, obmedzenie, názor, verejné právo, súkromné právo, ochrana osobnosti, rozhodovacia prax.

Abstract: The author focuses on analysis of the legal means on restriction of the guaranteed right to freedom of expression. Particular attention is paid to the analysis of selected decisions of the European Court of Human Rights in order to identify the specific lines of argument of the High Judiciary, also in the context of limiting the exercise of fundamental human right to freedom of expression. The aim of the paper is to clarify the calculation of legal restrictions and to offer the professional legal community a comprehensive view of the relativity of that fundamental human right exercise.
Key words: freedom of expression, exercise of law, restriction, opinion, public law, private law, protection of personality, decision-making practice.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Svetová obchodná organizácia – potreba reformy?

nov 22 2018

World trade organisation - the need for reform?

Abstrakt: Cieľom predkladaného článku je objasnenie vzniku a fungovania SVETOVEJ OBCHODNEJ ORGANIZÁCIE. Tento článok je štrukturálne rozdelený do dvoch kapitol, ktoré sú následne členené do podkapitol. Prvá kapitola je venovaná charakteristike a princípom WTO a nasledujúca kapitola obsahuje priblíženie systému riešenia sporov.
Kľúčové slová: GATT, WTO, štruktúra, piliere

Abstract: The aim of this article is ti clarify the foundation and the working mechanism of WTO. Article is structurally divided into two chapters, which are subsequently divided into subchapters. The first one describes charakteristcs and principles of WTO and following chapter contains a review of the dispute resolution system.
Key words: GATT, WTO, structure, main pilliers

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Právo stavby a zásada superficies solo cedit z pohľadu českého práva

okt 25 2018

Building right and principle of superficies solo cedit from the point of view of Czech law

Abstrakt: Cieľom predkladaného článku je analýza práva stavby a s tým súvisiacej zásady superficies solo cedit z pohľadu českého práva. Tento článok je štrukturálne rozdelený do dvoch kapitol, ktoré sú následne členené do podkapitol. Prvá kapitola je venovaná právu stavby a nasledujúca kapitola obsahuje zásadu superficies solo cedit na území Českej republiky.
Kľúčové slová: stavba, právo stavby, superficies solo cedit

Abstract: The aim of article is analysis of the legal institution of building right and related principle of superficies solo cedit from the point of view of Czech law. Article is structurally divided into two chapters, which are subsequently divided into subchapters. First chapter is dedicated to description of the building right and following chapter consists of principle superficies solo cedit on the territory of Czech Republic.
Key words: building, building right, principle of superficies solo cedit

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Okamžité skončenie pracovného pomeru z pohľadu českého práva

okt 19 2018

Termination of employment from the point of view of Czech law

Abstrakt: Zameraním predkladaného článku je analýza okamžitého skončenia pracovného pomeru ako jedného z dôvodov skončenia pracovného pomeru. Článok je štrukturálne rozdelený na tri kapitoly, ktoré sa následne členia na podkapitoly. Prvú kapitolu tvorí už samotná charakteristika okamžitého skončenia pracovného pomeru a náležitosti, ktoré sú podmienkou platnosti tohto právneho úkonu. Nasledujúce dve kapitoly pozostávajú z okamžitého skončenia pracovného pomeru najskôr zo strany zamestnávateľa, a potom zo strany zamestnanca.
Kľúčové slová: pracovné právo, pracovný pomer, okamžité skončenie pracovného pomeru

Abstract: The aim of article is analysis of the term immediate employment termination as one of the reasons of employment termination. Article is structurally divided into three chapters, which are subsequently divided into subchapters.First chapter characterizes immediate termination of employment and requisites needed this legal action to be valid. Following two chapters consist of immediate termination of employment in the first place from employer’s site and then from employee’s site and bring detailed analysis of reasons for which it is possible to apply this establishment.
Key words: labour law, employment, termination of employment

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)

Časopis Projustice splnil podmienky, bol akceptovaný a zaradený do medzinárodného indexu vedeckých, výskumných a vzdelávacích publikácií DRJI - Directory of Research Journals Indexing

apr 11 2018

Časopis Projustice je zaradený v medzinárodnom indexe vedeckých, výskumných a vzdelávacích publikácií DRJI - Directory of Research Journals Indexing:

The Ombudsman in the constitutional system of the Slovak Republic

apr 8 2018

Abstract: Nowadays, the ombudsman represents an indispensable part of any modern democratic and the rule of law state to which the Slovak Republic undoubtedly belongs. It represents an institution that has an irreplaceable and justified place in the system of the law protecting authorities, in addition to the Prosecutor's Office, the General Courts and the Constitutional Court. Understanding the present and the prospects for the future are almost impossible without the knowledge of the past. For this reason, the attention in this article is paid to the slovak historical aspects that the establishment of the Ombudsman's Institute in the legal systems of our country was conditional upon. This piece focuses on the basic characteristics of the Public protector of rights in the Slovak Republic and the basic features that are common to the most ombudsmen around the world, submits some facts on the formation, the legal principles of its activities, the scope of the Public protector as well as the most recent data about the Public protector´s agenda, duties and responsibilities.
Key terms: the ombudsman, the public protector of rights, public administration, protection of basic human rights and freedoms, historical formation, inaction of public authorities, legal principles