Parlamentné voľby 2020 a koho by ste volili...

dec 23 2019

Aktualizované o výsledky ankety k 1. 1. 2020
Aktualizované o výsledky ankety k 15. 1. 2020
Aktualizované o výsledky ankety k 1. 2. 2020
Aktualizované o výsledky ankety k 15. 2. 2020

Rozhodli sme sa v časopise Prohuman a Projustice spolu so službou Prosurvey, ktoré v Business intelligence club o. z. prevádzkujeme pre vedecko-odborné účely spraviť tentokrát malý prieskum o tom ktorú politickú stranu by ste volili. Je to iniciatíva čisto pre Vás čitateľov. Nerobili sme to pre prieskumnú agentúru ani politickú stranu. Tak ak neveríte výsledkom publikovaným v periodikách mohli ste odpovedať u nás. Odpovede respondentov sa Vám zobrazovali hneď po vyplnení ankety.

Pojmová hranica medzi vecnými právami a záväzkami

okt 17 2019

Terminological Boundary between the Law of Things and Law of Obligations

Abstrakt: Príspevok sa venuje teoretického rozlíšeniu pojmov vecné práva a záväzky. Oba tieto inštitúty patria do skupiny majetkových práv. Zatiaľ čo vecné práva sú právami absolútnymi a pôsobia erga omnes, záväzky pôsobia inter partes, a zaraďujú sa preto medzi práva relatívne. V rámci úvodnej časti príspevku sa venujeme aj rímskoprávnemu pôvodu oboch inštitútov. 1
Kľúčové slová: záväzkové právo, vecné právo, porovnanie

Abstract: The article focuses on the theoretical distinction between real rights and obligations. Both of these institutes form part of the wider group of property rights. While real rights are classified as absolute rights enforceable erga omnes, obligations have an inter partes effect and are categorized as relative rights. The introductory part of the article analyzes inter alia the foundations of both legal institutes in the Roman law.
Key words: Law of Obligations, Law of Things, comparison

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Obchodovanie s ľuďmi – novodobý fenomén

máj 13 2019

Trafficking in human beings - a modern phenomenon

Abstrakt: Cieľom článku je predovšetkým priblíženie fenoménu obchodovania s ľuďmi. V článku možno nájsť popis súčasného stavu v tejto problematike, ako aj návrhy de lege ferenda.
Kľúčové slová: organizovaný zločin, obchodovanie s ľuďmi, obete

Abstract: The aim of article is focused mainly on defining what human trafficking is. In the article, we can find a description of the current state of this in this issue, as well as de lege ferenda proposals.
Key words: organized crime, trafficking in human beings , victims

Daň z pridanej hodnoty z pohľadu českého práva

apr 22 2019

Value added tax from the point of view of Czech law

Abstrakt: Článok je venovaný problematike daní, pričom sa zameriava na DPH, ktorá je najdôležitejšou položkou štátneho rozpočtu. Téma dane z pridanej hodnoty je veľmi rozsiahla a komplikovaná problematika, keďže zmeny sadzieb tejto dane a legislatívne zmeny s ňou spojené majú vplyv nielen na štátny rozpočet, ale aj na občanov Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: daň z pridanej hodnoty, sadzba dane, štátna daň

Abstract: The article is related to issue of taxes , focused on Valued Added Tax, which is the most important income item of the state budget. The topic of VAT is very wide and complicated issue, because the changes of tax rates and legislative changes connected to have to it have impact not only on the state and budget but also on the citizens.
Key words: value added tax, tax rate, state budget

Osvojovanie detí osobami rovnakého pohlavia

apr 21 2019

Adoption of children by the same sex couples

Abstrakt: Článok sa venuje osvojovaniu detí osobami rovnakého pohlavia. V článku nájdeme pohľad na slovenskú právnu úpravu danej problematiky ako aj historický vývoj právnej úpravy. Článok sa zameriava aj na komparáciu s inými právnymi úpravami a na rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva práve v tejto oblasti. V závere nájdeme aj osobné úvahy a názory na túto problematiku.
Klúčové slová: Osvojenie, slovenská právna úprava, Európsky súd pre ľudské práva

Abstract: The article deals with the adoption of children of the same sex. In the article we will look at the Slovak legal regulation of the issue as well as the historical development of the legislation. The article also focuses on the comparison with other legal regulations and on the decision-making activity of the European Court of Human Rights in this area. At the end we will also find personal considerations and opinions on this issue.
Keywords: Adoption, Slovak legislation, European Court of Human Rights

Nemajetková ujma pri poskytovaní veštenia a predpovedania budúcnosti

feb 3 2019

Nonprofit damage when providing insight and predicting the future

Abstrakt: Mágia, hypnóza, veštenie a okultizmus sa najmä v masmédiách stávajú čoraz častejšími. Vo väčšej miere sa rozvíja alternatívna medicína, prevteľovanie, údajné techniky zdokonaľovania sa a liečenia.1 V dobe, ktorá sa vyznačuje vysokým stupňom kultúry, vzdelania a poznania prírody nie je zriedkavosťou, že sa človek uchyľuje k využívaniu služieb veštcov. Je to najmä vtedy, ak človeka trápi vážny problém a vyhľadáva pomoc veštcov, ktorí svoje remeslo často vykonávajú pochybným spôsobom. Veštci využívajú nerozumnosť a úzkostlivú situáciu svojich klientov. Prehrešujú sa proti spravodlivosti, klamú a pozbavujú ľudí vzájomnej dôvery, a to tak, že veštec predpovedá napríklad rozpad manželstva, prípadne hádky a klient tomu dôveruje, čo skutočne spôsobí, že po čase dochádza k hádkam medzi manželmi a nakoniec až k jeho rozpadu.2 Cieľom tohto článku je poukázať na to, že aj pri poskytovaní veštenia a predpovedania budúcnosti sa môže stať, že pri nekalých praktikách veštcov, ktorí vykonávajú túto činnosť za účelom obohatenia sa nemusí vzniknúť len majetková ujma na strane klientov, ale aj ujma nemajetková, ktorá môže spôsobiť výrazný zásah do osobnostných práv fyzickej osoby.
Kľúčové slová: veštenie, predpovedanie budúcnosti, veštec, nemajetková ujma

Abstract: Alternate medicine, reincarnation, alleged techniques of improvement and healing are more developed. At a time that is characterized by a high degree of culture, education, and nature, it is not a rarity that people resort to the use of the service of the elders. This is especially the case if a person has a serious problem and seeks help from the people who often perform their craft in a dubious way. The people use the irreconcilability and anxiety of their clients. They overrule justice, deceive and deprive people of mutual trust, so that most predict, for example, the breakdown of marriage or quarrels, and the client trusts that what will actually cause quarrels between the husbands and eventually to its collapse. The purpose of this article is to point out that even when providing insights and predicting the future, it may happen that in the unfair practices of peasants who carry out this activity for enrichment, not only property damage on the part of clients may be incurred, but also non-pecuniary damage that can cause significant interference personal rights of a natural person.
Key words: fortune telling, predictions of the future, fortune teller, non-material damage

Vývoj trestu smrti na území Slovenskej republiky a možnosti jeho znovuobnovenia

feb 1 2019

The development of the death penalty in the territory of the Slovak Republic and options his restoration

Abstrakt:Trest smrti, ako to potvrdili dlhoročné diskusie medzi jeho prívržencami a odporcami je jedným z najrozporuplnejších inštitútov trestného práva. Diskutabilná však nie je len jeho samotná podstata, ale aj najvhodnejší prístup pri hľadaní odpovede na ťažko riešiteľnú otázku, ako s trestom smrti naložiť. Práve otázka zrušenia, či zachovania trestu smrti, bola pred niekoľkými rokmi kľúčovou aj na území Slovenska, nakoľko na nej pracovala zákonodarná moc, vláda, ako aj právni experti. Cieľom tohto článku je poskytnúť čo možno najkomplexnejší pohľad o vývoji právnych noriem upravujúcich trest smrti na území Slovenska, s dôrazom na účinné právne poriadky, upravujúce absolútny trest, ako aj načrtnúť možnosti, ktoré Slovenská republika má, ak by sa rozhodla trest smrti obnoviť, ale najmä na dôsledky, ktoré by takéto rozhodnutie so sebou nieslo.
Kľúčové slová: trest smrti, absolútny trest, vývoj trestu, Slovenská republika

Abstract:The death penalty, as affirmed by the long-standing debate between its adherents and opponents, is one of the most incoherent criminal law institutes. However, disciplinable is not just its very nature but also the most appropriate approach to finding a response to a difficult question how to deal with the death penalty. The question of the abolition or the maintenance of the death penalty was key years ago, even on the territory of Slovakia, because it was the legislature, the government, as well as the legal experts. The aim of this article is to provide as comprehensive a view as possible on the development of legal norms governing the death penalty in Slovakia, with an emphasis on effective legal orders regulating absolute punishment, as well as sketching the possibilities that the Slovak Republic has if it decides to restore the death penalty in particular, the consequences that such a decision would entail.
Key words: death penalty, absolute penalty, development of punishment, Slovak Republic

Vrchní, prchni ! O kvalifikácii a následkoch konania Dalibora Vránu vtedy a dnes

dec 31 2018

Waiter, Scarper! On the qualification and consequences of Dalibor Vrána´s action then and now

„K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím...“ 1

Abstrakt: Autori sa venujú legendárnej komédii z československého prostredia: Vrchní, prchni!, na ktorú nahliadajú z trestnoprávnej perspektívy. Stručne sa vyjadríme i k občiansko-právnej stránke, ktorá reflektuje blízky vzťah práva a filmového umenia. Autori taktiež uvažujú o otázkach kvalifikácie protiprávneho konania hlavného hrdinu a trestu, ktorý mu hrozil v r. 1980 a aký by mu hrozil dnes podľa Trestného zákona. Po priblížení trestnoprávnej úpravy sa pozornosť venuje identifikovaniu možných poľahčujúcich alebo priťažujúcich okolností, ktoré sú relevantnými premennými v úvahách o spravodlivosti trestu uloženého hlavnému hrdinovi.
Kľúčové slová: právo vo filmovom umení, trestné právo, podvod, trest

Abstract: The authors focus on the legendary comedy from the Czechoslovak environment: Waiter, Scarper!, which is being viewed in the perspective of criminal law. We also briefly examine the civil-law aspect that reflects the close relationship between law and film art. They reflect on the issues of qualification of the main character´s unlawful behavior and the potential punishment by which he was threatened in 1980 compared to nowadays, according to the Criminal code. Following the depiction of the criminal law regulation the attention focuses on the identification of possible extenuating or aggravating circumstances, which are the relevant variables in the consideration of fairness of punishment imposed on the main character.
Key words: law in movie art, criminal law, fraud, punishment

Dystópia - teoretické vymedzenie pojmu

dec 30 2018

Dystopia - Theoretical Definition of the Notion

Abstrakt: Cieľom nášho článku je načrtnúť v historickom priereze rôzne prístupy k teoretickému vymedzeniu pojmu dystópie a jeho klasifikácie, čo poslúži ako základ pre ďalší právny, politický a kultúrny výskum dystopického a antiutopického myslenia v Slovenskej republike.
Kľúčové slová Dystópia, antiutópia, utópia, heterotópia, štátny režim, fikcia.

Abstract: The aim of this article is to outline various approaches to the theoretical definition of dystopia and its classification in the historical cross-section, which will serve as a basis for further legal, political and cultural research into dystopian and anti-utopian thinking in the Slovak Republic.
Keywords: Dystopia, antiutopia, utopia, heterotopia, state regime, fiction.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Nemajetková ujma a jej náhrada v ponímaní PETL a v kontexte judikatúry slovenských a českých súdov

dec 13 2018

Non-pecuniary damage and its compensation (damages) in the light of PETL and in contex of Slovak and Czech court’s decisions

Abstrakt: Článok sa zaoberá nemajetkovou ujmou a jej náhradou vo svetle právnej úpravy Princípov európskeho deliktného práva (PETL), ktoré sú síce „soft law“ dokumentom na európskej úrovni, avšak predstavujú významný základ pre budúcu harmonizáciu európskeho deliktného práva; PETL prinášajú trochu odlišný pohľad na nemajetkovú ujmu a jej náhradu oproti slovenskej právnej úprave. Zameriame sa aj na judikatúru slovenských a českých súdov, ktorá reflektuje teóriu PETL po praktickej stránke.
Kľúčové slová: nemajetková ujma, náhrada, Princípy európskeho deliktného práva

Abstract: The article deals with non-pecuniary damage and its compensation in the light of the Principles of European Tort Law (PETL), which are soft law document at European level but represent a significant basis for the future harmonization of European tort law; PETL brings a slightly different view of non-pecuniary damage and its damages over Slovak legislation. We also focus on the judgements of the Slovak and Czech courts, which reflect the theory of PETL on the practical side.
Key words: non-pecuniary damage, compensation, Principles of European Tort Law

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)