Priznanie práv a právnej subjektivity jazeru? Prípad Erijského jazera

dec 30 2021

Conferring Rights and Legal Personality to the Lake? The Case of Lake Erie

Abstrakt: Cieľom predkladaného článku je poskytnúť teoretickoprávnu analýzu dnes už známeho prípadu priznania vybraných práv a právnej subjektivity jednému z najväčších jazier sveta – Erijskému jazeru. Pozornosť bude venovaná nielen kritickému zhodnoteniu celej kauzy, ale súčasne bude celý prípad zasadený do dnešného medzinárodného hnutia Rights for Nature a poukážeme na dôvody, prečo si myslíme, že prípady typu Erijské jazero môžu ku koncu uškodiť tomuto rozmáhajúcemu sa globálnemu trendu.
Kľúčové slová: Erijské jazero, právna subjektivita, priznanie práv prírodným javom, Rights for Nature

Abstract: The aim of this article is to provide a theoretical legal analysis of the now known case of conferring legal personality and selected rights to one of the largest lakes in the world - Lake Erie. Not only will attention be paid to a critical assessment of the whole case, but also the case will be analysed on the background of today's international Rights for Nature movement and we will point out why we think Lake Erie-type cases may ultimately harm this expanding global trend.
Key words: Lake Erie, Legal Personality, Conferring of Rights to Natural Phenomena, Rights for Nature

Autor: Mgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD.

PrílohaVeľkosť
Erijske_jazero_priznanie_pravnej_subjektivity_Metenkanyc.pdf2.53 MB