Mediácia v samospráve

apr 25 2017

V dnešnej hektickej dobe častokrát zabúdame na komunikáciu. Nielen moderná doba, ale aj potreba riešenia sporov, priniesla povolanie mediátora. Mediácia má svoje opodstatnené miesto v dnešnej spoločnosti. Ponúka klientom neformálne prostredie, v ktorom môžu nájsť uspokojenie svojho problému menej stresujúcou cestou, ako je súd. Mediácia má hlboké korene už v minulosti. Je najstaršou formou protiváhy mocenského, autoritatívneho rozhodovania sporov.

Prečo mediátor?

Mediátor nie je „sudcom“ v spore. Nerozhoduje spor za strany. Rozhodnutie majú vo svojich rukách výlučne strany mediácie. Jeho úlohou je byť pomyselným mostíkom medzi nimi, ktorý im vie právne poradiť, psychologicky ustrážiť komunikáciu a hlavne pomôcť im dospieť k dohode, ktorá by vyhovovala im obom.

Prečo mediácia?

Mediácia predstavuje mimosúdne riešenie sporov. Osoby zúčastnené na mediácií práve pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného, alebo iného právneho vzťahu. Rozhodujúca právomoc zostáva v rukách každej zo strán sporu. Predmetom mediácie môžu byť spory v každej jednej z právnych oblastí, okrem trestnoprávnej. Z vlastnej skúsenosti môžem konštatovať, že 90% prípadov sú občianskoprávne spory. Práve centrom občianskoprávnych, rodinnoprávnych a susedských sporov je aj prostredie obcí.

Mediátori sú pri svojej činnosti limitovaní platnými právnymi predpismi. Postavenie a činnosť mediátorov upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o medácii a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. . V zmysle ust.§ 3cit. zákona :„...môže byť mediátorom každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú, a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1....“ Mediátormi môžu byť len fyzické osoby. Zoznam mediátorov zverejňuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a výber mediátora je založený na voľbe klienta.

Mediácia je založená na viacerých rovnocenných princípoch - princíp dobrovoľnosti, princíp dôvernosti, princíp nezávislosti, nestrannosti a neutrality mediátora, princíp win – win. Každý má právo sám si vybrať mediátora. Ten je počas celého mediačného procesu povinný zachovávať mlčanlivosť. Nenadržiava žiadnej zo strán. Jeho cieľom je, aby výsledkom mediácie bola spokojnosť strán, aby sa každý cítil ako „víťaz“.

Proces mediácie v skratke

Mediátora môže osloviť buď jedna, alebo obe strany sporu. Na úvod stretnutia mediátor posúdi, či je predmetný spor vhodný na mediáciu. Ak mediátor príde k záveru, že spor na mediáciu vhodný je, osloví on, prípadne iniciujúca strana druhú stranu sporu. Nakoľko, ako som už spomínala, mediácia je dobrovoľná, a preto sa strany sporu musia na nej a na výbere mediátora dohodnúť. Na úvod mediátor vysvetlí stranám mediácie jej základné princípy, priebeh, a poučí strany o ich právach. Výsledkom úvodnej fázy je podpísanie Dohody o začatí mediácie. Podpisujú ju obe strany mediácie a ich podpisy sa overujú. Ja odporúčam klientom Dohodu o začatí mediácie uložiť v Notárskom centrálnom registri na neurčito, vďaka čomu k nej budú mať prístup aj po rokoch. Rovnako tak odporúčam uložiť aj výslednú Dohodu o mediácií. Nasleduje fáza, v ktorej sporiace sa strany vysvetľujú svoj spor. Tu považujem za potrebné podotknúť, že mediácia môže prebiehať aj oddelene. V praxi je to úplne bežné, nakoľko sa stáva, že konflikt medzi stranami je natoľko veľký, že nechcú spoločne ani len sedieť v jednej miestnosti. Pre skúseného mediátora to však nie je prekážka, lebo v tomto prípade funguje ako komunikačný most medzi stranami. Každá strana má svoj vlastný priestor na vyjadrenie. Nasleduje fáza hľadania riešení. Pri úspešnej mediácií strany sporu nájdu prijateľné riešenie a spíše sa Dohoda o medicii. Dohoda o mediácií, ako výsledok mediačného procesu, musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi, a teda za súlad dohody o mediácií s platnou legislatívou zodpovedá práve mediátor.

Prostredie obcí ...

Prostredie obcí je ideálnym pre mediáciu. Obyvatelia obce, ktorí majú problém oslovia po väčšinou starostu, aby im poradil, resp. vyriešil ich spor. V mnohých prípadoch starosta pomôcť vie, avšak treba si uvedomiť, že je limitovaný zákonom. Tu je ideálnym riešením mediátor. Viacerí starostovia na Slovensku už spolupracujú s mediátormi a pravidelne im poskytujú priestor vo svojich obecných úradoch, kde prebiehajú mediačné stretnutia. Mediátori na základe dohody so starostom, navštívia obecný úrad na tri – štyri hodinky raz za mesiac, väčšinou po pracovnej dobe a poskytujú poradenstvo obyvateľom obce. V prípade, ak starostovia nemajú záujem o mediáciu priamo u nich v obci, poskytujú priestor mediátorom na ich úradných tabuliach a webových stránkach na ktorých informujú obyvateľov o mediácií.

Rozvoj spolupráce so starostami sa osvedčil, nakoľko mnohí z nich ani len netušili, že niekto, ako mediátor existuje. Pri našej snahe o osvetu povolania mediátora sme sa stretli s takmer sto starostami. Na naše počudovanie 70 % ani len nevedelo, že povolanie mediátora existuje. Ak aj mali vedomosť o mediácií, bola len strohá a nikdy služby mediátora nevyužili v praxi. Zlá informovanosť je presne tým, čo považujeme my mediátori za najväčší problém. Po tom, ako sme osobne oboznámili starostov s výhodami mediácie sa na nás viacerí obrátili s prosbou o pomoc. S niektorými z nich pravidelne spolupracujeme.

Z praxe vieme potvrdiť, že starostov ťažia na prvom mieste najmä susedské spory. Najčastejšie ide o spory týkajúce sa hraníc pozemkov, hluku, zlého zamerania pozemkov, problémy súvisiace s domácou zverou a mnohé iné. Hneď za susedskými spormi sa umiestnili rodinnoprávne a občianskoprávne spory. Najmä spory vzniknuté zo zmlúv, či už darovacích, kúpnych, alebo iných. Nedorozumenia pri dedičských konaniach, otázky súvisiace s rozvodom a úpravou práv a povinností k maloletým, úprava výživného, či vysporiadanie BSM.

Spolupráca starosta – mediátor - obyvateľ obce je prospešnou pre každého. Mediátor je odborníkom na mimosúdne riešenie sporov, zvláda situáciu po psychologickej, ako aj právnej stránke. Samotný fakt, že sporiace sa strany si vypočujú nestranný názor, často rieši situáciu. Sporu napomáha aj to, že sa ľudia vyrozprávajú. Na druhej strane si klienti musia uvedomovať aj váhu výslednej dohody. Dohoda nie je len papier, ale výsledok niekoľkohodinovej práce, a je hlavne záujmom strán, aby ju plnili. Preto je úlohou mediátora, aby dohoda bola výstupom požiadaviek oboch strán, a mali záujem ju plniť.

Je veľkým negatívom, že ľudia nie sú viac informovaný o mediácií. Nevedia, že existuje aj lacnejšia a rýchlejšia forma riešenia konfliktu, ako súd. A hlavne je veľkou škodou, že je na nás mediátoroch, aby sme mediáciu presadili do bežného života bez pomoci „zhora“.

JUDr. Lucia Ficzová, mediátor