Recenzia na zborník: Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty

jan 24 2024

Bibliografické údaje k recenzovanému zborníku: MOKRÁ, I., SZABOVÁ, E., VRTÍKOVÁ, K. Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty. Zborník príspevkov z odbornej vedeckej konferencie. Trnava: Vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2023, 449 s. ISBN 978-80-568-0604-3 (on-line).

Katedra trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave usporiadala v dňoch 19. až 20. septembra 2023 odbornú vedeckú konferenciu s názvom Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty. Konferencia bola súčasťou stretnutia katedier trestného práva právnických fakúlt Českej a Slovenskej republiky, konala sa v malebnom Chateau Appony v Oponiciach a bola financovaná z projektu Vega č. 1/0162/21: „Implementácia európskych nástrojov proti praniu špinavých peňazí a na konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky“, a z finančných prostriedkov VÚC Nitra. Odbornými garantmi konferencie boli prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. a doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

Recenzia: Spolupracujúci obvinený v trestnom konaní v intenciách aplikačnej praxe a úvahy de lege ferenda

jan 23 2024

Neodmysliteľnou súčasťou trestnej politiky štátu je aj prijímanie takých trestnoprocesných nástrojov, ktoré efektívne napomáhajú k odhaľovaniu trestnej činnosti. Na druhej strane sme čoraz väčšmi svedkami toho, ako pod spoločenským či politickým tlakom prichádza k zneužívaniu viacerých inštitútov trestného práva a k získavaniu dôkazov nezákonnou cestou. Vypuklým príkladom inštitútu slúžiaceho z jednej strany na odhaľovanie závažných druhov kriminalít a súčasne na druhej strane ľahko zneužiteľným, je inštitút spolupracujúceho obvineného v trestnom konaní. Svedčia o tom napokon aj viaceré medializované kauzy, ktoré v poslednej dobe otriasajú odbornou aj laickou verejnosťou.

Využívanie kriminologických informácií a poznatkov príslušníkmi Policajného zboru v aplikačnej praxi

dec 30 2023

Criminological information and its use in applied police practice

Anotácia: Cieľom predmetného príspevku je skúmať prínos kriminologických informácií a poznatkov (získaných v rámci výučby predmetu Kriminológia) predovšetkým pre policajnú teóriu a prax. Taktiež je cieľom čitateľovi priblížiť pojmy bytostne súvisiace s touto témou, ako napríklad študijný odbor či študijný program. Účelom textu je skúmať opodstatnenie výučby predmetu Kriminológia v rámci akreditovaných študijných programov Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
Kľúčové slová: predmet Kriminológia, Katedra kriminológie, Policajný zbor, študijný odbor, študijný program.

Annotation: The goal of this article is to examine the benefit of criminological information and knowledge (as part of Criminology subject) primarily for police theory and practice. The author also defines basic concepts related to the issue to the reader - for example field of study or study program. The purpose is to explore the importance of teaching the Criminology subject at the Academy of the Police Force in Bratislava.
Key words: Criminology subject, Dept. of Criminology, the Police Force, field of study, study program.

Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)

Január mesiac recenzií kníh

dec 29 2023

Važení čitatelia,

ak ste čítali zaujímavú publikáciu môžete o nej dať vedieť svojim kolegom a našim čitateľom. Pripravili sme ,,Mesiac recenzií kníh" na január 2024. Môžete nám posielať do redakcie recenzie na knihy z oblasti právnych a bezpečnostných vied, ale aj pedagogiky, psychológie, andragogiky a všetkých príbuzných tém, ktorým sa v Projustice alebo v Prohumane venujeme.
Najzaujímavejšie knižné objavy a recenzie odmeníme.

Odkaz pre prihlásenie recenzie: https://prosurvey.prohuman.sk/index.php/462325?lang=sk

Tešíme sa na vaše príspevky.

Recenzia: Lenka Letková – Trestné činy extrémizmu z pohľadu štatistiky a rozhodovacej praxe od roku 2017

dec 29 2023

V roku 2023 vyšla v nakladateľstve C. H. Beck mimoriadne aktuálna publikácia „Trestné činy extrémizmu z pohľadu štatistiky a rozhodovacej praxe od roku 2017“ od autorky JUDr. Lenky Letkovej. Monografia bola vydaná len pár mesiacov po skutku na Zámockej ulici v Bratislave, ktorý rozpútal masovú reakciu verejnosti a otvoril otázky nedostatočnej ochrany vybraných skupín ľudí pred zločinmi z nenávisti v Slovenskej republike.

Recenzia: Jozef Andraško a kol. – Právne aspekty automatizovaných vozidiel

dec 29 2023

Rok 2023 priniesol viacero významných vedeckých publikácii, medzi ktoré nepochybne patrí monografia „Právne aspekty automatizovaných vozidiel“ od autorského kolektívu Jozef Andraško, Zoltán Gyurász, Matej Horvat a Matúš Mesarčík, ktorá vyšla koncom októbra v nakladateľstve C. H. Beck. Na 332 stranách sa čitateľ dozvie najnovšie informácie týkajúce sa mimoriadne originálnej a aktuálnej témy automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel, s primárnym zameraním na právnu úpravu de lege lata a de lege ferenda na medzinárodnej a národnej úrovni. Monografia je systematicky členená do deviatich kapitol ktoré prechádzajú od historického vývoja úrovňami automatizácie, cez správu údajov, typové schválenie motorových vozidiel, kybernetickú bezpečnosť, cestnú premávku, ochranu súkromia a osobných údajov až po rôzne typy právnej zodpovednosti a etické aspekty automatizovaných vozidiel. V súhrne tak monografia komplexne spracúva vybranú tému v súvislostiach a jednotlivé jej kapitoly logicky prechádzajú od technologických aspektov k zodpovednostným a etickým.

Metodika odhalenia a vyšetrovanie trestného činu obchodovania s ľuďmi

dec 27 2023

Methodology of detection and investigation of the crime of human trafficking

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá procesmi odhaľovania a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi. Autor špecifikuje typológiu páchateľa, ktorú dopĺňa prehľadom páchateľov obchodovania s ľuďmi od roku 2017 do roku 2022. Ďalej sa autor venuje metodike odhalenia obchodovania s ľuďmi, jednotlivým spôsobom odhalenia prostredníctvom páchateľa alebo obete. Detailnejšie opisuje proces identifikácie obete a páchateľa a jeho fázy. Príspevok obsahuje analýzu troch hlavných vyšetrovacích prístupov a to reaktívne vyšetrovanie, proaktívne vyšetrovanie a rušivé vyšetrovanie.
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmi, odhaľovanie, vyšetrovanie, páchateľ, druhotná viktimizácia

Abstract: The paper deals with the processes of detection and investigation of the crime of human trafficking. The author specifies the typology of the perpetrator, which she supplements with an overview of the perpetrators of human trafficking from 2017 to 2022. Furthermore, the author deals with the methodology of detecting human trafficking, an individual method of detection through the perpetrator or the victim. It describes in more detail the process of identifying the victim and the perpetrator and its phases. The paper contains an analysis of three main investigation approaches, namely reactive investigation, proactive investigation and intrusive investigation.
Key words: human trafficking, detection, investigation, perpetrator, secondary victimization,

Vybrané aspekty európskeho správneho práva vo vzťahu k administratívnemu vyhosteniu cudzinca

dec 27 2023

Selected aspects of European administrative law in relation to the administrative expulsion of a foreigner

Abstrakt: Európske správne právo zahŕňa široký diapazón právnych dokumentov. V našom príspevku rozoberieme vybrané aspekty európskeho správneho práva so zameraním na dokumenty Rady Európy. Výber aspektov a právnych dokumentov je zameraný na najdôležitejšie dokumenty súvisiace a dotýkajúce sa administratívneho vyhostenia cudzinca. Jednotlivé aspekty a právne dokumenty rozoberieme v súvise s vnútroštátnou právnou úpravou administratívneho vyhostenia.
Kľúčové slová: cudzinec, administratívne vyhostenie, zákaz vstupu, európske správne právo.

Abstract: European administrative law covers a wide range of legal documents. In our article, we will discuss selected aspects of European administrative law with a focus on Council of Europe documents. The selection of aspects and legal documents is focused on the most important documents related to and affecting the administrative expulsion of a foreigner. We will discuss individual aspects and legal documents in connection with the national legal regulation of administrative expulsion.
Key words: foreigner, administrative expulsion, entry ban, European administrative law.

Vybrané štatistické údaje o evidovanej kriminalite a obetiach kriminality v Slovenskej republike (s akcentom na majetkovú kriminalitu)

dec 17 2023

Selected statistical data on registered crime and crime victims in the Slovak Republic (focusing on property crime)

Abstrakt: V príspevku je venovaná pozornosť vybraným štatistickým údajom o evidovanej kriminalite a evidovaných obetiach kriminality v Slovenskej republike. Detailnejšie je nahliadané aj na majetkovú kriminalitu a jej obete a to vychádzajúc z faktu, že tento druh kriminality je najfrekventovanejším v Slovenskej republike. Analyzované údaje sú zo slovenskej takzvanej „policajnej štatistiky“ (ofic. Evidenčno-štatistický systém kriminality). Čitateľovi je priblížená situácia za posledných desať rokov (t. j. roky 2013 – 2022).
Kľúčové slová: evidovaná kriminalita, obeť kriminality, štatistika, majetková kriminalita, Slovenská republika.

Abstract: The article is focused on selected statistical data on registered crime and registered victims of crime in the Slovak Republic. More specifically it is analyzed property crime and victims of that type of crime, as the most frequent type of crime in the Slovak Republic. The data used are from Slovak police statistic database (official name Evidence-statistical system of crime). The reader can learn about the situation over the last ten years (years 2013 - 2022).
Key words: registered crime, victim of crime, statistics, property crime, Slovak Republic.

Recenzia publikácie: Maroš Čelár, Mikuláš Lévai, Samuel Csóka – Spravodlivý trestný proces

dec 10 2023

Predložená monografia, na ktorej sa podieľali autori Maroš Čelár, Mikuláš Lévai a Samuel Csóka vyšla v roku 2023 vo vydavateľstve Leges patrí tematicky nesporne k aktuálnym témam, ktoré sú diskutované v odbornej i širšej laickej verejnosti.