Január mesiac recenzií kníh

dec 29 2023

Važení čitatelia,

ak ste čítali zaujímavú publikáciu môžete o nej dať vedieť svojim kolegom a našim čitateľom. Pripravili sme ,,Mesiac recenzií kníh" na január 2024. Môžete nám posielať do redakcie recenzie na knihy z oblasti právnych a bezpečnostných vied, ale aj pedagogiky, psychológie, andragogiky a všetkých príbuzných tém, ktorým sa v Projustice alebo v Prohumane venujeme.
Najzaujímavejšie knižné objavy a recenzie odmeníme.

Odkaz pre prihlásenie recenzie: https://prosurvey.prohuman.sk/index.php/462325?lang=sk

Tešíme sa na vaše príspevky.

Recenzia: Lenka Letková – Trestné činy extrémizmu z pohľadu štatistiky a rozhodovacej praxe od roku 2017

dec 29 2023

V roku 2023 vyšla v nakladateľstve C. H. Beck mimoriadne aktuálna publikácia „Trestné činy extrémizmu z pohľadu štatistiky a rozhodovacej praxe od roku 2017“ od autorky JUDr. Lenky Letkovej. Monografia bola vydaná len pár mesiacov po skutku na Zámockej ulici v Bratislave, ktorý rozpútal masovú reakciu verejnosti a otvoril otázky nedostatočnej ochrany vybraných skupín ľudí pred zločinmi z nenávisti v Slovenskej republike.

Recenzia: Jozef Andraško a kol. – Právne aspekty automatizovaných vozidiel

dec 29 2023

Rok 2023 priniesol viacero významných vedeckých publikácii, medzi ktoré nepochybne patrí monografia „Právne aspekty automatizovaných vozidiel“ od autorského kolektívu Jozef Andraško, Zoltán Gyurász, Matej Horvat a Matúš Mesarčík, ktorá vyšla koncom októbra v nakladateľstve C. H. Beck. Na 332 stranách sa čitateľ dozvie najnovšie informácie týkajúce sa mimoriadne originálnej a aktuálnej témy automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel, s primárnym zameraním na právnu úpravu de lege lata a de lege ferenda na medzinárodnej a národnej úrovni. Monografia je systematicky členená do deviatich kapitol ktoré prechádzajú od historického vývoja úrovňami automatizácie, cez správu údajov, typové schválenie motorových vozidiel, kybernetickú bezpečnosť, cestnú premávku, ochranu súkromia a osobných údajov až po rôzne typy právnej zodpovednosti a etické aspekty automatizovaných vozidiel. V súhrne tak monografia komplexne spracúva vybranú tému v súvislostiach a jednotlivé jej kapitoly logicky prechádzajú od technologických aspektov k zodpovednostným a etickým.

Metodika odhalenia a vyšetrovanie trestného činu obchodovania s ľuďmi

dec 27 2023

Methodology of detection and investigation of the crime of human trafficking

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá procesmi odhaľovania a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi. Autor špecifikuje typológiu páchateľa, ktorú dopĺňa prehľadom páchateľov obchodovania s ľuďmi od roku 2017 do roku 2022. Ďalej sa autor venuje metodike odhalenia obchodovania s ľuďmi, jednotlivým spôsobom odhalenia prostredníctvom páchateľa alebo obete. Detailnejšie opisuje proces identifikácie obete a páchateľa a jeho fázy. Príspevok obsahuje analýzu troch hlavných vyšetrovacích prístupov a to reaktívne vyšetrovanie, proaktívne vyšetrovanie a rušivé vyšetrovanie.
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmi, odhaľovanie, vyšetrovanie, páchateľ, druhotná viktimizácia

Abstract: The paper deals with the processes of detection and investigation of the crime of human trafficking. The author specifies the typology of the perpetrator, which she supplements with an overview of the perpetrators of human trafficking from 2017 to 2022. Furthermore, the author deals with the methodology of detecting human trafficking, an individual method of detection through the perpetrator or the victim. It describes in more detail the process of identifying the victim and the perpetrator and its phases. The paper contains an analysis of three main investigation approaches, namely reactive investigation, proactive investigation and intrusive investigation.
Key words: human trafficking, detection, investigation, perpetrator, secondary victimization,

Vybrané aspekty európskeho správneho práva vo vzťahu k administratívnemu vyhosteniu cudzinca

dec 27 2023

Selected aspects of European administrative law in relation to the administrative expulsion of a foreigner

Abstrakt: Európske správne právo zahŕňa široký diapazón právnych dokumentov. V našom príspevku rozoberieme vybrané aspekty európskeho správneho práva so zameraním na dokumenty Rady Európy. Výber aspektov a právnych dokumentov je zameraný na najdôležitejšie dokumenty súvisiace a dotýkajúce sa administratívneho vyhostenia cudzinca. Jednotlivé aspekty a právne dokumenty rozoberieme v súvise s vnútroštátnou právnou úpravou administratívneho vyhostenia.
Kľúčové slová: cudzinec, administratívne vyhostenie, zákaz vstupu, európske správne právo.

Abstract: European administrative law covers a wide range of legal documents. In our article, we will discuss selected aspects of European administrative law with a focus on Council of Europe documents. The selection of aspects and legal documents is focused on the most important documents related to and affecting the administrative expulsion of a foreigner. We will discuss individual aspects and legal documents in connection with the national legal regulation of administrative expulsion.
Key words: foreigner, administrative expulsion, entry ban, European administrative law.

Vybrané štatistické údaje o evidovanej kriminalite a obetiach kriminality v Slovenskej republike (s akcentom na majetkovú kriminalitu)

dec 17 2023

Selected statistical data on registered crime and crime victims in the Slovak Republic (focusing on property crime)

Abstrakt: V príspevku je venovaná pozornosť vybraným štatistickým údajom o evidovanej kriminalite a evidovaných obetiach kriminality v Slovenskej republike. Detailnejšie je nahliadané aj na majetkovú kriminalitu a jej obete a to vychádzajúc z faktu, že tento druh kriminality je najfrekventovanejším v Slovenskej republike. Analyzované údaje sú zo slovenskej takzvanej „policajnej štatistiky“ (ofic. Evidenčno-štatistický systém kriminality). Čitateľovi je priblížená situácia za posledných desať rokov (t. j. roky 2013 – 2022).
Kľúčové slová: evidovaná kriminalita, obeť kriminality, štatistika, majetková kriminalita, Slovenská republika.

Abstract: The article is focused on selected statistical data on registered crime and registered victims of crime in the Slovak Republic. More specifically it is analyzed property crime and victims of that type of crime, as the most frequent type of crime in the Slovak Republic. The data used are from Slovak police statistic database (official name Evidence-statistical system of crime). The reader can learn about the situation over the last ten years (years 2013 - 2022).
Key words: registered crime, victim of crime, statistics, property crime, Slovak Republic.

Recenzia publikácie: Maroš Čelár, Mikuláš Lévai, Samuel Csóka – Spravodlivý trestný proces

dec 10 2023

Predložená monografia, na ktorej sa podieľali autori Maroš Čelár, Mikuláš Lévai a Samuel Csóka vyšla v roku 2023 vo vydavateľstve Leges patrí tematicky nesporne k aktuálnym témam, ktoré sú diskutované v odbornej i širšej laickej verejnosti.

Obete obchodovania s ľuďmi

sep 24 2023

The victims of human trafficking

Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje obete obchodovania s ľuďmi. Autor charakterizuje tri typy obete na základe fázy v ktorej sa môže nachádzať - osoba pred spáchaním trestného činu (potenciálna obeť), obeť počas odhaľovania trestného činu, obeť po odhalení a objasnení trestného činu. Obsahom príspevku je priblíženie Programu podpory a ochrany obete obchodovania s ľuďmi. Autor sa v závere stručne venuje aj problematike odškodňovania obete obchodovania s ľuďmi.
kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmi, obeť, viktimizácia, potenciálna obeť, páchateľ

Abstract: In the article, the author analyzes the victims of human trafficking. The author characterizes three types of phase of victim human trafficking- a person before committing a crime (potential victim), a victim during the detection of a crime, a victim after the detection and clarification of a crime. The content of the post is an overview of the Program for the Support and Protection of Victims of Human Trafficking. In the end, the author briefly addresses the issue of victim compensation.
keywords: human trafficking, victim, victimization, potential victim, perpetrator,

História a súčasnosť Prokuratúry Slovenskej republiky

sep 17 2023

The history and present of the Prosecutor's Office of the Slovak Republic

Abstrakt: Prokuratúra zohráva v slovenskom právním poriadku významnú úlohu, zastupuje verejný záujem a dohliada nad dodržiavaním zákonnosti. Autorka v príspevku ponúka historický exkurz inštitútu slovenskej prokuratúry od roku 1948 po súčasnosť, v ktorom poukazuje najmä na zásadné legislatívne zmeny, ktoré sa dotkli práve tejto oblasti. Rovnako sa zaoberá jej úlohami a pôsobnosťou v súčasnosti v zmysle aktuálnej právnej úpravy, pričom pozornosť upriamuje na monopol diskrečnej právomoci prokurátorov.

Kľúčové slová: diskrečná právomoc prokurátora, prokuratúra, vývoj prokuratúry

Abstract: The Prosecutor's Office plays an important role in the Slovak legal system, representing the public interest and supervising compliance with the law. In the article, the author offers a historical excursion of the prosecutor's office from 1948 to the present, in which she points out mainly the fundamental legislative changes that affected this area. It also deals with its tasks and scope at present in terms of the current legislation, while drawing attention to the monopoly of discretionary power of prosecutors.
Key words: discretionary power of the prosecutor, prosecution, development of the prosecution

Alternatívne tresty ako hmotnoprávne nástroje restoratívnej justície v zmysle súčasného právneho stavu

jún 29 2023

Alternative sentences as substantial tools of restorative justice in the sense of the current legal situation

Abstrakt: Primárnym cieľom predmetného príspevku je predovšetkým zamerať sa na problematiku využívania a ukladania alternatívnych trestov ako hmotnoprávnych nástrojov restoratívnej justície, pretože v aplikačnej praxi sa v súčasnosti vyskytujú problémy s ich ukladaním, a to jednak z dôvodu, že súd je povinný na odôvodnenie výroku o vine a treste dokazovať aj iné dôležité okolnosti na uloženie niektorého z alternatívnych druhov trestov, ako aj z dôvodu nedostatočného množstva kontrolných, resp. technických zariadení a nedostatku probačných a mediačných úradníkov.
Kľučové slová: alternatívne tresty, restoratívna justícia, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, trest zákazu účasti na verejných podujatiach

Abstract: The primary goal of the article in question is to focus on the issue of using and imposing alternative sentences as substantive instruments of restorative justice, because in application practice there are currently problems with their imposition, partly due to the fact that the court is obliged to justify the verdict on guilt and punishment prove also other important circumstances for the imposition of one of the alternative types of sentences, as well as an insufficient amount of control or technical facilities and lack of probation and mediation officers.
Keywords: alternative sentences, restorative justice, sentence of house arrest, sentence of compulsory work, monetary sentence, sentence of prohibition of participation in public events