Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

nov 23 2018

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting

Abstrakt: Článek se zabývá negativními právními aspekty Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisku ve vztahu k daňovým smlouvám („MLI“) s ohledem na platné právní předpisy a teorii práva. Zejména se soustředí na skutečnost, zda byly dodrženy veškeré povinné podmínky řádného legislativního procesu, dopad MLI na aktuálně vyjednávané smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebo také jeho dopad na princip srozumitelnosti práva. Článek rovněž pojednává o možných způsobech, jak se lze vypořádat s těmito negativními aspekty MLI prostřednictví výkladů platného slovenského práva.
Klíčová slova: Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami, právne aspekty, slovenské daňové právo

Abstract: The article discusses mainly negative legal aspects considering both, the applicable law and the theory of law, of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting („MLI“) with the focus on whether the MLI was implemented in the Slovak legislation in compliance with the mandatory legislation process, whether the MLI will apply also on double tax treaties currently being negotiated or also an impact on a legal certainty of users of the Slovak law. It contains an anticipation how these negative aspects can be overridden by the interpretation of the applicable law as well.
Key words: MLI, legal aspects, Slovak tax law

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Výkon práva na slobodu prejavu v nadväznosti na podmienky jeho obmedzenia

nov 22 2018

The right to freedom of expression and the conditions of its restriction

Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na analýzu právnych prostriedkov obmedzenia garantovaného práva na slobodu prejavu. Osobitnú pozornosť venuje analýze vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva s cieľom identifikovať konkrétne argumentačné línie vysokej súdnej autority, rozhodujúcej aj v kontexte obmedzenia výkonu základného ľudského práva na slobodu prejavu. Cieľom príspevku je sprehľadniť výpočet zákonných obmedzení a ponúknuť odbornej právnickej obci ucelený pohľad na relatívnosť výkonu uvedeného základného ľudského práva.
Kľúčové slová: sloboda prejavu, výkon práva, obmedzenie, názor, verejné právo, súkromné právo, ochrana osobnosti, rozhodovacia prax.

Abstract: The author focuses on analysis of the legal means on restriction of the guaranteed right to freedom of expression. Particular attention is paid to the analysis of selected decisions of the European Court of Human Rights in order to identify the specific lines of argument of the High Judiciary, also in the context of limiting the exercise of fundamental human right to freedom of expression. The aim of the paper is to clarify the calculation of legal restrictions and to offer the professional legal community a comprehensive view of the relativity of that fundamental human right exercise.
Key words: freedom of expression, exercise of law, restriction, opinion, public law, private law, protection of personality, decision-making practice.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Svetová obchodná organizácia – potreba reformy?

nov 22 2018

World trade organisation - the need for reform?

Abstrakt: Cieľom predkladaného článku je objasnenie vzniku a fungovania SVETOVEJ OBCHODNEJ ORGANIZÁCIE. Tento článok je štrukturálne rozdelený do dvoch kapitol, ktoré sú následne členené do podkapitol. Prvá kapitola je venovaná charakteristike a princípom WTO a nasledujúca kapitola obsahuje priblíženie systému riešenia sporov.
Kľúčové slová: GATT, WTO, štruktúra, piliere

Abstract: The aim of this article is ti clarify the foundation and the working mechanism of WTO. Article is structurally divided into two chapters, which are subsequently divided into subchapters. The first one describes charakteristcs and principles of WTO and following chapter contains a review of the dispute resolution system.
Key words: GATT, WTO, structure, main pilliers

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Právo stavby a zásada superficies solo cedit z pohľadu českého práva

okt 25 2018

Building right and principle of superficies solo cedit from the point of view of Czech law

Abstrakt: Cieľom predkladaného článku je analýza práva stavby a s tým súvisiacej zásady superficies solo cedit z pohľadu českého práva. Tento článok je štrukturálne rozdelený do dvoch kapitol, ktoré sú následne členené do podkapitol. Prvá kapitola je venovaná právu stavby a nasledujúca kapitola obsahuje zásadu superficies solo cedit na území Českej republiky.
Kľúčové slová: stavba, právo stavby, superficies solo cedit

Abstract: The aim of article is analysis of the legal institution of building right and related principle of superficies solo cedit from the point of view of Czech law. Article is structurally divided into two chapters, which are subsequently divided into subchapters. First chapter is dedicated to description of the building right and following chapter consists of principle superficies solo cedit on the territory of Czech Republic.
Key words: building, building right, principle of superficies solo cedit

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Okamžité skončenie pracovného pomeru z pohľadu českého práva

okt 19 2018

Termination of employment from the point of view of Czech law

Abstrakt: Zameraním predkladaného článku je analýza okamžitého skončenia pracovného pomeru ako jedného z dôvodov skončenia pracovného pomeru. Článok je štrukturálne rozdelený na tri kapitoly, ktoré sa následne členia na podkapitoly. Prvú kapitolu tvorí už samotná charakteristika okamžitého skončenia pracovného pomeru a náležitosti, ktoré sú podmienkou platnosti tohto právneho úkonu. Nasledujúce dve kapitoly pozostávajú z okamžitého skončenia pracovného pomeru najskôr zo strany zamestnávateľa, a potom zo strany zamestnanca.
Kľúčové slová: pracovné právo, pracovný pomer, okamžité skončenie pracovného pomeru

Abstract: The aim of article is analysis of the term immediate employment termination as one of the reasons of employment termination. Article is structurally divided into three chapters, which are subsequently divided into subchapters.First chapter characterizes immediate termination of employment and requisites needed this legal action to be valid. Following two chapters consist of immediate termination of employment in the first place from employer’s site and then from employee’s site and bring detailed analysis of reasons for which it is possible to apply this establishment.
Key words: labour law, employment, termination of employment

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)

Časopis Projustice splnil podmienky, bol akceptovaný a zaradený do medzinárodného indexu vedeckých, výskumných a vzdelávacích publikácií DRJI - Directory of Research Journals Indexing

apr 11 2018

Časopis Projustice je zaradený v medzinárodnom indexe vedeckých, výskumných a vzdelávacích publikácií DRJI - Directory of Research Journals Indexing:

The Ombudsman in the constitutional system of the Slovak Republic

apr 8 2018

Abstract: Nowadays, the ombudsman represents an indispensable part of any modern democratic and the rule of law state to which the Slovak Republic undoubtedly belongs. It represents an institution that has an irreplaceable and justified place in the system of the law protecting authorities, in addition to the Prosecutor's Office, the General Courts and the Constitutional Court. Understanding the present and the prospects for the future are almost impossible without the knowledge of the past. For this reason, the attention in this article is paid to the slovak historical aspects that the establishment of the Ombudsman's Institute in the legal systems of our country was conditional upon. This piece focuses on the basic characteristics of the Public protector of rights in the Slovak Republic and the basic features that are common to the most ombudsmen around the world, submits some facts on the formation, the legal principles of its activities, the scope of the Public protector as well as the most recent data about the Public protector´s agenda, duties and responsibilities.
Key terms: the ombudsman, the public protector of rights, public administration, protection of basic human rights and freedoms, historical formation, inaction of public authorities, legal principles

Právo národa na sebaurčenie a jeho prejavy v unitárnom štáte

mar 16 2018

The right of the nation to self-determination and its manifestations in the unitary state

Abstrakt: Právo na sebaurčenie sa v súčasnosti dá dosiahnuť rešpektovaním práv národnostných menšín v kultúrnych sociálnych a jazykových oblastiach a politickou participáciou príslušníkov národnostných menšín na riešení otázok, ktoré sa danej menšiny týkajú, všetko striktne v hraniciach existujúceho štátu. Napriek tomu, že toto právo je zakotvené v medzinárodných dokumentoch, jeho aplikácia nie je vynútiteľná vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje žiadny efektívny nástroj pre jeho vynútenie.
Kľúčové slová: sebaurčenie, externé právo na sebaurčenie, interné právo na sebaurčenie, separatizmus

Abstract: The right to self-determination can now be achieved by respecting the rights of national minorities in cultural social and linguistic areas and by the political participation of members of national minorities to address the minority issues, all within the boundaries of the existing state. Although this right is enshrined in international documents, its application is not enforceable because there is currently no effective means of enforcing it.

Key words: self-determination, the right to self-determination, the internal right to self-determination, separatism

Autonómia ako forma riešenia postavenia národnostných menšín

mar 16 2018

Autonomy as a form of solution to the status of national minorities

Abstrakt: Slovo autonómia má v podmienkach Slovenskej republiky mimoriadne nepriaznivý kontext. Téma autonómie vyvoláva vášne už len pri jej nastolení v rámci teoretických debát o možnostiach jej využitia, jej prínosoch či negatívach. Tento článok nemá ambíciu zaoberať sa politologickými otázkami ani úvahami o možnostiach použitia autonómie v podmienkach Slovenskej republiky, ale pojednáva o nej vo všeobecnej rovine na úrovni teórie.
Kľúčové slová: autonómia, územná autonómia, personálna autonómia, verejnoprávna personálna autonómia, súkromnoprávna personálna autonómia

Abstract: The word autonomy has an extremely unfavorable context in the conditions of the Slovak Republic. The topic of autonomy raises passion only when it is set in the theoretical debate about the possibilities of its use, its benefits or negatives. This article does not have the ambition to deal with political questions or considerations about the possibilities of using autonomy in conditions of the Slovak Republic, but it deals with it in the general plane at the level of theory.

Key words: autonomy, territorial autonomy, personal autonomy, public personal autonomy, private-law personal autonomy

Verejný ochranca práv v ústavnom systéme Slovenskej republiky

feb 19 2018

Abstrakt: V súčasnosti je ombudsman neodmysliteľnou súčasťou každého moderného demokratického a právneho štátu, ku ktorému nepochybne patrí aj Slovenská republika. Predstavuje inštitúciu, ktorá má nenahraditeľné a oprávnené miesto v systéme orgánov ochrany práva, popri prokuratúre, sústave všeobecných súdov a Ústavnom súde. Pochopenie súčasnosti a výhľady do budúcnosti, sú bez poznania minulosti takmer nemožné. Z uvedeného dôvodu je pozornosť v tomto článku venovaná slovenským historickým aspektom, ktoré založeniu inštitútu ombudsmana v právnom systéme našej krajiny podmienili. Táto práca sa sústreďuje aj na základné charakteristiky verejného ochrancu práv v Slovenskej republike a základné črty, ktoré sú spoločné pre väčšinu ombudsmanov na celom svete, uvádza fakty o formácii, právnych princípoch činnosti verejného ochrancu práv, rozsahu jeho pôsobnosti, ako aj najaktuálnejšie údaje o agende, povinnostiach a zodpovednostiach verejného ochrancu práv.
Kľúčové slová: ombudsman, verejný ochranca práv, verejná správa, ochrana základných práv a slobôd, historické aspekty, nečinnosť orgánov verejnej správy, zákonná úprava