European Union‘s Legislation on Return Policy

jún 21 2023

Annotation: The level of irregular migration reached unexpected numbers over 2015 and 2016. Every year, thousands if irregular migrants are ordered to leave European Union’s Member States since their stay on the European soil is illegal. The author presents a short overview of some of available legislative Acts related to Return Policy of European Union. An effective Return Policy with necessary respect of Fundamental Rights is a key element for ensuring European standards. This paper introduces relevant definitions to better understand the policy on returns, best interest of child, non-refoulment principle as well as the main priority of Member States on voluntary returns. Forced returns should be used only in last resort.

Key words: European Union, Member State, returns, migration, immigration, third country national, illegal stay, irregular migration, voluntary return, removal, non-refoulment.

Špecifiká trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov

jún 2 2023

Specifics of the criminal activity of members of the security forces

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá špecifikami trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov. Autor popisuje využitie kriminalistiky a kriminalistickej metodiky pri odhaľovaní, preverovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov. V ďalšej časti príspevku autor popisuje spôsoby odhaľovania, dokumentovania a možné indikátory trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov.
Kľúčové slová: bezpečnostné zbory, odhaľovanie, objasňovanie, vyšetrovanie, stopy

Abstract: The article deals with the criminal activity of members of the security forces and its specifics. The author describes the use of criminology and criminological methodology in the detection, verification and investigation of criminal activity by members of the security forces. In the next part of the paper, the author describes methods of detection, documentation and possible indicators of criminal activity by members of the security forces.
Key words: security forces, detection, clarification, investigation, traces

Varianty inštitucionálneho začlenenia inšpekčného orgánu

jún 1 2023

Variants of the institutional incorporation of the inspection body

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou možnosti inštitucionálneho začlenenia a pôsobnosti inšpekčného orgánu, resp. orgánu, ktorý plní úlohy na úseku odhaľovania, dokumentovania, objasňovania a vyšetrovania protiprávneho konania policajtov, zamestnancov ministerstva vnútra resp. príslušníkov ostatných bezpečnostných zborov, najmä v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, resp. v ďalších vybraných štátoch.
Kľúčové slová: inšpekčný orgán, Európska únia, vyšetrovanie, odhaľovanie.

Abstract: The paper deals with the analysis of the institutional integration and scope of the inspection body or the body that fulfills tasks in the field of revealing, documenting and clarifying the illegal actions of police officers, employees of the Ministry of the Interior or members of other security forces, especially in individual member states of the European Union, or in other selected states.
Key words: inspection body, European Union, investigation, detection.

Aspekty práva na účinné vyšetrovanie

máj 31 2023

Aspects of the right to an effective investigation

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti vyšetrovania trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov kladie prísne a jednoznačné požiadavky, ktoré vyplývajú z jednotlivých článkov Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V druhej časti príspevku analyzujeme, či súčasný systém vyšetrovania trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov spĺňa požiadavky kladené Európskym súdom pre ľudské práva.
Kľúčové slová: nezávislosť, nestrannosť, vyšetrovanie, Európsky súd pre ľudské práva.

Abstract: The paper deals with the jurisprudence of the European Court of Human Rights, which imposes strict and unambiguous requirements to ensure the independence and impartiality of the investigation of criminal activities of members of the security forces. The impartiality and independence of the investigation follows from the individual articles of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In the second part of the article, we analyze whether the current system of investigating criminal activity of members of the security forces meets the requirements set by the European Court of Human Rights.
Key words: independence, impartiality, investigation, European Court of Human Rights

Amnestia a milosť v právnom poriadku Slovenskej republiky

apr 3 2023

Amnesty and mercy in The legal system of The Slovak Republic

Anotácia: Právomoc udeliť amnestiu alebo milosť patrí k tradičným prerogatívam hlavy štátu, a to aj v súčasných podmienkach demokratických a právnych štátov, ktoré sú založené na princípe deľby moci, predovšetkým princípu oddelenia súdnej moci od moci zákonodarnej a výkonnej. Oprávnenie hlavy štátu udeliť amnestiu alebo milosť môžeme považovať za akýsi zásah exekutívy do súdnej moci. Historické prežívanie týchto inštitútov ma filozofické korene v uznaní skutočnosti, že tak ako nie je dokonalý človek, nie je dokonalý ani ním vytvorený právny poriadok. Cieľom tohto príspevku je preto bližšie priblížiť vývoj týchto inštitútov vo vzťahu k Ústave Slovenskej republiky, vymedziť ich základnú charakteristiku a zásadný rozdiel, trestnoprávne následky ich ukladania a v neposlednom rade poukázať aj na viaceré aplikačné problémy spájané s ich ukladaním.
Kľúčové slová: amnestia, milosť, Ústava Slovenskej republiky, trestnoprávne následky

Annotation: The power to grant amnesty or pardon belongs to the traditional prerogatives of the head of state, even in the current conditions of democratic and legal states, which are based on the principle of separation of powers, primarily the principle of separation of judicial power from legislative and executive power. We can consider the authority of the head of state to grant amnesty or pardon as a kind of interference by the executive in the judicial power. The historical experience of these institutes has philosophical roots in the recognition of the fact that just as man is not perfect, neither is the legal order created by him. The aim of this contribution is therefore to bring closer the development of these institutes in relation to the Constitution of the Slovak Republic, to define their basic characteristics and fundamental difference, the criminal consequences of their imposition and, last but not least, to point out several application problems associated with their imposition.
Key words: amnesty, mercy, Constitution of the Slovak Republic, criminal consequences

Restoratívna justícia a aplikácia odklonov v podmienkach SR z hľadiska teórie a praxe

jan 10 2023

Restorative justice and the application of diversions in the conditions of the Slovak republic from the point of view of theory and practice

Abstrakt: Cieľom predmetného príspevku je predovšetkým zamerať sa na problematiku využívania odklonov ako nástrojov restoratívnej justície v prípravnom konaní, s akcentom na ich aktuálnu aplikáciu v praxi. Hlavným cieľom príspevku však nie je len didakticky zhrnúť aktuálnu teóriu a aplikačnú prax, ale v neposlednom rade aj kriticky zhodnotiť problémy týkajúce sa skúmanej problematiky.
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, odklony v trestnom konaní, prokurátor, restoratívna justícia

Abstract: The aim of the article in question is to focus primarily on the issue of using diversions as tools of restorative justice in pretrial proceedings, with an emphasis on their current application in practice. However, the main goal of the contribution is not only to summarize the current theory and application practice in a didactic way, but also to critically evaluate the problems related to the researched issue.
Keywords: guilt and punishment agreement, diversions in criminal proceedings, prosecutor, restorative justice

Historický vývoj ochrany ústavných činiteľov

dec 31 2022

Abstrakt: Predmetný vedecký článok vo svojej hlavnej podstate vymedzuje základné obdobia historického vývoja ochrany ústavných činiteľov vo vybraných krajinách sveta, ako aj na území Slovenskej a Českej republiky. Každé rozpracované obdobie nám svojím spôsobom poukazuje na opodstatnenosť a taktiež samotnú dôležitosť osobnej ochrany významných osôb, ktorými sú v tomto smere práve ústavný činitelia.
Kľúčové slová: koncepcia bezpečnosti, chránená osoba, historický vývoj,

Abstract: In its main essence, the subject scientific article defines the basic period of the historical development of the protection of constitutional agents in selected countries of the world, as well as in the territory of the Slovak and Czech Republics. In the elaborated way, it points to the justification and at the same time the very duty of personal protection of important persons, who in this regard are precisely the constitutional agents.
Keywords: concept of security, protected person, historical development,

Obete trestných činov optikou kvantitatívneho a kvalitatívneho skúmania

dec 31 2022

Victims of crime investigated by quantitative and qualitative research

Abstrakt: cieľom predmetného príspevku je analýza vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov o obetiach kriminality v podmienkach Slovenskej republiky. Účelom je snaha o zlepšenie situácie v oblasti pomoci obetiam kriminality, podporenej využívaním relevantných zdrojov informácií o obetiach trestných činov, akými štatistické údaje a výstupy viktimologických výskumov nepochybne sú.
Kľúčové slová: obeť, Zákon o obetiach trestných činov, štatistické údaje, viktimologický výskum.

Abstract: The aim of an article is to analyze quantitative and qualitative data on crime victims. The purpose is to improve the situation. Statistical data and victimological researches are relevant sources of information about victims of crime.
Key words: victim, Act on Victims of Crime, statistical data, victimological research.

Realizácia spravodajskej činnosti za účelom identifikácie hybridných hrozieb

dec 31 2022

Conducting intelligence activities to identify hybrid threats

Anotácia: Autori v predkladanej vedeckej štúdii charakterizujú potrebu a možností realizácie spravodajskej činnosti za účelom identifikovania hybridných hrozieb. Spracovaním názorov oslovených kompetentných príslušníkov policajno-bezpečnostných orgánov odbornej verejnosti predkladajú možnú alternatívu postupov realizovaných za účelom identifikovania hybridných hrozieb.
Kľúčové slová: identifikovanie, hrozba, riziko, hybridná hrozba, aktéri hybridných hrozieb, kybernetická bezpečnosť, energetická bezpečnosť, paramilitárne a extrémistické skupiny, strategická korupcia, ovplyvňovanie volebných procesov, Národný bezpečnostný úrad.

Annotation: In the present scientific study, the authors characterize the need and possibilities of conducting intelligence activities in order to identify hybrid threats. By elaborating the opinions of the addressed competent officers of police-security bodies, they present to the professional public a possible alternative of the procedures implemented for the purpose of identifying hybrid threats.
Keywords: Identification, threat, risk, hybrid threat, hybrid threat actors, cybersecurity, energy security, paramilitary and extremist groups, strategic corruption, influencing electoral processes, National Security Office.

Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov násilnej kriminality

dec 31 2022

Detection and clarification of violent crime

Anotácia: Autor vo svojom príspevku, výsledkami dosiahnutými realizovaným prieskumom v policajnej praxi zdôrazňuje využívanie identifikácie faktorov, ktoré determinujú odhaľovanie a objasňovanie trestných činov násilnej kriminality. Na základe tohto poznania predkladá odbornej verejnosti návrhy a odporúčania, ktorých realizáciou je možné zvýšiť účinnosť odhaľovania a objasňovania trestných činov násilnej kriminality.

Kľúčové slová: odhaľovanie, objasňovanie, násilná kriminalita, trestné činy násilnej kriminality, faktory odhaľovania a objasňovania.

Annotation: In his paper, the author, through the results obtained by the conducted research in police practice, emphasizes the use of identification of factors that determine the detection and clarification of violent crime. On the basis of this knowledge, he presents suggestions and recommendations to the professional public, the implementation of which can increase the effectiveness of detection and clarification of violent crime.
Keywords: detection, clarification, violent crime, violent crime offences, factors of detection and clarification.