Trestné právo

História a súčasnosť Prokuratúry Slovenskej republiky

sep 17 2023

The history and present of the Prosecutor's Office of the Slovak Republic

Abstrakt: Prokuratúra zohráva v slovenskom právním poriadku významnú úlohu, zastupuje verejný záujem a dohliada nad dodržiavaním zákonnosti. Autorka v príspevku ponúka historický exkurz inštitútu slovenskej prokuratúry od roku 1948 po súčasnosť, v ktorom poukazuje najmä na zásadné legislatívne zmeny, ktoré sa dotkli práve tejto oblasti. Rovnako sa zaoberá jej úlohami a pôsobnosťou v súčasnosti v zmysle aktuálnej právnej úpravy, pričom pozornosť upriamuje na monopol diskrečnej právomoci prokurátorov.

Kľúčové slová: diskrečná právomoc prokurátora, prokuratúra, vývoj prokuratúry

Abstract: The Prosecutor's Office plays an important role in the Slovak legal system, representing the public interest and supervising compliance with the law. In the article, the author offers a historical excursion of the prosecutor's office from 1948 to the present, in which she points out mainly the fundamental legislative changes that affected this area. It also deals with its tasks and scope at present in terms of the current legislation, while drawing attention to the monopoly of discretionary power of prosecutors.
Key words: discretionary power of the prosecutor, prosecution, development of the prosecution

Alternatívne tresty ako hmotnoprávne nástroje restoratívnej justície v zmysle súčasného právneho stavu

jún 29 2023

Alternative sentences as substantial tools of restorative justice in the sense of the current legal situation

Abstrakt: Primárnym cieľom predmetného príspevku je predovšetkým zamerať sa na problematiku využívania a ukladania alternatívnych trestov ako hmotnoprávnych nástrojov restoratívnej justície, pretože v aplikačnej praxi sa v súčasnosti vyskytujú problémy s ich ukladaním, a to jednak z dôvodu, že súd je povinný na odôvodnenie výroku o vine a treste dokazovať aj iné dôležité okolnosti na uloženie niektorého z alternatívnych druhov trestov, ako aj z dôvodu nedostatočného množstva kontrolných, resp. technických zariadení a nedostatku probačných a mediačných úradníkov.
Kľučové slová: alternatívne tresty, restoratívna justícia, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, trest zákazu účasti na verejných podujatiach

Abstract: The primary goal of the article in question is to focus on the issue of using and imposing alternative sentences as substantive instruments of restorative justice, because in application practice there are currently problems with their imposition, partly due to the fact that the court is obliged to justify the verdict on guilt and punishment prove also other important circumstances for the imposition of one of the alternative types of sentences, as well as an insufficient amount of control or technical facilities and lack of probation and mediation officers.
Keywords: alternative sentences, restorative justice, sentence of house arrest, sentence of compulsory work, monetary sentence, sentence of prohibition of participation in public events

Špecifiká trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov

jún 2 2023

Specifics of the criminal activity of members of the security forces

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá špecifikami trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov. Autor popisuje využitie kriminalistiky a kriminalistickej metodiky pri odhaľovaní, preverovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov. V ďalšej časti príspevku autor popisuje spôsoby odhaľovania, dokumentovania a možné indikátory trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov.
Kľúčové slová: bezpečnostné zbory, odhaľovanie, objasňovanie, vyšetrovanie, stopy

Abstract: The article deals with the criminal activity of members of the security forces and its specifics. The author describes the use of criminology and criminological methodology in the detection, verification and investigation of criminal activity by members of the security forces. In the next part of the paper, the author describes methods of detection, documentation and possible indicators of criminal activity by members of the security forces.
Key words: security forces, detection, clarification, investigation, traces

Varianty inštitucionálneho začlenenia inšpekčného orgánu

jún 1 2023

Variants of the institutional incorporation of the inspection body

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou možnosti inštitucionálneho začlenenia a pôsobnosti inšpekčného orgánu, resp. orgánu, ktorý plní úlohy na úseku odhaľovania, dokumentovania, objasňovania a vyšetrovania protiprávneho konania policajtov, zamestnancov ministerstva vnútra resp. príslušníkov ostatných bezpečnostných zborov, najmä v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, resp. v ďalších vybraných štátoch.
Kľúčové slová: inšpekčný orgán, Európska únia, vyšetrovanie, odhaľovanie.

Abstract: The paper deals with the analysis of the institutional integration and scope of the inspection body or the body that fulfills tasks in the field of revealing, documenting and clarifying the illegal actions of police officers, employees of the Ministry of the Interior or members of other security forces, especially in individual member states of the European Union, or in other selected states.
Key words: inspection body, European Union, investigation, detection.

Aspekty práva na účinné vyšetrovanie

máj 31 2023

Aspects of the right to an effective investigation

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti vyšetrovania trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov kladie prísne a jednoznačné požiadavky, ktoré vyplývajú z jednotlivých článkov Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V druhej časti príspevku analyzujeme, či súčasný systém vyšetrovania trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov spĺňa požiadavky kladené Európskym súdom pre ľudské práva.
Kľúčové slová: nezávislosť, nestrannosť, vyšetrovanie, Európsky súd pre ľudské práva.

Abstract: The paper deals with the jurisprudence of the European Court of Human Rights, which imposes strict and unambiguous requirements to ensure the independence and impartiality of the investigation of criminal activities of members of the security forces. The impartiality and independence of the investigation follows from the individual articles of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In the second part of the article, we analyze whether the current system of investigating criminal activity of members of the security forces meets the requirements set by the European Court of Human Rights.
Key words: independence, impartiality, investigation, European Court of Human Rights

Restoratívna justícia a aplikácia odklonov v podmienkach SR z hľadiska teórie a praxe

jan 10 2023

Restorative justice and the application of diversions in the conditions of the Slovak republic from the point of view of theory and practice

Abstrakt: Cieľom predmetného príspevku je predovšetkým zamerať sa na problematiku využívania odklonov ako nástrojov restoratívnej justície v prípravnom konaní, s akcentom na ich aktuálnu aplikáciu v praxi. Hlavným cieľom príspevku však nie je len didakticky zhrnúť aktuálnu teóriu a aplikačnú prax, ale v neposlednom rade aj kriticky zhodnotiť problémy týkajúce sa skúmanej problematiky.
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, odklony v trestnom konaní, prokurátor, restoratívna justícia

Abstract: The aim of the article in question is to focus primarily on the issue of using diversions as tools of restorative justice in pretrial proceedings, with an emphasis on their current application in practice. However, the main goal of the contribution is not only to summarize the current theory and application practice in a didactic way, but also to critically evaluate the problems related to the researched issue.
Keywords: guilt and punishment agreement, diversions in criminal proceedings, prosecutor, restorative justice

Kreovanie Európskej prokuratúry ako nezávislého orgánu Európskej Únie a zásadné zmeny vo fungovaní prokuratúry Slovenskej republiky

dec 30 2022

Creation of the European Public Prosecutor's Office as an independent body of the European Union and fundamental changes in the functioning of the Public Prosecutor's Office of the Slovak Republic

Abstrakt: Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry prinieslo do právneho poriadku Slovenskej republiky zásadnú zmenu vo fungovaní prokuratúry Slovenskej republiky, nakoľko orgány prokuratúry na základe tohto nariadenia stratili pôsobnosť na vyšetrovanie, stíhanie a podanie obžalôb v trestných veciach patriacich do výlučnej pôsobnosti Európskej prokuratúry, ktoré by inak boli v pôsobnosti orgánov prokuratúry Slovenskej republiky. Cieľom tohto príspevku je poukázať na niektoré zásadné zmeny, ktoré prinieslo nariadenie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä v kontexte statusových zákonov upravujúcich základný rámec pôsobnosti prokuratúry Slovenskej republiky. Kreovanie nového nezávislého orgánu Európskej Únie zodpovedného za vyšetrovanie, trestné stíhanie a podávanie obžalôb na páchateľov trestných činov proti finančným záujmom Európskej únie, vrátane podvodov, korupcie, prania špinavých peňazí a cezhraničných podvodov v oblasti DPH mení doterajší koncept nie len trestného práva Európskej Únie, ale aj vnútroštátnych právnych noriem, na ktoré je potrebné reflektovať.
Kľúčové slová: Európska prokuratúra, právna úprava, prípravné konanie, dozor prokurátora

Abstract: Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation for the purpose of establishing the European Public Prosecutor's Office brought a fundamental change to the legal order of the Slovak Republic in the functioning of the Public Prosecutor's Office of the Slovak Republic, as the authorities of the Public Prosecutor's Office lost their powers of investigation on the basis of this regulation, prosecuting and filing indictments in criminal matters belonging to the exclusive competence of the European Public Prosecutor's Office, which would otherwise be within the competence of the authorities of the Prosecutor's Office of the Slovak Republic. The aim of this contribution is to point out some fundamental changes brought about by the regulation within the legal order of the Slovak Republic, especially in the context of the status laws regulating the basic scope of the prosecutor's office of the Slovak Republic. The creation of a new independent authority of the European Union responsible for investigating, prosecuting and prosecuting perpetrators of crimes against the financial interests of the European Union, including fraud, corruption, money laundering and cross-border VAT fraud, changes the current concept not only of European Union criminal law, but also national legal standards that need to be reflected on.
Key words: European Public Prosecutor's Office, legal regulation, preliminary proceedings, prosecutor's supervision

Trestná zodpovednosť právnických osôb

nov 25 2022

The Criminal liability of legal persons

Abstrakt: Príspevok sa venuje téme trestnej zodpovednosti právnických osôb. V úvode príspevku sa jeho autori zameriavajú na trestnú zodpovednosť právnických osôb v rôznych právnych systémoch. Ďalej sa príspevok takisto zameriava na definíciu právnickej osoby, dôvody zavedenia trestnej zodpovednosti právnickej osoby, samostatnú právnu úpravu a súčasný platný právny stav zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Kľúčové slová: trestný čin, trestná zodpovednosť, právnická osoba, trest

Abstract: The paper deals with the topic of criminal liability of legal persons. In the introduction to the article, its authors focus on the criminal liability of legal persons in various legal systems. Furthermore, the paper also focuses on the definition of a legal person, the reasons for the introduction of criminal liability of a legal person, a separate legislation, the current legal status of the Act on Criminal Liability of Legal Persons.
Key words: criminal offense, criminal liability, legal person, punishment

Subsidiarita trestnej represie

nov 20 2022

Subsidiarity of criminal repression

Anotácia: Autorka v príspevku analyzuje súčasný právny stav a využitie zásady subsidiarity trestnej represie v trestnom konaní a jej právne zakotvenie v právnom systéme.
Kľúčové slová: subsidiarita trestnej represie, princíp ultima ratio

Anotation: In the contribution, the author analyzes the current legal status and the use of the principle of subsidiarity of criminal repression in criminal proceedings and its legal anchoring in the legal system.
Keywords: subsidiarity of criminal repression, the principle of ultima ratio

Kriminalistická metóda - Previerka výpovede na mieste

nov 9 2022

Anotácia: Autorka sa v príspevku venuje definícií a opisu kriminalistickej metódy, previerky výpovede na mieste ako jednej zo spôsobov získavania dôkazov v trestnom konaní.
Kľúčové slová: previerka výpovede na mieste, kriminalistická metóda

Anotation: The author deals with the definition and description of the criminalistic method, the examination of the testimony on the spot as one of the ways of obtaining evidence in criminal proceedings.
Keywords: verification of the statement on the spot, forensic method